Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-754|

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je informovať účastníkov o dôležitých aspektoch z pohľadu organizácie, interných procesov v spoločnosti a legislatívy pri prechode z papierovej kancelárie na elektronickú.

Dňa 24.09.2015 sa uskutočnil workshop:Prevratné objavy neurovedy a ich vplyv na život manažéra.

Cieľom je poskytnúť individuálnu právnu konzultáciu a poradenstvo týkajúce sa najmä oblasti: • občianske právo • obchodné právo • zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok • vedenie súdnych sporov • právo týkajúce sa nehnuteľnosti Komunikačný jazyk: slovenčina / nemčina

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Na workshope získate návod, ako správne aplikovať projektový manažment v praxi a dosahovať ciele efektívnejšie. A tiež úspory na projektoch: náklady o 20 – 30%, čas o 50% projektové myslenie v súvislostiach spoznáte základné princípy projektového myslenia nadviažete nové kontakty návod na projekty. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Seminár je určený všetkým, ktorých zamestnanie vyžaduje znalosť základných kľúčových ekonomických pojmov, hlavných vzťahov a zákonitostí fungovania trhového mechanizmu

Bratislavská regionálna komora SOPK s firmou PFCEU VALUE & TRUST Vás srdečne pozýva na seminár:"Dá sa pripraviť ponuka do verejného obstarávania do 20 minúť ?" Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktorí pripravujú ponuky do verejných obstarávaní. Cieľom je upozorniť na problematické oblasti, poskytnúť informácie a odpovede na najčastejšie otázky, ktoré vznikajú pri príprave ponúk. V praktickej časti prejdeme proces prípravy ponuky, na vybrané aktuálne vyhlásené verejné obstarávanie vo vestníku.

Seminár je určený pre: Top manažment firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Seminár je určený pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie - dovozcov, vývozcov, výrobcov, distribútorov, obchodné zastúpenia, spracovateľov, dodávateľov, odberateľov, colných deklarantov, nákupcov, predajcov, manažérov, advokátov a zástupcov v colnom konaní.

Dňa 15.júna 2015 sa uskutočnil VIII. ročník stretnutia podnikateľov z regiónu Bratislavského kraja. Už tradične sme sa stretli v Klube RVS Studené, kde sme si pozvali okrem členov BRK SOPK, Maroša Šefčoviča podpredsedu EK a komisára EK pre Energetickú úniu a zástupcu Eustreamu a.s., Rastislava Ňukoviča, generálneho riaditeľa.

Dňa 10. júna 2015 sa v Bratislavskej regionálnej komore SOPK v spolupráci s firmou BMB Leitner konal seminár: Daňové kontroly v roku 2015. Cieľom seminára bolo pripraviť daňový subjekt na daňovú kontrolu a predísť tak sankciám.

Dňa 9. júna 2015 sa v BRK SOPK konal seminár pod názvom:Ekonomická situácia v Európe s výhľadom do budúcnosti a atraktívne obchodovanie v Číne.

Seminár je určený všetkým zamestnávateľom nad 50 zamestnancov, ich majiteľom, konateľom, HR manažérom a pod.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorým záleží na kvalite ich služieb.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorým záleží na kvalite ich služieb.

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás spoločne s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Moskve pozýva na „Okrúhly stôl“ (s diskusiou) Ruská federácia. Podujatie sa koná dňa 4.5.2015 od 9,00 hod.

Cieľ workshopu: Pozrieme sa spolu ako proces návratu po MD tak, aby sme na nič nezabudli a ako nám pri tomto procese môžu pomôcť nástroje projektového manažmentu. Podporme sa a inšpirujme! Počet miest je obmedzený na 40

Seminár je určený najmä pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie - dovozcov, vývozcov, výrobcov, distribútorov, obchodné zastúpenia, spracovateľov, dodávateľov, odberateľov, colných deklarantov, nákupcov, predajcov, manažérov, advokátov a zástupcov v colnom konaní.

Od 1. júna 2015: • sa musia látky klasifikovať len podľa ustanovení nariadenia CLP; • sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP, ale zmesi už klasifikované, označené, zabalené podľa ustanovení smernice o nebezpečných prípravkoch a uvedené na trh (t. j. vyskladnené) do 1. júna 2015 sa musia iba znovu označiť a znovu zabaliť do 1. júna 2017; • sa musí na karte bezpečnostných údajov uviesť klasifikácia látok a zmesí podľa ustanovení nariadenia CLP.

Cieľom uvedeného tréningu je, aby absolventi vystupovali dôveryhodne a aby zvládli brilantne komunikačné stratégie, techniky a ich implementáciu s viditeľným výsledkom – t.z. pri akejkoľvek komunikácii s externým klientom

Srdečne Vás pozývame Vás na trojdňový odborný kurz , začiatok kurzu je od 20.-21.5.2015 Ciele kurzu: • naučíme Vás pracovať s terminológiou pre colné konanie a základnými colnými predpismi, • naučíme Vás ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK, EÚ), správne aplikovať pravidlá pôvodu a colnej hodnoty, • vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázami, vyplňovanie colných vyhlásení (JCD, T1, T2L) a inými informáciami.

Seminár predstaví právne povinnosti predávajúcich a konkrétne dopady ostatnej novelizácie na právne vzťahy so spotrebiteľom. V druhej časti seminára bude podrobne objasnený proces vybavovanie reklamácií, vrátane reklamácií v obchodnoprávnych vzťahov. Dostanete konkrétne návody, ako aplikovať zákon vo Vašom podnikaní, vrátane priblíženia judikatúry súdov, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v sporných prípadoch.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny.

Seminár je určený mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop a konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Dr. Marcellou Pawelka. Viac informácií v prílohe.

Seminár bol určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení, pracovníkov komunikačných oddelení, hovorcov a tiež pre ostatných záujemcov.

Seminár určený odbornej klientele, ktorá obchoduje so zahraničnými partnermi.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na bezplatný seminár: Ako zvýšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom projektového manažmentu. Viac informácií nájdete v prílohe. Cieľová skupina: projektoví manažéri a riadiaci pracovníci

...

Platforma Žena v podnikaní pripravila dňa 9.marca 2015 pre ženy inšpiratívne marcové klubové stretnutie na tému Životný štýl podnikateliek so psychologičkou a psychoterapeutkou PhDr. Danielou Čechovou, PhD. z Adlerovskej psychoterapeutickej spoločnosti .

Máme už desiatky úspešných absolventov, pridajte sa aj Vy k nim ! European Business Competence Licence / EBC*L – Medzinárodný certifikovaný vzdelávací program je moderný spôsob štúdia podnikovej ekonomiky, ktorý ponúka systematické vzdelávanie v oblasti podnikovej ekonomiky. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby – čiže majú zákazníkov, odberateľov a dodávateľov,pracovníkom obchodných a reklamačných oddelení a ostatným záujemcom.

Cieľ seminára: Poskytnúť informácie o princípoch priestupkového konania, oboznámiť s praktickým postupom začatia priestupkového konania, rozhodovania a sankciách v priestupkovom konaní podľa zákona č. 372/1990 Zb.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na BUSINESS BREAKFAST s prezentáciou Online elektronické aukcie, ktoré sa konajú dňa 19.2. 2015 (štvrtok) v Café Pausa – Biznis Centrum Kerametal , Jašíkova 2, Bratislava. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Téma EU programov a ich financovanie je veľmi aktuálna a prakticky denne rezonuje v rôznych médiách. Ponúkané zdroje môžu napomôcť pri reštarte spoločností ako i pre rozšírenie podnikateľských resp. nepodnikateľských aktivít. •Ako uspieť s konkurenciou o tieto zdroje? •Ako vymyslieť projekt ktorý by uspel a čo všetko je potrebné urobiť aby sme si mohli realizovať náš zámer? Na tieto a iné otázky sa pokúsime odpovedať počas prakticky zameraného workshop.

Seminár je určený pre všetkých žiadateľov, ktorí chcú získať štatút schváleného hospodárskeho subjektu, ktorí vykonávajú svoje aktivity s krajinami EÚ.

Dňa 9.2.2015 sa uskutočnil v Bratislavskej regionálnej komore klub Platformy "Žena v podnikaní", na tému: Daňové priznanie za rok 2014.

Cieľ školenia: Poskytnúť účastníkom ucelené informácie o novelách zákonov o spotrebnej dani, o vplyvoch zmien na daňové subjekty a ich činnosť. Účastníci sa dozvedia informácie od dôvodu a potreby novely, až po jej dosah pre subjekty s uceleným výkladom každej zmeny.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií (spĺňajúci definíciu malé a stredné podniky v zmysle podmienok EU pre Horizont 2020), ktorí podávajú, alebo plánujú podávať projekty v rámci Horizontu 2020. Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020. Cieľom doobedňajšej časti je upozorniť na problematické oblasti, poskytnúť informácie na najčastejšie otázky, ktoré vznikajú pri príprave projektových návrhov. Poobede v praktickej časti účastníci získajú od hodnotiteľa informácie, ako a kde zvýšiť kvalitu žiadostí a v ktorých častiach získať cenné body. Praktická časť bude doplnená o ukážku vzorového projektu.

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Seminár určený odbornej klientele, ktorá obchoduje so zahraničnými partnermi.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom a ostatnej odbornej verejnosti.

Seminár je určený pre marketingových riaditeľov, manažérov, špecialistov, majiteľov stredných a malých firiem, priaznivcov marketingu a tiež pre všetkých ostatným záujemcom.

Seminár je určený všetkým, ktorých zamestnanie vyžaduje znalosť základných kľúčových ekonomických pojmov

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s firmou BMB Leitner Vás srdečne pozýva na seminár :"Aktuálne zmeny v oblasti daní od 2015", kde budú okrem iného odprednášané významné zmeny v oblasti dane z príjmov, odpisy majetku, obmedzovanie daňovej uznateľnosti úrokov atď. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Seminár je určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení a tiež pre ostatným záujemcom.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-754|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora