Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

Dovoľujeme si Vás pozvať na konzultačný deň s právnou zástupkyňou z Nemecka Dr. Marcellou Pawelka. Pre každého záujemcu budú konzultácie individuálné.

Seminár je určený podnikateľom, ktorí sa uchádzajú o účasť vo VO s cieľom získať zákazku.

Seminár je určený pre top manažérov, riaditeľov,konateľov, obchodníkom, pracovníkom médií, reklamným agentúram.

Seminár je určený mzdovým účtovníkom, ekonomickým pracovníkom.

Na školení získate aktuálne informácie o zmenách, ktoré prináša novela zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení s účinnosťou od 1.1.2013.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť.

Seminár je určený top manažérom, riaditeľom, konateľom a vedúci oddelení firiem.

Seminár je určený konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov a zamestnávateľov.

Seminár je určený pre výrobcov, dovozcov, distribútorov, predajcov alkoholických nápojov a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený majiteľom, riaditeľom top manažérom spoločnosti a marketingovým manažérom.

Cieľom je v zhustenej forme poskytnúť informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy.

Seminár je určený pre pokladníkov účtovnej jednotky, účtovníkov, vedúcich ekonomických útvarov a odborov.

Cieľom modelovej hodiny je odhaliť tajomstvo úspešnej transformácie organizácie na dlhodobo efektívnu spoločnosť, oboznámiť s podstatou transformačného vedenia ľudí a poukázať na to, že práve transformačné vedenie je alfou a omegou efektívne fungujúcej organizácie.

Seminár je určený všetkým, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpadov.

Seminár je určený pre všetky subjekty, ktoré uzatvárajú obchodné záväzkové vzťahy.

Seminár je určený pre manažérov na všetkých úrovniach podniku.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako a´j pre širokú verejnosť.

Seminár je určený pre všetkých zamestnávateľov – ich majiteľov, personálnych manažérov a iných, ktorý s danou problematikou pracujú.

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť získať praktické zručnosti s prácou v systéme EVO pre účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek zadávaných v systéme EVO. Prihlásenie sa do zákazky prostredníctvom školiaceho systému EVO s možnosťou zúčastniť sa e-aukcie.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom.

Seminár je určený personalistom, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikom a ostatným zájemcom.

Cieľom je definovať nespokojného zákazníka, verného zákazníka, objasniť si pojem „okamih pravdy“ a jeho priamy vplyv na vernosť zákazníka, spoznať časté chyby v správaní sa voči zákazníkovi/klientovi a osvojiť si overené postupy pre udržanie si verných a spokojných zákazníkov.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpadov, obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Seminár je určený pre majiteľov, riaditeľov, top manažérov spoločností.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných úúdajov.

Seminár je určený všetkým, ktorí sú zodpovední za celkovú finančnú situáciu v podniku.

Seminár je určený pracovníkom stavených úradov,stavebníkom a vlastníkom stavieb a pozemkov.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby, pracovníkom obchodných a reklamačných oddelení.

Seminár je určený personálnym manažérom.

Poskytnúť účastníkom prierezové poznatky o postavení firmy v trhovej ekonomike a definovanie základných ekonomických podmienok, v ktorých pôsobí firma v rámci trhového mechanizmu.

Pozývame Vás na odborný seminár, ktorý je organizovaný BA-RK SOPK pri príležitosti ukončenej revízie INCOTERMS 2000 zo stany Medzinárodnej obchodnej komory (ICC/ MOK) v septembri 2010 a publikovania nového bilingválneho vydania výkladových pravidiel obchodných podmienok ICC - INCOTERMS 2010 Na Slovensku.

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom vzdelávacej aktivity praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona, upozorniť na časté chyby, ktoré sa vyskytujú v praxi pri poskytovaní náhrad podľa tohto zákona.

Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o povinnostiach pôvodcov registratúr v súlade s legislatívou platnou pre túto oblasť.

Cieľ seminára je: Vysvetliť vznik, dokladovanie, oceňovanie a účtovania pohľadávok a záväzkov vyjadrených v mene euro a v cudzej mene.

Seminár je určený podnikateľom, konateľom, spoločníkom a manažérom firiem, ktorí plánujú podnikať zmeniť, alebo rozšíriť svoje podnikanie.

Cieľom seminára je umožniť účastníkom osvojiť si základné špecifické zručnosti pri rozpoznávaní typov klienta pri úspešnom rokovaní.

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom prehľad o súčasnej situácii na trhu a jej vplyve na predpokladaný vývoj odmeňovania. Účastníci získajú námety, ako nastaviť systém a model riadenia výkonnosti, rozvoja a odmeňovania. Zvoliť optimálnu a efektívnu štruktúru mzdy.

Cieľom seminára je vytvárať pozitívny image firmy.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpado, obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľom seminára je naučiť účastníkov robiť správnymi prostriedkami, kreatívnym spôsobom a účinne vytvárať pozitívny obraz o firme.

Seminár je určený pre asistentky/asistentov a sekretárky manažérov , ktorí potrebujú pre profesionálny výkon svojej práce vystupovanie.

Seminár je určený majiteľom, manažérom a vedúcim pracovníkom veľkých, stredných a malých podnikov, živnostníkom, právnikom a advokátom.

Seminár je určený všetkým podnikateľom – konateľom, majiteľom, top manažérom.

Seminár je určený personalistom,zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov a všetkým zamestnávateľom a záujemcom o aktuálne zmeny v pracovnom práve.

Seminár je určený podnikateľom,ktorí sa uchádzajú o účasť vo verejnom obstarávaní s cieľom získať zákazku.

Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Vás pripravila NOVINKU - akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania „Manažment medzinárodného obchodu“. Vzdelávací program je určený pre zamestnancov podnikov pracujúcich v oblasti obchodu, nákupu, predaja, logistiky a marketingu. Obsahom komplexného vzdelávacieho programu je 6 samostatne akreditovaných modulov. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora