Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

Cieľom seminára je vzdelávanie v oblasti výrobkovej a obchodnej politiky

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, orgány štátnej správy a územnej samosprávy, najmä zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, ktorí spracúvajú osobné údaje a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov colných deklarácií, špedícií, obchodných pracovníkov a manažérov, ktorí pôsobia v oblasti zahraničnoobchodnej činnosti a sú zodpovední za vstup a výstup tovarov z colného územia a pre všetkých ostatných záujemcov.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom a všetkým ostatným záujemcom.

Účastníci dostanú nasledovné študijné a pracovné materiály k téme seminára: cenová kalkulácia pre export/import typový vývozný kontrakt v anglickej mutácií stručné poznámky k téme seminára malý komerčný slovník AJ/NJ k problematike seminára a budú si môcť na mieste konania zakúpiť tieto ďalšie publikácie : Základy exportu a importu ( Guillermo Jiménez ) Incoterms 2000 Kľúčové slová v medzinárodnom obchode / 5-jazyčný slovník / Vzorová medzinárodná kúpna zmluva MOK Vzorová zmluva MOK o medzinárodnom obchodnom zastúpení

REACH znamená povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (okrem výnimiek), či už sa týka výroby či dovozu, hodnotenie látok, pričom väčšina povinností prechádza na plecia súkromného sektora a autorizáciu, pre veľmi nebezpečné látky (látky vzbudzujúce vážne obavy).

Zámer seminára: Profesionalizácia pracovného výkonu zamestnancov.

Seminár je zameraný na inovácie koncepcie CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi na trhoch podnikateľských subjektov (Business-to-Business) s dôrazom na rozvoj obchodných vzťahov s kľúčovými zákazníkmi, ďalej využitie nových technológii, analytický pohľad na zákazníkov, posudzovanie investícií do obchodných vzťahov, hodnotenie atraktivity zákazníkov, vytváranie zákazníckych tímov, finančný pohľad na vzťahy so zákazníkmi – cez sledovanie nákladov a meranie výkonnosti CRM. Toto sú oblasti obchodných vzťahov, ktoré by mali riadiť vo svojom podnikaní i malé a stredné firmy.

Seminár je určený najmä vrcholovému, strednému a strategickému manažmentu manažérom kvality projektovým manažérom a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je obohatiť repertoár správania sa účastníkov prístupmi, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu uspokojeniu potrieb zákazníkov a zákazníckej vernosti a naučiť sa prebrať zodpovednosť za spokojnosť zákazníka.

Cieľom je vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

REACH znamená povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (okrem výnimiek), či už sa týka výroby či dovozu, hodnotenie látok, pričom väčšina povinností prechádza na plecia súkromného sektora a autorizáciu, pre veľmi nebezpečné látky (látky vzbudzujúce vážne obavy).

Nadácia Pontis a Business Leaders Forum zorganizujú v utorok 27. októbra 2009 v hoteli Dubná Skala v Žiline seminár pre malé a stredné podniky na tému Zodpovedné podnikanie - Ekonomika, Ekológia, Spoločnosť.

Cieľom seminára je vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Cieľom je v zhustenej forme poskytnúť informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy.

Cieľom seminára je prispieť k lepšiemu poznaniu súčasného chápania nákupu a predaja v podnikoch na trhu výrobnej sféry, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu podstatných faktorov koncepcií nákupu, hlavných procesov nákupu, možnostiach aplikácii v podmienkach konkrétnych podnikov.

Voľné pokračovanie kurzu „Čo odlišuje úspešného obchodníka od menej úspešného“ zo dňa 30.10.2009.

Bratislavská regionálna komora SOPK zorganizovala 23. septembra 2009 už tretie v poradí stretnutie Klubu mladých podnikateľov pri BRK SOPK.

Workshop je určený najmä pre riadiacich pracovníkov, majiteľov firiem, manažérov, obchodníkov a pre všetkých ostatných záujemcov.

Seminár je určený najmä vrcholovému, strednému a strategickému managementu v oblasti finančného riadenia, marketingu, predaja, výroby aj nákupu a riadenia ľudských zdrojov a tiež pre ostatných záujemcov.

Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkým ostatných záujemcov.

V spolupráci s rakúskym partnerom projektu REGIONFEMME - Hospodárskou komorou Viedeň sme pripravili druhý seminár o podnikaní v Rakúsku. Pozývame naň podnikateľky a manažérky, ktoré majú záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na územie Rakúska

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom a všetkým ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je poskytnutie komplexných informácií s dôrazom na pripravované resp. už schválené zmeny k 1.1.2010.

Seminár je určený všetkým najmä personalistov, zamestnancov útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, všetkým zamestnávateľom a ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Cieľom seminára je rozpoznávanie špecifických motivačných faktorov rôznych typov pracovníkov a možnosti manažovania výkonnosti.

Seminár je určený najmä pracovníkom zodpovedným za zabezpečenie súladu s chemickou legislatívou, bezpečnosti výrobkov, BOZP, manažérom, strednému manažmentu zabezpečenia výroby, živnostníkov a tiež pre ostatných záujemcov.

Cieľom seminára je vzdelávanie v oblasti strategického riadenia organizácie.

Seminár je určený:Top manažmentu firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

NOVINKA Vydávanie všetkých typov certifikátov potrebných na komunikáciu s Colnou správou SR, aktuálne v nadväznosti na novú službu Colnej správy SR - elektronické podávanie vývozného colného vyhlásenia.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom úplné informácie ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy pred dopadmi hospodárskej krízy.

Seminár je určený najmä majiteľom, konateľom, managerom a právnikom firiem, ktoré podnikajú/obchodujú alebo plánujú podnikať/obchodovať v SRN a tiež pre ostatných záujemcov. Popoludní sú naplánované individuálne konzultácie v trvaní 30 min.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je prakticky orientovaný. Zameraný je predovšetkým na aktivizačné metódy ako je nacvičovanie situácií bez použitia kamery formou hrania rolí, za použitia riadenej diskusie, individuálnych a skupinových cvičení, didaktického rozhovoru a brainstormingu, pričom tieto metódy sú priebežne dopĺňané odborným výkladom a teoretickými vstupmi. Každý účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní seminára.

Pozývame Vás na akreditovaný seminár Ministerstvom školstva SR. Seminár je určený najmä vrcholovému, strednému a strategickému managementu v oblasti finančného riadenia, marketingu, predaja, výroby aj nákupu a riadenia ľudských zdrojov a tiež pre ostatným záujemcom.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na "Individuálne poradenstvo a konzultácie s právnou zástupkyňou zo SRN Marcellou Pawelka".

Seminár je určený najmä vedúcim úsekov obchodu a predaja, manažmentu podnikov, pracovníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Máte záujem o štúdium podnikovej ekonómie, ale ekonómiu ste nikdy neštudovali ? Medzinárodný certifikovaný vzdelávací program European Business Competence Licence / EBC*L – lahôdka vo vzdelávaní – moderný spôsob štúdia podnikovej ekonomiky, ktorý ponúka systematické vzdelávanie v oblasti podnikovej ekonomiky. EBC*L nie je o ekonomickej teórii, ale o pochopení vzťahov, súvislostí a bežne používaných termínov v podnikovej ekonómii. Učebné ciele sú navrhnuté tak, aby prepojili know how ekonomiky z praxe s teoretickými znalosťami ekonomickej vedy.

Seminár je určený najmä pre sekretárky, asistentky, manažérov a všetkých pracovníkov, pre ktorých je obchodná korešpondencia nevyhnutnou súčasťou práce .

Cieľom seminára je umožniť účastníkom osvojiť si základné špecifické zručnosti pri rokovaní s klientom, zákazníkom.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve ES pri obchodovaní s tretími krajinami.

Seminár je určený najmä riaditeľom, vrcholovým manažérom, strednému manažmentu, manažérom kvality, projektovým manažérom.

Seminár je určený všetkým zamestnávateľom, najmä personalistov, zamestnancov útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, ako aj ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Seminár je určený: Komerčným a finančným manažérom firiem, začínajúcim podnikateľským subjektom v zahraničnom obchode, pracovníkom z oblasti medzinárodnej prepravy a logistiky .

Cieľom seminára je poskytnúť praktické rady a inštrukcie pri jednotlivých krokoch a úkonoch v procese verejného obstarávania, príprava a predloženie ponuky, žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní, žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietky zo zameraním na zákazky na práce.

Seminár je určený najmä pre manažérov ale i ostatných zamestnancov, ktorí potrebujú zvýšiť úroveň svojich prezentačných zručností v situáciách prezentovania svojich ideí, svojej firmy, útvaru, projektu a tiež pre ostatným záujemcom.

Účelom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o problematike evidencie majetku, odpisovania majetku, oceňovania, leasingových operácií a tvorby rezerv .

Cieľom je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii. Tematické zameranie kurzu je úzko späté s požiadavkami obchodnej praxe. Po absolvovaní kurzu zvládnu jeho účastníci formálnu úpravu úradnej a obchodnej korešpondencie podľa platných novelizovaných noriem (STN 88 6101, STN 01 6910), ktoré boli prijaté v rámci priblíženia sa legislatívy Slovenskej republiky k legislatíve Európskej únie, s cieľom zjednotenia formy písomností a obchodnej korešpondencie.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás srdečne pozýva na prvé stretnutie CLUBU MLADÝCH PODNIKATEĽOV.

Kolokvium je určené pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú na trh, predávajú spotrebné tovary, resp. poskytujú služby konečným spotrebiteľom a pracovníkom obchodných prevádzok zodpovedným za vybavovanie spotrebiteľských reklamácií.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora