Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

Cieľ: Oboznámiť účastníkov so zmenami, ktoré nastali v problematike preferenčného a nepreferenčného pôvodu tovaru po nadobudnutí účinnosti nových colných predpisov od 1.5.2016. Naučíme Vás postupy pri vydávaní, zostavovaní dôkazov pôvodu v EÚ, dozviete sa o zmenách, ktoré je potrebné správne aplikovať v každodennej praxi.

Workshop je určený najmä pre obchodných riaditeľov, obchodných reprezentantov a tiež pre ostatným záujemcom, ktorý musia verejne vystupovať alebo prezentovať sa.

Cieľom je získať návod, ako správne aplikovať projektový manažment v praxi a dosahovať efektívnejšie ciele.

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s firmou BMB Leitner Vás srdečne pozývajú na bezplatný seminár. Cieľom seminára je pripraviť daňový subjekt na daňovú kontrolu a predísť tak sankciám. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Dňa 5. apríla sa v priestoroch BRK SOPK uskutočnil seminár Okrúhly stôl Pobaltské krajiny. Pozvanie na seminár ako lektori prijali honorárni konzuli Lotyšska, Litvy a Estónska, ktorí zastupujú tieto krajiny na Slovensku.

Bratislavská regionálna komora SOPK privíta dňa 17. mája 2016 na svojom úrade pani Carmen Mária Gallardo Hernández, veľvyslankyňu Salvadoru so sídlom vo Viedni.

Bratislavská regionálna komora s firmou AKCENTA a BIBBY pre Vás pripravili bezplatný seminár, na ktorý Vás srdečne pozývame. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Cieľ seminára:Oboznámiť účastníkov s podrobnejšími zmenami v colných predpisoch Únie. Vysvetlíme praktický význam dosahu zmien na činnosť firiem v rámci zahraničného obchodu. Získate poznatky, ktoré budete schopní aplikovať do nastavenia firemnej logistiky, zvládnete zmeny v procesoch a postupoch, včas zakomponujete zmeny do systému, požiadate o nové povolenia, či schválenie postupov.

Cieľová skupina: majitelia a konatelia malých, stredných a mikro firiem, obchodní manažéri a teamlídri obchodných skupín a všetci ostatní záujemcovia.

Cieľová skupina: pracovníci zodpovední za výrobkovú politiku, manažéri predaja, riadiaci pracovníci, odborníci zabezpečujúci kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúci pracovníci vo výrobe a odborníci z oblasti ochrany životného prostredia.

Workshop je určený najmä pre obchodných riaditeľov, obchodných reprezentantov a tiež pre ostatným záujemcom.

Bratislavská regionálna komora SOPK a spoločnosť EMPIRE The Know - How Institute si Vás dovoľujú pozvať na workshop:ESSENTIAL EMAILING je teoreticko-praktický workshop vedený interaktívnou a dynamickou formou v angličtine zameraný na: - osvojenie si praktických a užitočných fráz pre emailovú komunikáciu v angličtine, - formálne i menej formálne frázy a výrazy –rozšírime Vašu vyjadrovaciu paletu, vychytáme chyby a naučíme Vás, ktoré výrazy sú vhodné pre rôzne typy situácií, - súvisiacu slovnú zásobu a gramatiku, - ich praktické precvičenie v krátkosti ústnou formou, - ale najmä písomne –prostredníctvom piatich interaktívnych simulácií emailovej Komunikácie.

Seminár je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o nákladovom kontrolingu, na vysvetlenie súvislostí vytvárania systému plánovania nákladov a vnútropodnikových výnosov so zámerom splniť podnikateľské ciele. Systém vyhodnocuje dosiahnutú skutočnosť, formou odchýlky identifikuje rozdiely i navrhuje riešenia eliminácie týchto rozdielov.

V BRK SOPK sa 5.5.2016 konal seminár INTRASTAT SK. Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatných zmenách.

dovoľujeme si Vás pozvať na Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Vietnamom, ktorý sa uskutoční 1. apríla 2016 v priestoroch našej Bratislavskej regionálnej komory na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu).

Seminár predstaví právne povinnosti predávajúcich a konkrétne dopady ostatnej novelizácie na právne vzťahy so spotrebiteľom. V druhej časti seminára bude podrobne objasnený proces vybavovanie reklamácií, vrátane reklamácií v obchodnoprávnych vzťahov. Dostanete konkrétne návody, ako aplikovať zákon vo Vašom podnikaní, vrátane priblíženia judikatúry súdov, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v sporných prípadoch.

Bratislavská regionálna komora SOPK si Vás dovoľujeme pozvať na seminár Okrúhly stôl o možnostiach hospodárskej spolupráce s Pobaltskými krajinami, ktorý sa uskutoční 05. apríla 2016 od 9.30 hod v priestoroch našej komory na v Bratislave, Jašíková 6 (budova Kerametalu). Seminár organizujeme v spolupráci s Honorárnymi konzulátmi Litvy, Estónska a Lotyšska na Slovensku.

Cieľom je poskytnúť základné informácie o možnostiach a podmienkach podnikania v Rakúsku a poskytnúť individuálnu právnu konzultáciu a poradenstvo ( občianske právo, obchodné právo, zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok, vedenie súdnych sporov, právo týkajúce sa nehnuteľnosti ).

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom a ostatnej odbornej verejnosti.

Cieľom seminára je komplexne informovať podnikateľské subjekty o ustanoveniach nového zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nadobudne účinnosť dňa 18.apríla 2016. Nový zákon prináša mnoho noviniek.

Podujatie sme zorganizovali v spolupráci s MZV a EZ SR. Cieľom podujatia bolo poskytnúť slovenským podnikateľským subjektom možnosť individuálnej konzultácie s našim ekonomickým diplomatom o problematike nadviazania alebo rozšírenia svojich aktivít smerom na trh SAE. Konzultácie poskytol pán Ľubomír Lúčan, pracovník MZV a EZ SR, ktorý koncom minulého roka ukončil svoj dlhodobý pobyt na pozícii ekonomického diplomata na našom veľvyslanectve v Abu Dhabi, kde mal na starosti hospodársku spoluprácu Slovenska so Spojenými arabskými emirátmi. O možnosť konzultovať vopred vybranú problematiku a špecifiká SAE trhu záväzne prejavilo záujem 14 firiem. Keďže v plánovanom termíne 18.2.bolo možné z časových dôvodov uspokojiť len časť prihlásených firiem, konzultant nám vyšiel v ústrety a pre zvyšok firiem sa konzultácia konala 24.2.

dovoľujeme si Vás pozvať na Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Izraelom, ktorý sa uskutoční 10. marca 2016 v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Konkrétny čas vašej individuálnej konzultácie Vám bude oznámený po akceptácii písomnej prihlášky.

Bratislavská regionálna komora SOPK spolu s členskou firmou IXTENT a OpenText , zorganizovali workshop pod názvom:Ako využiť 100% informácií ukrytých v dokumentoch a obchodných procesoch. Foto

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľová skupina: Top manažment firiem, obchodní manažéri a všetci, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Konzultačno-informačný deň je venovaný povinnostiam vyplývajúcich z platnej chemickej legislatívy (REACH, CLP, zákon č. 67/2010 Z.z.) pre výrobcov, dovozcov aj užívateľov chemických látok a zmesí. Prináša informácie o aktuálnych zmenách v oblasti klasifikácie, autorizácie a v oblasti prioritných chemických látok.

V Bratislavskej regionálnej komore SOPK sa uskutočnil seminár pod názvom:Ako za 5 minút povedať, čo robí naša firma, organizácia,vy.

Dňa 27.01.2016 sa v BRK SOPK uskutočnil seminár:Colný kódex únie a zmeny colných predpisov úplná účinnosť od 1. mája 2016-1. časť. 2. časť sa bude konať dňa 2. marca 2016, všetkých Vás srdečne pozývame.

Dňa 21.01.2016 sa v BRK SOPK uskutočnil seminár: Profesionálna asistentka.

Seminár je určený všetkým, ktorých zamestnanie vyžaduje znalosť základných kľúčových ekonomických a finančných pojmov, hlavných vzťahov a zákonitostí fungovania trhového mechanizmu, základov financovania a analýzy financií na úrovni podniku a tiež všetkým ostatným záujemcom.

Seminár predstaví právne povinnosti predávajúcich a konkrétne dopady ostatnej novelizácie na právne vzťahy so spotrebiteľom. V druhej časti seminára bude podrobne objasnený proces vybavovanie reklamácií, vrátane reklamácií v obchodnoprávnych vzťahov. Dostanete konkrétne návody, ako aplikovať zákon vo Vašom podnikaní, vrátane priblíženia judikatúry súdov, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v sporných prípadoch.

Seminár je určený najmä ekonomickým,účtovným a finančným pracovníkom. a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom,personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Dňa 2. decembra sa v priestoroch hotela Falkensteiner uskutočnil seminár Doing business with Switzerland o možnostiach hospodárskej spolupráce a príležitostiach obchodovania vo Švajčiarsku pre slovenské firmy.

Dňa 3. decembra sa v priestoroch BRK SOPK uskutočnil seminár Okrúhly stôl Bielorusko, ktorý mal za cieľ poskytnúť slovenským podnikateľským subjektom aktuálne informácie o možnostiach hospodárskej spolupráce s touto krajinou.

Vážení podnikatelia, členovia SOPK,radi by sme Vás pozvali na ADVENTNÝ SEMINÁR, ktorý sa bude konať 10.decembra 2015 od 9.30 hod. Seminár pripravila naša členská firma BMB Leitner a Vás ako členov SOPK na neho pozývame BEZPLATNE.

Vážené dámy, podnikateľky, budúce podnikateľky, srdečne Vás pozývame na „punčový„ predvianočný klub Klub Platformy Žena v podnikaní tento krát na tému: Vedomá žena a jej vnútorná rovnováha, sila a intuícia

V Bratislavskej regionálnej komore SOPK sa konal bezplatný workshop pod názvom: Ako osloviť nových zákazníkov a zároveň nestratiť existujúcich.

Dňa 5.11.2015 sa v BRK SOPK konal seminár INTRASTAT SK

Dňa 1.12.2015 sa konal seminár:Colný kódex únie a zmeny colných predpisov úplná účinnosť od 1. mája 2016.

Téma: Môžeme si privyrobiť počas materskej a rodičovskej dovolenky? Ak chceme začať podnikať ako na to?

Seminár predstaví právne povinnosti predávajúcich a konkrétne dopady ostatnej novelizácie na právne vzťahy so spotrebiteľom. V druhej časti seminára bude podrobne objasnený proces vybavovanie reklamácií, vrátane reklamácií v obchodnoprávnych vzťahov. Dostanete konkrétne návody, ako aplikovať zákon vo Vašom podnikaní, vrátane priblíženia judikatúry súdov, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v sporných prípadoch.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na stretnutie s obchodnou radkyňou Veľvyslanectva Brazílie

Získate návod, ako správne aplikovať projektový manažment v praxi a dosahovať ciele efektívnejšie a tiež úspory na projektoch: náklady o 20 – 30%, čas o 50%.

Dňa 20.11.2015 sa uskutočnil seminár:Nákladový kontroling v kocke.

Seminár je zameraný na všetky procesné úkony, práva a povinnosti v colnom konaní pri dovoze a vývoze vyplývajúce s platných colných predpisov.

8. októbra 2015 sa konala konferencia pod záštitou Ing. Livie Klausovej, CSc. veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku.

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je informovať účastníkov o dôležitých aspektoch z pohľadu organizácie, interných procesov v spoločnosti a legislatívy pri prechode z papierovej kancelárie na elektronickú.

Dňa 24.09.2015 sa uskutočnil workshop:Prevratné objavy neurovedy a ich vplyv na život manažéra.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora