Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

Bratislavská regionálna komora SOPK a Veľvyslanectvo Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku Vás spoločne pozývajú na seminár: Rozšírenie Slovensko – Vietnamskej hospodárskej a obchodnej spolupráce 29.októbra 2014 v Bratislavskej regionálnej komore SOPK Cena za seminár je pre členov je 15 euro+DPH=18EUR Cena za seminár pre nečlenov je 25 euro+DPH=30EUR

Cieľ: Tréning zameraný na priame precvičenie komunikácie a správanie sa so zákazníkom.

Seminár je zameraný na inovácie koncepcie CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi na trhoch podnikateľských subjektov (Business-to-Business), s dôrazom na rozvoj obchodných vzťahov s kľúčovými zákazníkmi.

Seminár určený odbornej klientele, ktorá realizuje export výrobkov "MADE IN SLOVAKIA" a absolvuje obchodné rokovania so zahraničnými odberateľmi.

Cieľom seminára je: efektívne využívanie preferenčných výhod,získanie colných úľav pri dovoze,zefektívniť obchod,správna aplikácia pravidiel pôvodu tovaru v praxi.

Bratislavská regionálna Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Viedni, Slovensko-rakúskou obchodnou komorou a Austrian Business Agency ABA si Vás dovoľuje srdečne pozvať na prvý workshop zo série „Podnikanie v Rakúsku“. 7.10.2014, 9:00-11:30 hod. Hotel Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava

Bratislavská regionálna komora SOPK a Veľvyslanectvo Kazašskej republiky na Slovensku Vás spoločne pozývajú na seminár: Možnosti podnikania a spolupráce v Kazachstane 20.októbra 2014 v Bratislavskej regionálnej komore SOPK

Konzultačno-informačný deň je určený všetkým podnikateľom a ich zamestnancom, ale najmä pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby...

Cieľom seminára je: oboznámiť účastníkov predovšetkým o právach, povinnostiach a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov, vyplývajúcich z novej legislatívnej úpravy Zákona o ochrane osobných údajov, ktorá je účinná dňom 01. júla 2013.

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Workshop je určený pre majiteľov, konateľov spoločníkov a manažérov firiem.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov v logistike, zasielateľov, prepravcov, koordinátorov, dispečerov, produktových manažérov v doprave a logistike, ale aj obchodníkov, pre nákup a predaj.

Na seminári Vám predstavíme novú právnu úpravu vyplývajúcu z novelizácie predpisov upravujúcich spotrebiteľské právo, ktoré nadobúdajú účinnosť postupne od mája až septembra 2014. Seminár predstaví nové právne povinnosti predávajúcich a konkrétne dopady novelizácie na právne vzťahy so spotrebiteľom.

Cieľom odbornej konzultácie je poskytnúť relevantné poradenstvo pri individuálnych problémoch týkajúcich sa spotrebiteľských práv.

Seminár je určený marketingovým riaditeľom, manažérom, špecialistom, majiteľom stredných a malých firiem, priaznivcom marketingu.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom a odbornej verejnosti.

Cieľová skupina:Majitelia, konatelia a pracovnici firiem, ktorí zabezpečujú správu dokumentov v súlade s legislatívou.

Seminár je určený všetkým majiteľom, konateľom, manažérom firiem.

Seminár je určený všetkým majiteľom, konateľom, manažérom firiem, ktorí by chceli zvýšiť svoj zisk.

Individuálne poradenstvo s ekonomickým diplomatom pánom Milanom KURUCZom o možnostiach vstupu na maďarský trh.

Účastníci: Top manažment firiem, obchodní manažéri a všetci, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Konzultačno-informačný deň je určený všetkým podnikateľom a ich zamestnancom, ale najmä pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby...

Workshop je určený pre podnikateľky, začínajúce podnikateľky, majiteľky, konateľky, manažérky - Platforma Žena v podnikaní

Seminár je určený pracovníkom stavebných úradov, dotknutým orgánom verejnej správy a samosprávy, navrhovateľom, stavebníkom a vlastníkom stavieb a pozemkov.

Seminár je určený najmä pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie.

Workshop je určený pre majiteľov, konateľov, spoločníkov a manažérov stredných a malých firiem a všetkých ostatných záujemcov.

Workshop je určený pre majiteľov, konateľov, spoločníkov a manažérov firiem, ktorí vnímajú aktuálnu situáciu na trhu ako novú VÝZVU.

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop a konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Dr. Marcellou Pawelka (jazyk konzultácie-čeština,nemčina).

Asertívna komunikácia je jednou z možností, ako presadiť svoj názor, nebyť manipulovaný, prijať kritiku, vedieť a povedať i prijať „nie“. Je nástrojom, s pomocou ktorého si môžeme my i náš partner odovzdať v komunikácii informácie bez toho, aby sme stratili sami seba.

Konzultačno-informačný deň je určený pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby...

Seminár je určený predovšetkým majiteľom a konateľom firiem, ich pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany duševného vlastníctva, patentovým zástupcom, advokátom, koncipientom, podnikovým právnikom.

Seminár je určený najmä ekonomickým,útovným, finančným pracovníkom.

Seminár je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o financiách podniku, vysvetlenie súvislostí účtovníctva a financií podniku s dôrazom na praktickú aplikovateľnosť poznatkov.

Oboznámiť účastníkov seminára so súčasne platným znením zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o podmienkach účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s ostatnou novelou.

Seminár je vhodný pre: vrcholových manažérov, manažérov ľudských zdrojov bez ohľadu na typ organizácie a pre jednotlivcov zaujímajúcich sa o osobný a organizačný rozvoj.

Seminár je určený pre manažérov výrobcov, dovozcov, distribútorov zodpovedných za označovanie, zloženie a prezentáciu potravinárskych výrobkov.

Seminár je určený najmä vrcholovému a strednému manažmentu, štatutárnym zástupcom, živnostníkom, vedúcim zamestnancom - pracovné pozície v oblasti ekonomiky, personalistiky, obchodu a marketingu a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä manažérom pre medzinárodný obchod, logistiku, prepravcom a zasielateľom aktívne sa podieľajúcim na uzatváraní a realizácií obchodných a prepravných kontraktov na báze dodacích doložiek INCOTERMS a všetkým exportujúcim podnikateľským subjektom.

Cieľom seminára je posilnenie manažérskych a líderských schopnosti, uvoľnenie vlastného potenciálu s cieľom maximalizovať svoje možnosti a harmonizácia skúseností a know – how.

Cieľ:poskytnutie odborných informácií, výmena skúsenosti medzi podnikateľkami, motivácia, diskusia, konzultácie.

Seminár je určený najmä pre: štatutárov, riadiacich zamestnancov, zodpovedné osoby (osoby vykonávajúce dohľad nad ochranou osobných údajov) a oprávnené osoby (osoby spracúvajúce osobné údaje).

Seminár je určený predovšetkým majiteľom a konateľom firiem, ich pracovníkom pôsobiacim v oblasti ochrany duševného vlastníctva

Cieľ seminára:Poskytnúť účastníkom základné informácie o pripravovaných zmenách pri realizácii úhrad v rámci SR a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) v mene euro od 1.2. 2014. Možnosti využitia SEPA inkás pri riadení finančných tokov a riadení vzťahov so zákazníkmi(CRM).

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Cieľom je priblížiť koučing ako rozvojový nástroj, ukázať jeho prínosy a dôvody prečo je účinný a prináša výsledky, posilniť manažérske zručnosti využitím koučovacieho prístupu. Možnosť vyskúšať si koučing počas seminára na sebe.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov stretnutia s informáciami, ktoré umožňujú lepšie vyhodnotiť správanie ruského obchodného partnera a vhodne a kompetentne zareagovať v danej situácii.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné právne znalosti pre úspešné napĺňanie pracovných kompetencií .

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora