Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Cieľom je získať znalosti o základných princípoch manažérstva kvality a o praktických metódach rozvoja týchto princípov.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK.

Počas seminára budú mať účastníci možnosť získať elektronický podpis v externej registračnej autorite - Bratislavskej regionálnej komore SOPK.

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov aj zamestnávateľov a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený pre pracovníkov na všetkých úrovniach, ktorí potrebujú zlepšiť výkonnosť svojich pracovných tímov a organizácií, posilnením zručnosti, znalosti či profesionálnej sebadôvery seba aj celého tímu.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, orgány štátnej správy a územnej samosprávy, najmä zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, ktorí spracúvajú osobné údaje a všetkým ostatným záujemcom.

V rámci cyklu seminárov projektu Regionfemme Vás pozývame na 5. seminár o podnikaní v Rakúsku zameraný na Daňový systém v Rakúsku. Seminár sa koná dňa 17.6.2010 v zasadacej miestnosti Kerametalu na Jašíkovej 2, Bratislava. Prednášateľkou je skúsená lektorka s dlhoročnou praxou, pani Mag. Edith Baumgartner-Schwarz, z Hospodárskej komory Viedeň.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov colných deklarácií, špedícií, obchodných pracovníkov a manažérov, ktorí pôsobia v oblasti zahraničnoobchodnej činnosti a sú zodpovední za vstup a výstup tovarov z colného územia a pre všetkých ostatných záujemcov.

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov so zmenami zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon ) v znení zákona č. 304/2009 Z.z. a zákona č. 103/2010 Z.z. Tiež budú riešené konkrétne prípady z praxe (zápis práv k bytom a nebytovým priestorom na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe domu stavebníkmi).

Seminár poskytne účastníkom znalosti, ktoré využijú pri zostavovaní retrospektívneho a perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

Medzinárodný certifikovaný vzdelávací program European Business Competence Licence / EBC*L – lahôdka vo vzdelávaní – moderný spôsob štúdia podnikovej ekonomiky, ktorý ponúka systematické vzdelávanie v oblasti podnikovej ekonomiky.

Cieľom je poskytnúť účastníkom úplné informácie ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy pred dopadmi hospodárskej krízy.

Seminár je určený top manažmentu firiem, obchodným manažérom, samostatným asistentkám manažérov a všetkým, ktorí obchdujú so zaharaničím

Seminár je určený pre manažérov firiem, riadiacich pracovníkov a pracovníkov, udržujúcich systémy manažérstva, ktorí vykonávajú údržbu systémov kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podobných a majú za cieľ zlepšovanie týchto systémov. Seminár je určený aj referentom zlepšovania a všetkým tým, ktorí majú záujem o uvedenú problematiku

Cieľom je v zhustenej forme poskytnúť informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy.

Seminár je určený všetkým najmä personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, všetkým zamestnávateľom a ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku

Seminár je určený najmä majiteľom, konateľom, managerom a právnikom firiem, ktoré podnikajú/obchodujú alebo plánujú podnikať/obchodovať v SRN a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je vysvetliť vznik, dokladovanie, oceňovanie a účtovania pohľadávok a záväzkov vyjadrených v mene euro a v cudzej mene, výpočet a účtovanie kurzových rozdieloch pri pohľadávkach a záväzkoch v cudzej mene; účtovanie opravných položiek k pohľadávkam, tvorbu použitie a zrušenie rezerv; účtovanie pri nakladaní s pohľadávkami a záväzkami ako aj postup účtovania pri uplatňovaní zabezpečovacích nástrojov pohľadávok a záväzkov.

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpadov, obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Seminár je určený najmä vrcholovému a strednému manažmentu, štatutárnym zástupcom, vedúcim zamestnancom - pracovné pozície v oblasti ekonomiky, personalistiky a obchodu a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený top manažmentu firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy

Cieľom je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii. Tematické zameranie kurzu je úzko späté s požiadavkami obchodnej praxe. Po absolvovaní kurzu zvládnu jeho účastníci formálnu úpravu úradnej a obchodnej korešpondencie podľa platných novelizovaných noriem (STN 88 6101, STN 01 6910), ktoré boli prijaté v rámci priblíženia sa legislatívy Slovenskej republiky k legislatíve Európskej únie, s cieľom zjednotenia formy písomností a obchodnej korešpondencie.

Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o povinnostiach právnických osôb vo vzťahu k ich dokumentov, informácie a návod ako dosiahnuť maximálnu efektivitu a racionalitu pri práci s nimi v súlade s legislatívou platnou pre túto oblasť. Ako zamedziť zbytočnému zhromažďovaniu dokumentov, ako ich prijímať, kedy a ako ich evidovať, triediť, manipulovať s nimi a vyraďovať ich. Cieľom je tiež poskytnúť informácie o tom, ako predísť sankčnému konaniu za neplnenie povinností stanovených zákonom o archívoch a registratúrach. Riadna správa dokumentov je podmienkou zavedenia ISO 9001, ako aj ďalších medzinárodných noriem.

Cieľom tréningu je posilniť manažérsku spôsobilosť pri vedení porád u zástupcov všetkých riadiacich úrovní. Rozširovať a rozvíjať vedomosti, znalosti a zručnosti a posilňovať profesionálnu sebadôveru v náročnej situácii pracovnej porady. Ukážkami nácviku jednotlivých druhov porád poukázať na nutnosť rozličného štýlu vedenia pracovnej porady.

Cieľom seminára je získať základné vedomosti o optimálnom vzťahu k dodávateľom spôsobom výhodným pre obidve strany a získať väčší prehľad o možných zdrojoch rizík zo strany dodávateľov a o metódach a spôsoboch eliminácie týchto rizík.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov colných deklarácií, špedícií, obchodných pracovníkov a manažérov, ktorí pôsobia v oblasti zahraničnoobchodnej činnosti a sú zodpovední za vstup a výstup tovarov z colného územia a pre všetkých ostatných záujemcov.

Individuálne poradenstvo a konzultácie s právnou zástupkyňou Marcellou Pawelka

Seminár je určený pre top manažment firiem, obchodní manažéri,samostatné asistentky manažérov a všetci,ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie u nás i v zahraničí a je pre nich nevyhnutné sa sebaisto pohybovať a správať v medzikultúrnom spoločenskom a pracovnom prostredí.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom uvedeného tréningu je, aby absolventi vystupovali dôveryhodne a aby zvládli brilantne komunikačné stratégie, techniky a ich implementáciu s viditeľným výsledkom – t.z. pri akejkoľvek komunikácii s externým klientom (všetci, ktorí sú mimo firmu) poskytnúť informácie čo najpresnejšie, zrozumiteľne, presvedčivo, dôveryhodne bez spochybniteľných podtónov, jasne a stručne – pretože šanca vystúpiť opakovane nemusí prísť, resp. vystúpiť opakovane znamená ďalšie finančne náklady. Rovnako sa účastníci tréningu naučia formálne štandardy vystupovania vrátane image, komunikácie, rétoriky, presviedčania a argumentácie.

Seminár je určený najmä vrcholovému, strednému a strategickému manažmentu, ostatným predstaviteľom obchodných spoločnosti a právnikom vo firmách a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený vrcholovým manažérom a akcionárom, ktorí hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa zlepšenia výkonnosti svojich organizácií pomocou progresívnych manažérskych techník ako sú napr. SWOT, Porter, Ansoff, BCG, štíhle myslenie, vedomostný manažment zasadených do univerzálneho strategického rámca Balanced scorecard. Teórie sú ilustrované množstvom príkladov z praxe. Semináre sú vhodné aj pre neziskové organizácie.

Individuálne poradenstvo a konzultácie s právnou zástupkyňou Marcellou Pawelka -Právne prostredia v SRN a v Rakúsku -Pracovné povolenia v SRN a v Rakúsku -Príprava zmlúv s obchodnými partnermi -Právne zastupovanie pred nemeckými a rakúskymi súdmi -Vymáhanie pohľadávok zo SRN a z Rakúska -Individuálne konzultácie na súvisiace témy / obchodné a právne /

Dovoľte nám pozvať Vás na odborný seminár ZMENKA A JEJ VYUŽITIE V OBCHODNEJ PRAXI predsedu senátu Najvyššieho súdu v Prahe a špecialistu na zmenkové právo - JUDr. Zdeněka Kovaříka, ktorý sa bude konať v City hotely Bratislava dňa 19.2.2010

Seminár je určený najmä vrcholovému a strednému manažmentu, štatutárnym zástupcom, vedúcim zamestnancom - pracovné pozície v oblasti ekonomiky, personalistiky, obchodu a marketingu a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom semninára je získať odborné znalosti v oblasti ochrany pohľadávok a uplatňovania svojich práv.

Seminár je určený všetkým najmä personalistov, zamestnancov útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, všetkým zamestnávateľom a ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Účastníci: Top manažment firiem, obchodní manažéri, samostatné asistentky manažérov a všetci,ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie u nás i v zahraničí.

Cieľom seminára je budovanie profesionálneho sebavedomia a základov profesionálnej komunikácie

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov aj zamestnávateľov a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä vrcholovému, strednému a strategickému manažmentu v oblasti zahraničného obchodu, marketingu a tiež pre ostatným záujemcom. Účastníci seminára obdržia pracovné materiály a osvedčenie o absolvovaní seminára a budú si môcť na mieste konania zakúpiť publikácie

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom. a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je dokázať odhadnúť nutnosť zmien, rozoznať jednotlivé kroky procesov zmeny, a takisto preniesť získané poznatky do aktuálnej situácie v spoločnosti / organizácii.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora