Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

Cieľom je získať základné vedomosti o optimálnom vzťahu k dodávateľom spôsobom výhodným pre obidve strany a získať väčší prehľad o možných zdrojoch rizík zo strany dodávateľov a o metódach a spôsoboch eliminácie týchto rizík.

Cieľom je obohatiť repertoár správania sa účastníkov prístupmi, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu uspokojeniu potrieb zákazníkov a zákazníckej vernosti a naučiť sa prebrať zodpovednosť za spokojnosť zákazníka.

Konzultačno-informačný deň je určený pre výrobné a obchodné spoločnosti, dovozcov a výrobcov.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným pracovníkom.

Seminár je určený majiteľom, riaditeľom, top manažérom spoločnosti, marketingovým manažérom na všetkých stupňoch .

Vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja – komunikácie a získanie vedomosti o najnovších trendoch a poznatkoch v oblasti komunikácie.

Seminár je určený podnikateľom, ktorí sa uchádzajú o účasť vo verejnom obstarávaní s cieľom získať zákazku.

Seminár je určený majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov aj zamestnávateľov.

Seminár / tréning je určený najmä pre personalistov a manažérov, ktorí potrebujú prehĺbiť svoje zručnosti posudzovania zákazníkov, spolupracovníkov, uchádzačov o zamestnanie vo výberových rozhovoroch.

Účastníci:Top manažment firiem, obchodní manažéri, právnici, pracovníci zahraničných oddelení.

Poskytnúť účastníkom prierezové poznatky o postavení firmy v trhovej ekonomika a definovanie základných ekonomických podmienok, v ktorých pôsobí firma v rámci trhového mechanizmu.

Seminár je určený obchodným zástupcom, vedúcim obchodných oddelení a všetkým tým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s konceptom systému práce obchodného zástupcu predajnej organizácie.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

cieľom seminára je: oboznámenie účastníkov seminára s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Na konzultačno-informačnom dni budú diskutované legislatívne otázky rovnako ako prehľad platných usmernení k uvedenej problematike.

Seminár je určený personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom, podnikovým právnikom.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a zmenách v roku 2011.

Umožniť účastníkom osvojiť si základné špecifické zručnosti pri rokovaní s klientom, zákazníkom.

Seminár je určený top manažmentu firiem, obchodným manažérom, samostatným asistentkám manažérov a všetým ,ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie u nás i v zahraničí.

Kurz je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o financiách podniku, vysvetlenie súvislostí účtovníctva a financií podniku s dôrazom na praktickú aplikovateľnosť poznatkov.

Cieľom seminára je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii.

Seminár je vhodný pre výrobné a obchodné organizácie, ľudom, ktorí sú schopní aplikovať overené postupy a skúsenosti úspešných vo svojich špecifických podmienkach.

Seminár je určený všetkým firmám, ktoré majú záujem presadiť sa na zahraničnom trhu, pracovníkom ich obchodných a marketingových oddelení.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom. aostatným záujemcom.

Cieľom uvedeného tréningu je, aby absolventi vystupovali dôveryhodne a aby zvládli brilantne komunikačné stratégie, techniky a ich implementáciu s viditeľným výsledkom – t.z. pri akejkoľvek komunikácii s externým klientom.

Individuálny konzultačný termín pre každú firmu.

Cieľom je poskytnúť účastníkom odbornú prednášku o marketingu ako systéme podnikateľskej činnosti, marketingu ako komplexu vzájomne prepojených prvkov obchodnej aktivity, marketingu ako filozofie podnikania, marketingu ako procesu vybilancovania ponuky a dopytu alebo marketingu ako komplexnej ekonomickej činnosti na trhu.

Seminár je určený podnikateľom, konateľom, spoločníkom, manažérom a všetkým ostatným záujemcom, ktorí plánujú podnikať, zmeniť alebo rozšíriť svoje podnikanie .

Seminár poskytne účastníkom znalosti, ktoré využijú pri zostavovaní retrospektívneho a perspektívneho prehľadu peňažných tokov podľa právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v SR.

Pozývame Vás na seminár "Obchodná spolupráca so SRBSKOM", ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci so Srbským veľvyslanectvom v Bratislave a Slovensko-Srbskou obchodnou komorou a hosťami s bohatými skúsenosťami s obchodovaním v Srbsku.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné právne znalosti pre úspešné napĺňanie pracovných kompetencií .

Cieľom seminára je v zhustenej forme poskytnúť informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy.

Seminár je určený: Top manažmentu firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť získať praktické zručnosti s prácou v systéme EVO pre účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek zadávaných v systéme EVO.

V spolupráci s AUSTRADE sme pripravili seminár Obchod a investície s Austráliou, ktorý je určený pre investorov, ktorý majú záujem investovať v Austrálií.... - Účasť bezplatná.

Seminár je určený všetkým odberateľom elektrickej energie.

Seminár je určený asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom a všetkým ostatným záujemcom.

Mate záujem o štúdium podnikovej ekonómie, ale ekonómiu ste nikdy neštudovali? Potom máme PONUKU práve pre Vás!!! Bližšie informácie nájdete v prílohe

V rámci projektu REGIONFEMME Vás pozývame na 9. seminár s názvom Prezentačné zručnosti alebo efektívna prezentácia pri obchodnom rokovaní aj v Rakúsku.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom a ostatnej odbornej verejnosti.

Seminár je určený majiteľom, manažérom a vedúcim pracovníkom veľkých, stredných aj malých podnikov, živnostníkom, právnikom a advokátom, pracovníkom štátneho sektoru a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpadov, obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľom je: Oboznámiť účastníkov s cieľmi, princípmi štíhleho myslenia. Postupne predstaviť techniky zavádzania štíhleho myslenia na úrovni pracoviska, podniku a dodávateľského reťazca. Prezentovať spomínané techniky na príkladoch z prostredia organizácií pôsobiacich na Slovensku.

Seminár je určený Top manažmentu firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Cieľom seminára je budovanie profesionálneho sebavedomia a základov profesionálnej komunikácie

Cieľom je poskytnúť účastníkom odbornú prednášku o internetovom marketingu ako aktívnom marketingovom nástroji v podnikateľskej praxi.

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní v súčasnosti s prihliadnutím na rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie.

Seminár je určený pracovníkom stavebných úradov, orgánom verejnej správy a samosprávy, navrhovateľom, stavebníkom a vlastníkom stavieb a pozemkov,stavebným dodávateľom, stavebnému dozoru a ostatným záujemcom

Súčasťou seminára je aj diskusia a riešenie otázok účastníkov.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora