Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

Cieľom je poskytnúť účastníkom úplné informácie ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je určený najmä výrobcom, spracovateľom, obciam a všetkým fyzických a právnických osobám, ktorých sa týka zákon o ochrane ovzdušia a tiež pre ostatných záujemcov.

Seminár je určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcim oddelení a pre ostatných záujemcov.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom a ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä pre manažérov kvality a pracovníkov v priamom alebo nepriamom kontakte s dodávateľmi, poddodávateľmi a pracovníkmi, ktorí priamo, alebo nepriamo ovplyvňujú kvalitu produkcie, ale tiež aj ostatným záujemcom

Seminár je určený top manažmentu firiem, obchodným manažérom, samostantým asistentkám manažérov a všetkým ostatným záujemcom

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom, ekonomickým pracovníkom a všetkým ostatným záujemcom.

Cieľ seminára: Zdokonaliť manažment výkonnosti a pomôcť prekonať úskalia motivačných programov v súčasnej zložitej situácii firmy.

Seminár je určený :Top manažmentu firiem, obchodým manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Seminár je určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení, obchodníkom, členom predajných tímov a tiež pre ostatných záujemcov.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom a ostatnej odbornej verejnosti.

Seminár je určený najmä výrobcom, spracovateľom, obciam a všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorých sa týka zákon o ochrane ovzdušia a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľom je poskytnúť účastníkom odbornú prednášku o marketingu ako systéme podnikateľskej činnosti, marketingu ako komplexu vzájomne prepojených prvkov obchodnej aktivity, marketingu ako filozofie podnikania, marketingu ako procesu vybilancovania ponuky a dopytu alebo marketingu ako komplexnej ekonomickej činnosti na trhu.

Seminár je určený najmä personalistom,zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov a všetkým zamestnávateľom a tiež ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a pripravovaných zmenách v roku 2011.

Seminár je určený najmä vrcholovému a strednému manažmentu, štatutárnym zástupcom, vedúcim zamestnancom - pracovné pozície v oblasti ekonomiky, personalistiky, obchodu a marketingu a tiež pre ostatných záujemcov.

Seminár poskytne účastníkom znalosti, ktoré využijú pri zostavovaní retrospektívneho a perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov aj zamestnávateľov a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľ: Umožniť účastníkom osvojiť si základné špecifické zručnosti pri rokovaní s klientom, zákazníkom.

Cieľom uvedeného tréningu je, aby absolventi vystupovali dôveryhodne a aby zvládli brilantne komunikačné stratégie, techniky a ich implementáciu s viditeľným výsledkom – t.z. pri akejkoľvek komunikácii s externým klientom (všetci, ktorí sú mimo firmu) poskytnúť informácie čo najpresnejšie, zrozumiteľne, presvedčivo, dôveryhodne bez spochybniteľných podtónov, jasne a stručne – pretože šanca vystúpiť opakovane nemusí prísť, resp. vystúpiť opakovane znamená ďalšie finančne náklady. Rovnako sa účastníci tréningu naučia formálne štandardy vystupovania vrátane image, komunikácie, rétoriky, presviedčania a argumentácie.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom je získať základné vedomosti o optimálnom vzťahu k dodávateľom spôsobom výhodným pre obidve strany a získať väčší prehľad o možných zdrojoch rizík zo strany dodávateľov a o metódach a spôsoboch eliminácie týchto rizík.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom ucelený pohľad na nový elektronický systém EMCS na kontrolu pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, ktorý bude od 1. januára 2010 plne funkčný v celej Európskej únii.

Pozývame Vás na seminár OBCHODOVANIE V SÝRSKEJ REPUBLIKE, ktorý pripravujeme v spolupráci s Honorárnym konzulátom Sýrskej republiky na Slovensku, Sýrskym veľvyslanectvom vo Viedni, Sýrskou agentúrou pre obchod a investície a Obchodno-ekonomickým oddelením Slovenského veľvyslanectva v Damasku.

Seminár je určený všetkým podnikateľom, orgánom štátnej správy a územnej samosprávy, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, ktorí spracúvajú osobné údaje a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Účastníci : Top manažment firiem, obchodní manažéri, právnici, pracovníci zahraničných oddelení a všetci, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Cieľom je rozpoznávanie špecifických motivačných faktorov rôznych typov pracovníkov a možnosti manažovania výkonnosti.

Seminár je určený každému, kto má záujem oboznámiť sa s konceptom odstraňovania neefektívností v organizácií opatreniami neinvestičnej povahy.

Seminár je určený všetkým personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, všetkým zamestnávateľom a ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpadov, obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľom seminára je pripraviť účastníkov na zvládnutie daňovej kontroly v praxi a na odbornú a účinnú komunikáciu s kontrolnými orgánmi.

Cieľom je poskytnúť účastníkom odbornú prednášku o marketingu ako systéme podnikateľskej činnosti, marketingu ako komplexu vzájomne prepojených prvkov obchodnej aktivity, marketingu ako filozofie podnikania, marketingu ako procesu vybilancovania ponuky a dopytu alebo marketingu ako komplexnej ekonomickej činnosti na trhu.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom seminára je poskytnúť v zhustenej forme účastníkom informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy.

Seminár je určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení a tiež pre ostatným záujemcom.

Dňa 21.9.2010 sa konal v poradí 6. seminár v rámci projektu REGIONFEMME - Obchodné rokovanie v Rakúsku a interkulturálne odlišnosti.

Seminár je určený všetkým podnikateľom, konateľom, spoločníkom, manažérom a tiež všetkým ostatným záujemcom, ktorí plánujú podnikať, zmeniť alebo rozšíriť svoje podnikanie .

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom úplné informácie ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy pred dopadmi hospodárskej krízy.

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, advokátom, predstaviteľom územnej samosprávy a tiež ostatným záujemcom. Počas seminára budú mať účastníci možnosť získať elektronický podpis v externej registračnej autorite - Bratislavskej regionálnej komore SOPK.

Cieľom seminára je komplexná informácia o všetkých mzdárskych zákonoch, ich nadväznosti a novelách a tiež ich aplikácia v praxi.

Seminár je určený najmä vrcholovému a strednému manažmentu, štatutárnym zástupcom, firemným právnikom, vedúcim zamestnancom a tiež pre ostatným záujemcom.

Bratislavská regionálna komora SOPK v októbri opäť otvárame nový kurz EBC*L - medzinárodný certifikovaný vzdelávací program. EBC*L moderný spôsob štúdia podnikovej ekonomiky.* Je určený pre rôzne cieľové skupiny, ktoré chcú získať *profesionálne a praktické znalosti* z podnikovej ekonomiky, ktorí zastávajú rôzne pozície, ale často krát nemajú dostatočné ekonomické znalosti. Sú to majitelia a manažéri veľkých a stredných podnikov, tí ktorí by si svoje technické, prírodovedné, humanitné ale aj ekonomické vzdelanie chceli rozšíriť o vedomosti z reálnej podnikovej ekonomiky.

Bratislavská regionálna komora SOPK ponúka podnikateľom v 2. polroku 2010 v rámci svojich vzdelávacích aktivít tieto semináre a tréningy : viac informácií nájdete v prílohe.

Dovoľujeme si Vás pozvať na konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Marcellou Pawelka

Účastníci: Top manažment firiem, obchodní manažéri, samostatné asistentky manažérov a všetci, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie u nás i v zahraničí a je pre nich nevyhnutné sa sebaisto pohybovať a správať v medzikultúrnom spoločenskom a pracovnom prostredí.

Cieľ seminára je oboznámiť účastníkov s existujúcou legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stavebníctve a jej aplikáciou v praxi.

Cieľom je obohatiť repertoár správania sa účastníkov prístupmi, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu uspokojeniu potrieb zákazníkov a zákazníckej vernosti a naučiť sa prebrať zodpovednosť za spokojnosť zákazníka.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora