Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-754|

Kurz je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o financiách podniku, vysvetlenie súvislostí účtovníctva a financií podniku s dôrazom na praktickú aplikovateľnosť poznatkov.

Seminár je určený najmä pre spoločníkov, konateľov, top manažérov, riaditeľov a vedúcich oddelení.

Seminár je určený podnikateľom, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby zákazníkom, odberateľom,dodávateľom.

Seminár je určený junior personalistom,začínajúcim zamestnancom na útvaroch riadenia ľudských zdrojov, podnikovým právnikom, zamestnávateľom, konateľom jednoosobových obchodných spoločnosti, živnostníkom.

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť získať praktické zručnosti s prácou v systéme EVO pre účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek zadávaných v systéme EVO.

Seminár je určený najmä pre asistentky/asistentov a sekretárky manažérov , ktorí potrebujú pre profesionálny výkon svojej práce vystupovanie a znalosti v zmysle profesionálneho imidžu.

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov aj zamestnávateľov, pracovníkom HR oddelení a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľová skupina: Marketingoví riaditelia, manažéri, špecialisti, CRM špecialisti, manažéri pre stratégiu a business development, riaditelia starostlivosti o zákazníkov, majitelia firiem.

Konzultačno-informačný deň je určený širokému okruhu pracovníkov - manažmentu v malých a stredných podniky ako aj odborníkom z oblasti ochrany životného prostredia a všetkým, ktorých zaujíma uvedená problematika.

Cieľom seminára je predstaviť systémové riadenie zmien (Change Management) ako účinný nástroj, pomocou ktorého je možné dosahovať vo firme vyššiu efektivitu, stabilitu a rast. Pre členov SOPK je seminár bezplatný!

Cieľ: Získanie vedomostí o prístupe k tvorbe marketingového plánu a faktoroch úspechu.

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť získať praktické zručnosti s prácou v systéme EVO pre účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek zadávaných v systéme EVO.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby.

Seminár je určený najmä personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov.

Konzultačno-informačný deň je určený obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Bratislavská regionálna komora SOPK spolu s Národnou bankou Slovenska Vás srdečne pozývajú na odborný seminár SEPA - pripravenosť podnikov, ktorý sa bude konať dňa 27.3.2013 v NBS. Seminár je bezplatný!

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený manažérom pre medzinárodný obchod, logistiku, prepravcom a zasielateľom aktívne sa podieľajúcim na uzatváraní a realizácií obchodných a prepravných kontraktov na báze dodacích doložiek INCOTERMS a všetkým exportujúcim podnikateľským subjektom.

Cieľom seminára je: oboznámiť účastníkov s aktuálnymi zmenami colných predpisov EÚ a SR po 1.1.2013, vysvetlenie dopadu zmien na aplikačnú prax, naučiť účastníkov správne uplatňovať zmeny predpisov v praxi.

Seminár je určený top manažérom, riaditeľom, konateľom firiem a spoločností a ostatným záujemcom.

Seminár je určený pre asistentky/asistentov a sekretárky manažérov , ktorí potrebujú pre profesionálny výkon svojej práce vystupovanie a znalosti v zmysle profesionálneho imidžu a biznis etikety.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom a ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je: poskytnúť účastníkom ucelené informácie o novelách zákonov o spotrebnej dani, o vplyvoch zmien na daňové subjekty a ich činnosť. Účastníci sa dozvedia informácie od dôvodu a potreby novely, až po jej dosah pre subjekty s uceleným výkladom každej zmeny.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovávateľom a prepravcom odpadov.

Seminár je určený pre všetky subjekty, ktoré uzatvárajú obchodné záväzkové vzťahy.

Účastníci:Top manažment firiem, obchodní manažéri a všetci, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom.

Seminár je určený všetkým podnikateľom, ktorí predávajú tovary, alebo poskytujú služby.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený manažérom a pracovníkom firiem obchodujúcich so zahraničím.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovávateľom a prepravcom firiem a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Seminár je určený personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov a ich zamestnancov, ktorí používajú pri svojej práci Microsoft Word a chcú zefektívniť svoju prácu zdokonalením sa v jeho funkciách a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený stavebným úradom, stavebníkom, vlastníkom stavieb a pozemkov, projektantom, stavebným dodávateľom, stavebnému dozoru.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov a ich zamestnancov.

Seminár je určený všetkým podnikateľom, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť (potenciálnych podnikateľov) a všetkých, ktorých zaujíma uvedená problematika. Je určený pre výrobné a obchodné spoločnosti, dovozcov a výrobcov, pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj výrobkov - priemyselných, stavebných, strojárskych, potravinárskych, poľnohospodárskych, gumárenských a ďalších - a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov seminára s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Cieľom seminára je poskytnúť odpoveď, prečo potrebujeme poznať pri podnikaní základy projektového riadenia, tak aby naše zákazky boli vždy pripravené včas.

Seminár je určený pre všetky subjekty, ktoré uzatvárajú obchodné záväzkové vzťahy.

Seminár je určený asistentkám/asistentom a všetkým pracovníkom, ktorých práca zahŕňa komunikáciu v anglickom jazyku.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov a ich zamestnancov, ktorí používajú pri svojej práci Microsoft Excel a chcú zefektívniť svoju prácu zdokonalením sa v jeho funkciách .

Seminár je určený všetkým, ktorých zamestnanie vyžaduje znalosť základných kľúčových ekonomických pojmov.

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona, upozorniť na časté chyby, ktoré sa vyskytujú v praxi pri poskytovaní náhrad podľa tohto zákona.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby – čiže majú zákazníkov, odberateľov a dodávateľov,pracovníkom obchodných a reklamačných oddelení.

Seminár je určený správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ a IT zamestnancom.

Pozývame Vás na bezplatný seminár: Rozšírenie obchodnej spolupráce a turizmu medzi Vietnamom a Slovenskom. Využite príležitosť získania informácii a diskusie od zástupcov Ministerstiev zahraničných veci, Ministerstva pre plánovanie, Ministerstva obchodu, od zástupcov Sária, SOPK. Ponúkame možnosť stretnutí aj s vietnamskými firmami.

Psychológia predaja a marketing pre jednotlivca ( AJ ) v Rakúsku - pre ženy, podnikateľky, konateľky, manažérky. Účasť bezplatná.

Cieľom seminára je zvýšiť informovanosť a kompetencie slovenských MaSP s pomocou komplexného produktového portfólia EXIMBANKY SR na podporu ich exportu aj do rizikovejších krajín, mimo EÚ.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-754|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora