Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-791|

Účastníci: podnikateľky, budúce podnikateľky, majiteľky, konateľky, manažérky... Cieľ: poskytnutie odborných informácií, výmena skúsenosti medzi podnikateľkami, motivácia, diskusia, konzultácie.

Cieľom seminára je vysvetliť spôsoby dokladovania, oceňovania a účtovania pohľadávok a záväzkov vyjadrených v Sk a v cudzej mene, výpočet a účtovanie kurzových rozdielov pri pohľadávkach a záväzkoch v cudzej mene, účtovanie opravných položiek k pohľadávkam, tvorbu použitie a zrušenie rezerv. Účtovanie pri nakladaní s pohľadávkami a záväzkami ako aj postup účtovania pri uplatňovaní zabezpečovacích nástrojov pohľadávok a záväzkov sú vysvetlené na konkrétnych príkladoch.

Firemná stránka na sociálnej sieti Facebook, ÁNO alebo NIE…? Nachádza sa tam moja cieľová skupina, je to vôbec potrebné…? Aj na tieto otázky získate odpovede na workshope.

Dnes sa v Bratislavskej regionálnej komore SOPK konal seminár o colnom konaní pri dovoze a vývoze. Colný špecialista Mgr. Jozef Vaško sa účastníkov snažil zorientovať v problematike colného konania pri uplatňovaní štandardných a zjednodušených postupov, ale aj im objasniť z toho plynúce formality pri dovoze, vývoze, tranzite.

Ľudia sú zdrojom činností. Činnosti sú zdrojom nákladov. Náklady sú zdrojom toku peňazí. A problémov ak nie sú správne riadené. Správne riadené náklady môžu byť zdrojom výnosov. Nie každý tok peňazí (platba) je náklad. Nie každý náklad vo firme je konečný.

Posledný februárový deň sa v priestoroch BRK SOPK konal zaujímavý seminár s názvom Účtovníctvo 3. tisícročia. Účastníkom na otázky odpovedali odborníci z firmy Consultare a zároveň im aj prakticky ukázali, ako dostať účtovníctvo do svojho mobilu a mať ho tak stále poruke.

Cieľom seminára je získanie orientácie v problematike colného konania pri uplatňovaní štandardných a zjednodušených postupov, z toho plynúce formality pri dovoze, vývoze, tranzite. Získate informácie pre dobrú orientáciu v spleti colných predpisov a ich uplatňovania v praxi, postupoch a oboznámite sa s praktickými príkladmi z každodennej praxe.

Účastníci: podnikateľky, budúce podnikateľky, majiteľky, konateľky, manažérky... Cieľ: poskytnutie odborných informácií, výmena skúsenosti medzi podnikateľkami, motivácia, diskusia, konzultácie.

Mnoho malých podnikateľov považuje zostavenie marketingového plánu za príliš zložitú a možno aj zbytočnú záležitosť. Marketingový plán však nemusí byť komplikovaný a rozsiahly dokument. Je dôležité poznať základné pravidlá a filozofiu jeho tvorby. Účastníci sa na workshope oboznámia s týmito pravidlami a naučia sa akým spôsobom treba myslieť pri zostavovaní vlastného marketingového plánu.

Predmetom seminára je predchádzanie pracovnoprávnym sporom a nová úprava a postavenie zamestnanca a zamestnávateľa v individuálnych pracovnoprávnych sporov podľa nového Civilného sporového poriadku účinného od 1.júla 2016.

Praktický seminár určený pre tých, ktorí produkujú odpady alebo nakladajú s odpadmi a obalmi a týkajú sa ich povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Dozviete sa všetky aktuálne informácie o povinnostiach a novinkách v tejto oblasti a upozorníme Vás na najčastejšie nedostatky v praxi, ich dôsledky, sankcie a možnosti, ako im predchádzať.

Cieľom seminára je poukázať na niektoré aspekty chystaného predaja podniku alebo zvýšenia jeho hodnoty a to najmä z právneho pohľadu. Obsah seminára sa upriami na problematiku súvisiacu s hodnotou vašej spoločnosti - vnútornými a vonkajšími vplyvmi na jej hodnotu, nástrojmi na jej zvyšovanie a metodológiu a postupy určenia jej hodnoty nielen pre potreby jej predaja.

Cieľom seminára je získanie orientácie v problematike colného konania pri uplatňovaní štandardných a zjednodušených postupov, z toho plynúce formality pri dovoze, vývoze, tranzite. Získate informácie pre dobrú orientáciu v spleti colných predpisov a ich uplatňovania v praxi, postupoch a oboznámite sa praktickými príkladmi z každodennej praxe. Naučíte sa ako colné režimy využívať, aplikovať a aké majú výhody a nevýhody, tiež ako môžete eliminovať vznik rizík s dôrazom na osobitosti colného konania vo všetkých druhoch dopravy. Pomôžeme Vám efektívnejšie komunikovať s vlastnými zákazníkmi pri poskytovaní služieb v logistike a pri vybavovaní zásielok v súvislosti s ich preclením a prepravou.

Prakticky orientovaný seminár je určený majiteľom a riaditeľom a manažérom malých a stredných firiem; poskytne návody, rady, skúsenosti a odpovie na otázky ako: Prečo je plánovanie dôležité a čo majiteľom prinesie? Ako môžu majitelia získať kontrolu nad firmou? Ako prežiť rozširovanie firmy bez efektu otvorených nožníc?

Ako súvisí organizačná kultúra s dosahovaním firemných cieľov a s prosperitou firmy? Kde v rebríčku firemných hodnôt sa organizačná kultúra nachádza? Dá sa organizačná kultúra merať? Odpovede na všetky otázky a ešte oveľa viac sa dozviete na seminári.

Sekretariát je miestom prvého kontaktu každej Vašej návštevy, obchodného partnera či klienta. Cieľom tréningu je, rozvinúť kompetencie, osobnostné predpoklady, vedomosti a zručnosti v oblasti profesionálnej komunikácie.

Seminár objasní právne povinnosti predávajúcich a konkrétne dopady ostatnej novelizácie na právne vzťahy so spotrebiteľom. V druhej časti seminára bude podrobne prezentovaný proces vybavovanie reklamácií, vrátane reklamácií v obchodnoprávnych vzťahov. Účastníci obdržia konkrétne návody, ako aplikovať zákon vo Vašom podnikaní, vrátane priblíženia judikatúry súdov, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v sporných prípadoch.

Srdečne vás pozývame bližšie info nájdete v prílohe

Dňa 1.8.2016 boli všetkým právnickým osobám zriadené elektronické schránky. Elektronická schránka sa právnickej osobe automaticky aktivuje prvým prihlásením. V prípade, že sa štatutárny zástupca do nej neprihlási do konca roka, od 1. januára 2017 bude jeho schránka aktivovaná na doručovanie automaticky. Príďte si spolu s nami schránku aktivovať.

fhdgfudgfuids

Seminár je určený všetkým podnikateľom – právnickým osobám.

Cieľ: Seminár je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o nákladovom kontrolingu, na vysvetlenie súvislostí vytvárania systému plánovania nákladov a vnútropodnikových výnosov so zámerom splniť podnikateľské ciele. Systém vyhodnocuje dosiahnutú skutočnosť, formou odchýlky identifikuje rozdiely i navrhuje riešenia eliminácie týchto rozdielov.

Cieľ seminára:Poskytnúť účastníkom informácie o aktuálnych zmenách v colných predpisoch Únie. Získate poznatky, ktoré budete schopní aplikovať do nastavenia firemnej logistiky, zvládnete zmeny v procesoch a postupoch, včas zakomponujete zmeny do systému, požiadate o nové povolenia, či schválenie postupov atď. Predídete incidentom, včas dokážete reagovať na vyvolané zmeny.

Bratislavská regionálna komora SOPK a Slovenská asociácia interim manažmentu Vás srdečne pozývajú na konferenciu: Strategické zmeny v podnikaní.Nástupníctvo, akvizícia a fúzie. Úspešné príbehy firiem zo Slovenska a z Českej republiky.Konferencia sa koná v spolupráci s Českou asociáciou interim managementu a Českou manažérskou asociáciou.

Bratislavská regionálna komora SOPK organizovala workshop o tajomstvách úspešnej firmy pod vedením Soňa Sopóci Brchnelová...

Workshop je určený pre všetky ženy, ktoré majú chuť a záujem uľahčiť si každodenný život a prácu.Lektorka predstaví rôzne nástroje a triky, ktoré Vám pomôžu v podnikaní aj v bežnom živote.Ukážeme si ako s týmito nástrojmi pracovať krok za krokom.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na seminár DOING BUSINESS IN AUSTRIA a na konzultačný deň s rakúskym advokátom a daňovým poradcom. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.Cieľ workshopu: Dozviete sa, ako vtiahnuť vašich zamestnancov do tvorby projektov, ako využiť pri realizácií projektov najnovšie výskumy z oblasti neurovedy, spoznáte základné princípy fungovania ľudského mozgu a procesu učenia.

Bratislavská regionálna komora SOPK a spoločnosť iCultura si Vás dovoľujú pozvať na bezplatný seminár o budovaní firemnej kultúry. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Seminár je určený pre subjekty, ktoré v rámci svojej činnosti spracúvajú osobné údaje (napr. svojich zamestnancov, klientov atď.). Je určený najmä pre: štatutárov, riadiacich zamestnancov, zodpovedné osoby (osoby vykonávajúce dohľad nad ochranou osobných údajov) a oprávnené osoby (osoby spracúvajúce osobné údaje).

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s inštitútom trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb a jeho aplikácie v praxi.

Seminár je určený všetkým právnikom, firemným právnikom, advokátom, a tiež konateľom, spoločníkom, štatutárom firiem a ostatným záujemcom, ktorý potrebujú poznať zmeny, ktoré priniesol nový civilný sporový poriadok.Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na workshop Obchodné zručnosti, ktorý je určený najmä pre obchodných riaditeľov, obchodných reprezentantov či manažérov a tiež pre ostatných záujemcom, ktorých potrebou je predávať produkt a službu. Lektorom bude psychologyčka, koučka a poradkyňa pre komunikáciu PhDr. Ľubica Mižičková.

Seminár je určený všetkým zamestnávateľom, majiteľom, konateľom a ich manažérom a pracovníkom personálnych oddelení, ktorí zamestnávajú alebo majú potrebu v budúcnosti zamestnávať cudzincov, alebo vysielajú zamestnancov do zahraničia.

Cieľ: Poskytneme Vám jednoduchý návod ako rozumieť toku financií a vhodne plánovať činnosti z pohľadu nákladov. „Preložíme“ odborné termíny do zrozumiteľnej reči. Poskytneme návod ako výkazy a analýzy nielen čítať, ale im rozumieť.V Bratislavskej regionálnej komore SOPK sa uskutočnil seminár: ZÁKON O ODPADOCH NA TÉMU:OBALY A NEOBALOVÉ VÝROBKY OD A po Z. Zákon odprezentovali dámy zo spoločnosti NATUR-PACK, a.s. Ing. Eva Bognárová a RNDr. Alexandra Grgulová.Cieľ: Oboznámiť účastníkov so zmenami, ktoré nastali v problematike preferenčného a nepreferenčného pôvodu tovaru po nadobudnutí účinnosti nových colných predpisov od 1.5.2016. Naučíme Vás postupy pri vydávaní, zostavovaní dôkazov pôvodu v EÚ, dozviete sa o zmenách, ktoré je potrebné správne aplikovať v každodennej praxi.

Workshop je určený najmä pre obchodných riaditeľov, obchodných reprezentantov a tiež pre ostatným záujemcom, ktorý musia verejne vystupovať alebo prezentovať sa.

Cieľom je získať návod, ako správne aplikovať projektový manažment v praxi a dosahovať efektívnejšie ciele.

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s firmou BMB Leitner Vás srdečne pozývajú na bezplatný seminár. Cieľom seminára je pripraviť daňový subjekt na daňovú kontrolu a predísť tak sankciám. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Dňa 5. apríla sa v priestoroch BRK SOPK uskutočnil seminár Okrúhly stôl Pobaltské krajiny. Pozvanie na seminár ako lektori prijali honorárni konzuli Lotyšska, Litvy a Estónska, ktorí zastupujú tieto krajiny na Slovensku.

Bratislavská regionálna komora SOPK privíta dňa 17. mája 2016 na svojom úrade pani Carmen Mária Gallardo Hernández, veľvyslankyňu Salvadoru so sídlom vo Viedni.

Bratislavská regionálna komora s firmou AKCENTA a BIBBY pre Vás pripravili bezplatný seminár, na ktorý Vás srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Cieľ seminára:Oboznámiť účastníkov s podrobnejšími zmenami v colných predpisoch Únie. Vysvetlíme praktický význam dosahu zmien na činnosť firiem v rámci zahraničného obchodu. Získate poznatky, ktoré budete schopní aplikovať do nastavenia firemnej logistiky, zvládnete zmeny v procesoch a postupoch, včas zakomponujete zmeny do systému, požiadate o nové povolenia, či schválenie postupov.

Cieľová skupina: majitelia a konatelia malých, stredných a mikro firiem, obchodní manažéri a teamlídri obchodných skupín a všetci ostatní záujemcovia.

Cieľová skupina: pracovníci zodpovední za výrobkovú politiku, manažéri predaja, riadiaci pracovníci, odborníci zabezpečujúci kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúci pracovníci vo výrobe a odborníci z oblasti ochrany životného prostredia.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-791|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora