Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie sa riadi Zákonom č. 232/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2008 okrem bodov 7, 8, 11, 31, 32, 45, 46 a 55, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike, a bodov 63 až 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. septembra 2008.

V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky je zákazka nadlimitná, podlimitná, podprahová zákazka alebo zákazka s nízkou hodnotou.

Nadlimitná zakázka
Nadlimitná zákazka - ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako:
  1. 236 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b),
  2. 236 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b),
  3. 5 923 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Podlimitná zakázka
Hovoríme o nej vtedy, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 1 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:
  1. 60 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
  2. 360 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Podprahová zakázka
Hovoríme o nej vtedy, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako:
  1. 30 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
  2. 120 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Zakázka s nízkou hodnotou
Hovoríme o nej vtedy, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 písm. a) a b) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora