Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-792|

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Workshop je určený pre majiteľov, konateľov spoločníkov a manažérov firiem.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov v logistike, zasielateľov, prepravcov, koordinátorov, dispečerov, produktových manažérov v doprave a logistike, ale aj obchodníkov, pre nákup a predaj.

Na seminári Vám predstavíme novú právnu úpravu vyplývajúcu z novelizácie predpisov upravujúcich spotrebiteľské právo, ktoré nadobúdajú účinnosť postupne od mája až septembra 2014. Seminár predstaví nové právne povinnosti predávajúcich a konkrétne dopady novelizácie na právne vzťahy so spotrebiteľom.

Cieľom odbornej konzultácie je poskytnúť relevantné poradenstvo pri individuálnych problémoch týkajúcich sa spotrebiteľských práv.

Seminár je určený marketingovým riaditeľom, manažérom, špecialistom, majiteľom stredných a malých firiem, priaznivcom marketingu.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom a odbornej verejnosti.

Cieľová skupina:Majitelia, konatelia a pracovnici firiem, ktorí zabezpečujú správu dokumentov v súlade s legislatívou.

Seminár je určený všetkým majiteľom, konateľom, manažérom firiem.

Seminár je určený všetkým majiteľom, konateľom, manažérom firiem, ktorí by chceli zvýšiť svoj zisk.

Individuálne poradenstvo s ekonomickým diplomatom pánom Milanom KURUCZom o možnostiach vstupu na maďarský trh.

Účastníci: Top manažment firiem, obchodní manažéri a všetci, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Konzultačno-informačný deň je určený všetkým podnikateľom a ich zamestnancom, ale najmä pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby...

Workshop je určený pre podnikateľky, začínajúce podnikateľky, majiteľky, konateľky, manažérky - Platforma Žena v podnikaní

Seminár je určený pracovníkom stavebných úradov, dotknutým orgánom verejnej správy a samosprávy, navrhovateľom, stavebníkom a vlastníkom stavieb a pozemkov.

Seminár je určený najmä pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie.

Workshop je určený pre majiteľov, konateľov, spoločníkov a manažérov stredných a malých firiem a všetkých ostatných záujemcov.

Workshop je určený pre majiteľov, konateľov, spoločníkov a manažérov firiem, ktorí vnímajú aktuálnu situáciu na trhu ako novú VÝZVU.

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop a konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Dr. Marcellou Pawelka (jazyk konzultácie-čeština,nemčina).

Asertívna komunikácia je jednou z možností, ako presadiť svoj názor, nebyť manipulovaný, prijať kritiku, vedieť a povedať i prijať „nie“. Je nástrojom, s pomocou ktorého si môžeme my i náš partner odovzdať v komunikácii informácie bez toho, aby sme stratili sami seba.

Konzultačno-informačný deň je určený pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby...

Seminár je určený predovšetkým majiteľom a konateľom firiem, ich pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany duševného vlastníctva, patentovým zástupcom, advokátom, koncipientom, podnikovým právnikom.

Seminár je určený najmä ekonomickým,útovným, finančným pracovníkom.

Seminár je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o financiách podniku, vysvetlenie súvislostí účtovníctva a financií podniku s dôrazom na praktickú aplikovateľnosť poznatkov.

Oboznámiť účastníkov seminára so súčasne platným znením zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o podmienkach účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s ostatnou novelou.

Seminár je vhodný pre: vrcholových manažérov, manažérov ľudských zdrojov bez ohľadu na typ organizácie a pre jednotlivcov zaujímajúcich sa o osobný a organizačný rozvoj.

Seminár je určený pre manažérov výrobcov, dovozcov, distribútorov zodpovedných za označovanie, zloženie a prezentáciu potravinárskych výrobkov.

Seminár je určený najmä vrcholovému a strednému manažmentu, štatutárnym zástupcom, živnostníkom, vedúcim zamestnancom - pracovné pozície v oblasti ekonomiky, personalistiky, obchodu a marketingu a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä manažérom pre medzinárodný obchod, logistiku, prepravcom a zasielateľom aktívne sa podieľajúcim na uzatváraní a realizácií obchodných a prepravných kontraktov na báze dodacích doložiek INCOTERMS a všetkým exportujúcim podnikateľským subjektom.

Cieľom seminára je posilnenie manažérskych a líderských schopnosti, uvoľnenie vlastného potenciálu s cieľom maximalizovať svoje možnosti a harmonizácia skúseností a know – how.

Cieľ:poskytnutie odborných informácií, výmena skúsenosti medzi podnikateľkami, motivácia, diskusia, konzultácie.

Seminár je určený najmä pre: štatutárov, riadiacich zamestnancov, zodpovedné osoby (osoby vykonávajúce dohľad nad ochranou osobných údajov) a oprávnené osoby (osoby spracúvajúce osobné údaje).

Seminár je určený predovšetkým majiteľom a konateľom firiem, ich pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany duševného vlastníctva

Cieľ seminára:Poskytnúť účastníkom základné informácie o pripravovaných zmenách pri realizácii úhrad v rámci SR a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v mene euro od 1.2. 2014. Možnosti využitia SEPA inkás pri riadení finančných tokov a riadení vzťahov so zákazníkmi(CRM).

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Cieľom je priblížiť koučing ako rozvojový nástroj, ukázať jeho prínosy a dôvody prečo je účinný a prináša výsledky, posilniť manažérske zručnosti využitím koučovacieho prístupu. Možnosť vyskúšať si koučing počas seminára na sebe.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov stretnutia s informáciami, ktoré umožňujú lepšie vyhodnotiť správanie ruského obchodného partnera a vhodne a kompetentne zareagovať v danej situácii.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné právne znalosti pre úspešné napĺňanie pracovných kompetencií .

Seminár je určený najmä junior personalistom, podnikovým právnikom, zamestnávateľom, konateľom jednoosobových obchodných spoločností, živnostníkom.

Cieľom seminára je napomôcť zlepšiť účastníkom efektívne a primeranú komunikáciu a tiež schopnosť organizovať svoju prácu, reprezentovať seba a firmu.

Srdečne Vás pozývame na klub Platformy "Žena v podnikaní". Téma :Viem čo chcem, neviem, ako to zrealizujem. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Konzultačno-informačný deň je určený širokému okruhu pracovníkov - manažmentu v malých a stredných podnikoch, pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku.

Seminár je určený pre všetkých lídrov na všetkých úrovniach.

Workshop je určený pre manažérov z oblasti personálneho riadenia spoločnosti.

Slovensko je malý trh. Okolo 5 miliónov obyvateľov, takmer 4 milióny online užívateľov, to všetko sú maličké čísla už len v porovnaní s väčšími európskymi mestami ako je Londýn či Madrid. Tieto čísla spolu s nízkou kúpyschopnosť Slovákov nahrávajú jednoznačne možnostiam exportu či obchodu slovenských firiem so zahraničím. A práve internet je najvýhodnejšia a najjednoduchšia cesta ako na to.

Cieľom seminára je:oboznámiť účastníkov predovšetkým o právach, povinnostiach a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov, vyplývajúcich z novej legislatívnej úpravy Zákona o ochrane osobných údajov, ktorá je účinná dňom 01. júla 2013.

Cieľom seminára je aplikácia správneho práva pri dodržiavaní a vymáhaní požiadaviek potravinového práva.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-792|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora