Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-732|

Seminár je určený všetkým majiteľom, konateľom, manažérom firiem, ktorí by chceli zvýšiť svoj zisk.

Individuálne poradenstvo s ekonomickým diplomatom pánom Milanom KURUCZom o možnostiach vstupu na maďarský trh.

Účastníci: Top manažment firiem, obchodní manažéri a všetci, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Konzultačno-informačný deň je určený všetkým podnikateľom a ich zamestnancom, ale najmä pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby...

Workshop je určený pre podnikateľky, začínajúce podnikateľky, majiteľky, konateľky, manažérky - Platforma Žena v podnikaní

Seminár je určený pracovníkom stavebných úradov, dotknutým orgánom verejnej správy a samosprávy, navrhovateľom, stavebníkom a vlastníkom stavieb a pozemkov.

Seminár je určený najmä pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie.

Workshop je určený pre majiteľov, konateľov, spoločníkov a manažérov stredných a malých firiem a všetkých ostatných záujemcov.

Workshop je určený pre majiteľov, konateľov, spoločníkov a manažérov firiem, ktorí vnímajú aktuálnu situáciu na trhu ako novú VÝZVU.

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop a konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Dr. Marcellou Pawelka (jazyk konzultácie-čeština,nemčina).

Asertívna komunikácia je jednou z možností, ako presadiť svoj názor, nebyť manipulovaný, prijať kritiku, vedieť a povedať i prijať „nie“. Je nástrojom, s pomocou ktorého si môžeme my i náš partner odovzdať v komunikácii informácie bez toho, aby sme stratili sami seba.

Konzultačno-informačný deň je určený pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby...

Seminár je určený predovšetkým majiteľom a konateľom firiem, ich pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany duševného vlastníctva, patentovým zástupcom, advokátom, koncipientom, podnikovým právnikom.

Seminár je určený najmä ekonomickým,útovným, finančným pracovníkom.

Seminár je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o financiách podniku, vysvetlenie súvislostí účtovníctva a financií podniku s dôrazom na praktickú aplikovateľnosť poznatkov.

Oboznámiť účastníkov seminára so súčasne platným znením zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o podmienkach účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s ostatnou novelou.

Seminár je vhodný pre: vrcholových manažérov, manažérov ľudských zdrojov bez ohľadu na typ organizácie a pre jednotlivcov zaujímajúcich sa o osobný a organizačný rozvoj.

Seminár je určený pre manažérov výrobcov, dovozcov, distribútorov zodpovedných za označovanie, zloženie a prezentáciu potravinárskych výrobkov.

Seminár je určený najmä vrcholovému a strednému manažmentu, štatutárnym zástupcom, živnostníkom, vedúcim zamestnancom - pracovné pozície v oblasti ekonomiky, personalistiky, obchodu a marketingu a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä manažérom pre medzinárodný obchod, logistiku, prepravcom a zasielateľom aktívne sa podieľajúcim na uzatváraní a realizácií obchodných a prepravných kontraktov na báze dodacích doložiek INCOTERMS a všetkým exportujúcim podnikateľským subjektom.

Cieľom seminára je posilnenie manažérskych a líderských schopnosti, uvoľnenie vlastného potenciálu s cieľom maximalizovať svoje možnosti a harmonizácia skúseností a know – how.

Cieľ:poskytnutie odborných informácií, výmena skúsenosti medzi podnikateľkami, motivácia, diskusia, konzultácie.

Seminár je určený najmä pre: štatutárov, riadiacich zamestnancov, zodpovedné osoby (osoby vykonávajúce dohľad nad ochranou osobných údajov) a oprávnené osoby (osoby spracúvajúce osobné údaje).

Seminár je určený predovšetkým majiteľom a konateľom firiem, ich pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany duševného vlastníctva

Cieľ seminára:Poskytnúť účastníkom základné informácie o pripravovaných zmenách pri realizácii úhrad v rámci SR a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v mene euro od 1.2. 2014. Možnosti využitia SEPA inkás pri riadení finančných tokov a riadení vzťahov so zákazníkmi(CRM).

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Cieľom je priblížiť koučing ako rozvojový nástroj, ukázať jeho prínosy a dôvody prečo je účinný a prináša výsledky, posilniť manažérske zručnosti využitím koučovacieho prístupu. Možnosť vyskúšať si koučing počas seminára na sebe.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov stretnutia s informáciami, ktoré umožňujú lepšie vyhodnotiť správanie ruského obchodného partnera a vhodne a kompetentne zareagovať v danej situácii.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné právne znalosti pre úspešné napĺňanie pracovných kompetencií .

Seminár je určený najmä junior personalistom, podnikovým právnikom, zamestnávateľom, konateľom jednoosobových obchodných spoločností, živnostníkom.

Cieľom seminára je napomôcť zlepšiť účastníkom efektívne a primeranú komunikáciu a tiež schopnosť organizovať svoju prácu, reprezentovať seba a firmu.

Srdečne Vás pozývame na klub Platformy "Žena v podnikaní". Téma :Viem čo chcem, neviem, ako to zrealizujem. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Konzultačno-informačný deň je určený širokému okruhu pracovníkov - manažmentu v malých a stredných podnikoch, pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku.

Seminár je určený pre všetkých lídrov na všetkých úrovniach.

Workshop je určený pre manažérov z oblasti personálneho riadenia spoločnosti.

Slovensko je malý trh. Okolo 5 miliónov obyvateľov, takmer 4 milióny online užívateľov, to všetko sú maličké čísla už len v porovnaní s väčšími európskymi mestami ako je Londýn či Madrid. Tieto čísla spolu s nízkou kúpyschopnosť Slovákov nahrávajú jednoznačne možnostiam exportu či obchodu slovenských firiem so zahraničím. A práve internet je najvýhodnejšia a najjednoduchšia cesta ako na to.

Cieľom seminára je:oboznámiť účastníkov predovšetkým o právach, povinnostiach a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov, vyplývajúcich z novej legislatívnej úpravy Zákona o ochrane osobných údajov, ktorá je účinná dňom 01. júla 2013.

Cieľom seminára je aplikácia správneho práva pri dodržiavaní a vymáhaní požiadaviek potravinového práva.

Workshop je určený pre manažérov a pracovníkov v oblasti podnikových financií, pracovníkov ekonomických a finančných oddelení, oddelení Treasury a Controllingu, všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť a zrevidovať svoje znalosti v danej oblasti.

Cieľom informačného seminára je predstaviť formy a nástroje komunikácie s finančnými investormi pri predaji a kúpe spoločnosti.

Workshop je určený všetkým, ktorí prezentujú v angličtine.

Seminár je určený mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je: vysvetliť, objasniť a eliminovať subjektívne a objektívne chyby deklaranta a jeho zástupcu v colnom konaní a počas colného auditu, jeho zákonné postavenie, povinnosti a zodpovednosť z dôvodu eliminácie negatívnych dôsledkov súvisiacich s porušením colných predpisov.

Cieľom seminára je poskytnutie odborných informácií, výmena skúsenosti medzi podnikateľkami, motivácia, diskusia, konzultácie. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Seminár je určený pre všetky obchodné subjekty, podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie.

Seminár je určený pre subjekty, ktoré v rámci svojej činnosti spracúvajú osobné údaje.

Seminár je určený pre subjekty, ktoré v rámci svojej činnosti spracúvajú osobné údaje (napr. svojich zamestnancov, klientov atď.).

Nigérijsko-slovenské Business and Investment Forum (BIF), sa uskutoční dňa 28.06.2013 v Bratislave a bude zamerané na bilaterálne rokovania medzi nigérijskými a slovenskými podnikateľmi za účelom nadviazania obchodnej spolupráce.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-732|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty


:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora