Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

Seminár je určený najmä junior personalistom, podnikovým právnikom, zamestnávateľom, konateľom jednoosobových obchodných spoločností, živnostníkom.

Cieľom seminára je napomôcť zlepšiť účastníkom efektívne a primeranú komunikáciu a tiež schopnosť organizovať svoju prácu, reprezentovať seba a firmu.

Srdečne Vás pozývame na klub Platformy "Žena v podnikaní". Téma :Viem čo chcem, neviem, ako to zrealizujem. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Konzultačno-informačný deň je určený širokému okruhu pracovníkov - manažmentu v malých a stredných podnikoch, pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku.

Seminár je určený pre všetkých lídrov na všetkých úrovniach.

Workshop je určený pre manažérov z oblasti personálneho riadenia spoločnosti.

Slovensko je malý trh. Okolo 5 miliónov obyvateľov, takmer 4 milióny online užívateľov, to všetko sú maličké čísla už len v porovnaní s väčšími európskymi mestami ako je Londýn či Madrid. Tieto čísla spolu s nízkou kúpyschopnosť Slovákov nahrávajú jednoznačne možnostiam exportu či obchodu slovenských firiem so zahraničím. A práve internet je najvýhodnejšia a najjednoduchšia cesta ako na to.

Cieľom seminára je:oboznámiť účastníkov predovšetkým o právach, povinnostiach a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov, vyplývajúcich z novej legislatívnej úpravy Zákona o ochrane osobných údajov, ktorá je účinná dňom 01. júla 2013.

Cieľom seminára je aplikácia správneho práva pri dodržiavaní a vymáhaní požiadaviek potravinového práva.

Workshop je určený pre manažérov a pracovníkov v oblasti podnikových financií, pracovníkov ekonomických a finančných oddelení, oddelení Treasury a Controllingu, všetkých, ktorí si chcú prehĺbiť a zrevidovať svoje znalosti v danej oblasti.

Cieľom informačného seminára je predstaviť formy a nástroje komunikácie s finančnými investormi pri predaji a kúpe spoločnosti.

Workshop je určený všetkým, ktorí prezentujú v angličtine.

Seminár je určený mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je: vysvetliť, objasniť a eliminovať subjektívne a objektívne chyby deklaranta a jeho zástupcu v colnom konaní a počas colného auditu, jeho zákonné postavenie, povinnosti a zodpovednosť z dôvodu eliminácie negatívnych dôsledkov súvisiacich s porušením colných predpisov.

Cieľom seminára je poskytnutie odborných informácií, výmena skúsenosti medzi podnikateľkami, motivácia, diskusia, konzultácie. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Seminár je určený pre všetky obchodné subjekty, podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie.

Seminár je určený pre subjekty, ktoré v rámci svojej činnosti spracúvajú osobné údaje.

Seminár je určený pre subjekty, ktoré v rámci svojej činnosti spracúvajú osobné údaje (napr. svojich zamestnancov, klientov atď.).

Nigérijsko-slovenské Business and Investment Forum (BIF), sa uskutoční dňa 28.06.2013 v Bratislave a bude zamerané na bilaterálne rokovania medzi nigérijskými a slovenskými podnikateľmi za účelom nadviazania obchodnej spolupráce.

Seminár je určený pre odborne spôsobilé osoby vo verejnom obstarávaní,manažérov, uchádzačov, kontrolórov verejných obstarávaní.

Srdečne Vás pozývame na zaujímavý workshop EQUALITY PAYS OFF (ROVNOSŤ SA VYPLÁCA), ktorý sa bude konať dňa 24.júna 2013 od 9.00 – 15.00 hod. v Falkensteiner Hotel Bratislave. Tešíme sa na Vašu účasť, ktorá je BEZPLATNÁ.

FÍNSKO - perspektívne možnosti podnikania a spolupráce - predstavenie možnosti spolupráce a podnikania vo Fínsku. Seminár vhodný najmä pre firmy podnikajúce v oblastiach energetiky, zelených / environmentálnych technológií, oblasť vedy a výskumu, zásobovanie teplom..

Seminár je určený pre obchodníkov a podnikateľov.

Pozývame Vás na individuálny konzultačný deň s právnou zástupkyňou z Nemecka Dr. Marcellou Pawelka. Témy konzultácií sú uvedené v prílohe.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom.

Konzultačno-informačný deň je určený širokému okruhu pracovníkov - manažmentu v malých a stredných podnikoch, pracovníkom zodpovedným za za výrobkovú politiku.

Seminár je určený všetkým, ktorých zamestnanie vyžaduje znalosť základných kľúčových ekonomických pojmov.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné právne znalosti pre úspešné napĺňanie pracovných kompetencií .

Konzultačno-informačný deň je určený širokému okruhu pracovníkov - manažmentu v malých a stredných podnikov, obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je určený všetkým podnikateľom a ich zamestnancom.

Seminár je určený najmä manažérom pre medzinárodný obchod, logistiku, prepravcom a zasielateľom aktívne sa podieľajúcim na uzatváraní a realizácií obchodných a prepravných kontraktov na báze dodacích doložiek INCOTERMS.

Účastníci seminára získajú informácie a vedomosti smerujúce k úspešnejším produktovým stratégiám, zmene pohľadu na zákazníka s cieľom podpory konkurencieschopnosti.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny.

Seminár je určený pre manažérov na všetkých úrovniach, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení a ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je získanie orientácie v problematike colného konania.

Seminár je určený najmä pracovníkom stavebných úradov, dotknutým orgánom verejnej správy a samosprávy, navrhovateľom, stavebníkom a vlastníkom stavieb a pozemkov, projektantom, stavebným dodávateľom, stavebnému dozoru tiež ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné právne znalosti pre úspešné napĺňanie pracovných kompetencií .

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľom workshopu je naučiť účastníkov precvičovaním rôznych techník komunikácie zvládať riešenie problémových situácií v tíme s nadhľadom a čo najefektívnejšie pre jeho ďalší výkon a vytváranie dobrých vzťahov vysokej kvality.

Cieľom je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii.

Cieľom informačného seminára je predstaviť možnosti predaja a kúpy spoločnosti a tiež problematiku oceňovania spoločnosti.

Cieľom workshopu je zdokonalenie vyjadrovacích schopností účastníkov.

Vážení podnikatelia, ako partner akcie, ktorú pre podnikateľov pripravila spoločnosť ABRA, Vás pozývame na BEZPLATNÝ informačno-prezentačný seminár informačných technológíí ABRA, ktorý sa bude konať dňa 23. apríla 2013 v Austria Trend Hotel Bratislava. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Cieľová skupina:majitelia firiem,marketingoví riaditelia, manažéri, špecialisti, CRM špecialisti.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Konzultačno-informačný deň je určený širokému okruhu pracovníkov - manažmentu v malých a stredných podnikov ako aj odborníkom z oblasti ochrany životného prostredia.

Kurz je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o financiách podniku, vysvetlenie súvislostí účtovníctva a financií podniku s dôrazom na praktickú aplikovateľnosť poznatkov.

Seminár je určený najmä pre spoločníkov, konateľov, top manažérov, riaditeľov a vedúcich oddelení.

Seminár je určený podnikateľom, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby zákazníkom, odberateľom,dodávateľom.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-801|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora