Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

Cieľom je rozpoznávanie špecifických motivačných faktorov rôznych typov pracovníkov a možnosti manažovania výkonnosti.

Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkým ostatných záujemcov.

Na seminári sa dozviete najnovšie trendy a poznatky v oblasti komunikácie, ktorá je veľmi dôležitá najmä teraz v čase krízy. Precvičíme si mnohé komunikačné techniky, uvedieme príklady z praxe.

Umožniť účastníkom osvojiť si základné špecifické zručnosti pri rokovaní s klientom, zákazníkom.

Cieľom seminára je poskytnúť praktické rady a inštrukcie pri jednotlivých krokoch a úkonoch v procese verejného obstarávania, príprava a predloženie ponuky, žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní, žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietky zo zameraním na zákazky na služby.

Zúčastnené osoby môžu obdržať potvrdenie o preškolení zodpovedných osôb v zmysle § 19 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Cieľom seminára je vzdelávanie v oblasti výrobkovej a obchodnej politiky

Seminár je určený všetkým zamestnávateľom, najmä personalistov, zamestnancov útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, ako aj ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Pozývame podnikateľky, manažérky a živnostníčky na 1. seminár o podmienkach podnikania v Rakúsku, ktorý sa uskutoční v rámci projektu cezhraničnej spolupráce REGIONFEMME.

Forma seminára: Pri každej téme si precvičíme Vaše sociálne a manažérske zručnosti. Seminár je obohatený o mnohé skúsenosti z praxe a MUS (minútová - prečítate za minútu, učebná - niečo sa naučíte) kníh významných svetových manažérov - Jack Welch, Jim Collins, Stephen R.Covey .. Seminár bude moderovaný formou workshopu. Maximálny počet účastníkov je 15. Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní seminára.

Cieľom seminára je poskytnúť praktické rady a inštrukcie pri jednotlivých krokoch a úkonoch v procese verejného obstarávania, príprava a predloženie ponuky, žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní, žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietky zo zameraním na zákazky na tovary.

Seminár je určený: Top manažmentu firiem, obchodným manažérom, samostatným asistentkám manažérov a všetkým,ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie u nás i v zahraničí a je pre nich nevyhnutné sa sebaisto pohybovať a správať v medzikultúrnom spoločenskom a pracovnom prostredí.

Seminár je určený najmä pre personálnych manažérov, asistentov a pre všetkých, ktorí potrebujú pre výkon svojej práce znalosti, skúsenosti a zručnosti personálno- manažérskej práce, a tiež pre ostatným záujemcom. AKTUÁLNE: Ukončenie pracovného pomeru ako dôsledok hospodárskej krízy

Bratislavská regionálna komora v spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie a práva pre vás pripravili odborný tréning: Etické prepúšťanie v čase krízy,ktorý Vám pomôže minimalizovali negatívne dopady na odchádzajúcich i na zostávajúcich zamestnancov a tiež na celú firmu. Dôležitú rolu v tomto nie príjemnom procese zohráva najmä komunikácia a jednanie s ľuďmi. Bližšie informácie k pripravenému semináru nájdete v prílohe. V prípade, ak Vás naša ponuka zaujala, radi Vám poskytneme ďalšie informácie na kontaktných číslach, ktoré sú uvedené v prílohe.

Cieľom seminára je poskytnúť prierezové poznatky o postavení firmy v trhovej ekonomika a definovanie základných ekonomických podmienok, v ktorých pôsobí firma v rámci trhového mechanizmu. Vysvetliť podstatu fungovanie konkurenčného prostredia a vplyvy jednotlivých trhových faktorov (ako práca, kapitál), tiež základné makroekonomické väzby, základné makroekonomické ukazovatele a možnosti a zdroje ekonomického rastu. Objasniť úlohu peňazí a peňažného trhu, fungovania bankového systému, úlohu centrálnej banky. V závere priblížiť možné dôsledky rozhodnutí v hospodárskej politike na ekonomické prostredie.

Cieľom seminára je vzdelávanie v oblasti zavádzania systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Semináre sú vedené formou tímovej práce. Na seminároch riešime aj cvičenia, prípadové štúdie a uvádzame skúsenosti a príklady z praxe.

Po skončení vzdelávacej aktivity budú účastníci poznať rozdiel medzi obchodným a spoločenským protokolom, naučia sa základné prednosti poradia pri pozdrave, podaní rúk, prednosti poradia. Budú poznať rituál práce s vizitkami. Budú vedieť štandardnú formu vedenia obchodného rozhovoru v jeho štruktúre, rešpektujúc formálne prvky. Budú mať ucelenú informáciu o etikete správania sa a oblečenia na vybraných druhoch spoločenských podnikov. Získajú informácie o biznis oblečení a vytváraní pozitívneho image.

Cieľom seminára je získať základné informácie typu: čo je koučing, ako ho uplatniť v manažérskej praxi, ako nájsť potenciál v podriadených a správne ich koučovať, ako identifikovať súčasný stav a želateľné správanie podriadených prostredníctvom správne stanovených cieľov.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Cieľom seminára je poskytnúť praktické rady a inštrukcie pri jednotlivých krokoch a úkonoch v procese verejného obstarávania v systéme EVO, príprava a predloženie ponuky.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom, stavebníkov a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy aj v priemyselných, potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch

Seminár je určený najmä riaditeľom organizácií,vrcholovým manažérom, manažérom kvality,vedúcim projektov, majstrom, strednému manažmentu a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä pre manažérov, riadiacich pracovníkov, tiež je vhodný riaditeľov a majiteľov malých a stredných firiem a ostatných riadiacich pracovníkov a pre všetkých, ktorí majú záujem o to, aby vzťahy v organizácii fungovali a smerovali k rozvoju firmy.

Seminár je určený najmä ekonomickým pracovníkom, mzdovým účtovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä pre manažérky/manažérov, asistentky/asistentov, sekretárky a pre všetkých, ktorí potrebujú pre výkon svojej práce znalosti, skúsenosti a zručnosti asistentskej práce, a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä vedúcim úsekov obchodu a predaja, manažmentu podnikov, pracovníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä riaditeľom organizácií,vrcholovým manažérom, manažérom kvality, vedúcim projektov, majstrom, strednému manažmentu a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä finančným a ekonomickým riaditeľom a manažérom, riaditeľom a vedúcim marketingu a tiež všetkým ostatným záujemcom.

Na seminári uvedieme najdôležitejšie myšlienky Jeffrey K. Likera - autora knihy Tak to delá Toyota. Úcastníci seminára obdržia Lean prírucku TPS, ktorá obsahuje minútové ucebné stránky (minútové - precítate za minútu, ucebné - nieco sa naucíte, stránky - 1 strana A4) 14 zásad TPS,príklady, prípadové štúdie, komentáre a zhrnutia diskusie na tému TPS

Seminár je určený najmä pre TOP manažérov,vlastníkov spoločnosti, konateľov a ostatných riadiacich pracovníkov a tiež pre ostatných záujemcov o oblasť time managementu a sebariadenia.

Seminár je určený:Top manažmentu firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Účelom seminára je oboznámiť poslucháčov s aktuálnymi problémami v danej oblasti vo väzbe na zmeny legislatívy.

Seminár je určený najmä pre sekretárky, asistentky, manažérov a všetkých pracovníkov, pre ktorých je obchodná korešpondencia nevyhnutnou súčasťou práce .

Seminár je určený najmä riaditeľom organizácií, vrcholovým manažérom, manažérom kvality, vedúcim projektov, majstrom, strednému manažmentu a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľom je vzdelávanie v oblasti riadenia výkonnosti a osobného rozvoja manažérov.

Účelom seminára je oboznámiť poslucháčov s aktuálnymi problémami v danej oblasti vo väzbe na zmeny legislatívy.

Cieľom je vzdelávanie v oblasti strategického riadenia organizácie.

Cieľ seminára je oboznámiť účastníkov s existujúcou legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stavebníctve a jej aplikáciou v praxi.

Cieľom seminára je poskytnúť praktické rady a inštrukcie pri jednotlivých krokoch a úkonoch v procese verejného obstarávania, príprava a predloženie ponuky, žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní, žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietky zo zameraním na zákazky na tovary.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov colných deklarácií, špedícií, obchodných pracovníkov a manažérov, ktorí pôsobia v oblasti zahraničnoobchodnej činnosti.

Seminár bol určený najmä strednému manažmentu zabezpečenia výroby, pracovníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár bol určený najmä ekonomickým pracovníkom, mzdovým účtovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením Slovenského veľvyslanectva v Slovinsku pripravila Seminár „Firmy a euro – príprava a skutočnosť“, ktorý sa konal dňa 23. októbra 2008 v zasadacej miestnosti Kerametalu.

EU-Japan Centre ponúka 5-dňový kurz, financovaný Eur. komisiou zameraný na oblasť strategických investičných plánov v Japonsku.

Seminár poskytne účastníkom znalosti, ktoré využijú pri zostavovaní retrospektívneho a perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora