Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK pre 5. volebné obdobie na roky 2012 - 2017
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:16.02.2012 (17834x prečítané)

Zápisnica o priebehu a výsledkoch volieb do Zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre 5. volebné obdobie na roky 2012 - 2017

Zhromaždenie delegátov SOPK, ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2011 v Bratislave schválilo časový a vecný harmonogram zabezpečenia volieb do orgánov komory pre päťročné 5. volebné obdobie na roky 2012 – 2017 a uložilo predstavenstvu zabezpečiť voľby do štruktúr komory v januári 2012 tak, aby sa ustanovujúce zasadania regionálnych valných zhromaždení a zasadanie ustanovujúceho zhromaždenia delegátov SOPK uskutočnili do konca apríla 2012.

V súlade so Stanovami SOPK a Volebným poriadkom SOPK sa v rovnakom období uskutočnili voľby do zhromaždenia delegátov SOPK a voľby do valných zhromaždení tých regionálnych komôr, ktoré majú aspoň 150 členov (Bratislava, Trenčín, Žilina).

Voľby do zhromaždenia delegátov riadilo predstavenstvo komory v súlade so stanovami a organizačno-technickú prípravu volieb zhromaždenia delegátov zabezpečoval úrad komory v spolupráci s komorovými regiónmi.

V zmysle Volebného poriadku SOPK sa Zhromaždenie delegátov SOPK skladá zo 100 delegátov, ktorí sú volení priamo podľa počtu členov pôsobiacich vo sfére podnikania v komorovom regióne, pričom na kandidačnej listine bolo o cca jednu tretinu viac kandidátov, ako má byť zvolených delegátov. Zvolený počet delegátov sa doplní o predsedov komorových regiónov a kooptovaných delegátov.

Podľa zásady pomerného zastúpenia bol určený počet delegátov a náhradníkov, ktorí majú byť zvolení do Zhromaždenia delegátov SOPK v jednotlivých regiónoch podľa počtu členov k  1. 1. 2011. K uvedenému dátumu evidovala SOPK 1 139 členov.

Počet mandátov a počet náhradníkov podľa regiónov bol nasledovný:

RegiónPočet členov% z celkuPočet mandátovPočet náhradníkovSpoluPočet nových%
Bratislava23220,4208281346%
Banská Bystrica1059,29716956%
Košice1039,09413431%
Nitra 1049,19413862%
Prešov1039,09312650%
Trenčín16814,8155201365%
Trnava1018,995141179%
Žilina22319,6207271244%
SOPK spolu:1139100,0100431437653%

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že regionálne komory navrhli celkom 143 kandidátov, z ktorých je 76, t.j. 53% nových kandidátov. Počet náhradníkov bol zvýšený z minimálneho počtu 33 na 43.

V súlade so zákonom SNR č. 9/1992 Zb., o obchodných a priemyselných komorách, v znení neskorších predpisov a v súlade s platnými Stanovami, Volebným poriadkom a Rokovacím poriadkom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Predstavenstvo SOPK určilo termín volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK do 31. januára 2012 a schválilo návrh kandidátov do Zhromaždenia delegátov SOPK.

Predstavenstvo SOPK uznesením č. 218/14/2011 z 11. októbra 2011 schválilo členov volebnej komisie – Komisie pre dohľad nad voľbami, ktorej úlohou je dohliadnuť na priebeh volieb a overiť výsledky volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK v zložení:

 • Ing. Ján Gabriel,
 • Viliam Ondrejka,
 • Ing. Boris Paulen, PhD.

Komisia pre dohľad nad voľbami do Zhromaždenia delegátov SOPK za svojho predsedu zvolila Ing. Jána Gabriela a pripravila Zásady práce Komisie pre dohľad nad priebehom volieb do ZD SOPK pre 5. volebné obdobie.

Kandidátne listiny boli zaslané do konca novembra 2011 1 180 členom, teda aj tým, ktorí ešte nemali zaplatený členských príspevok za rok 2011.

K 31. 12. 2011 evidovala SOPK celkom 1110 platiacich členov.

Úradu SOPK bolo do stanoveného termínu, teda do 31. januára 2012 vrátených celkom 561 kandidačných listín, čo predstavuje 50,54% z celkového počtu platiacich členov.

Z celkového počtu vrátených kandidačných listín bolo 545 platných a 16 neplatných lístkov (kandidačných listín, na ktorých bolo označených viac kandidátov ako stanovený počet, na ktorých nebol označený ani jeden kandidát, zaslaných od neplatiacich členov a kandidátnych listín, ktoré nemali predpísané náležitosti).

Neplatné kandidačné listiny predstavujú 3,2% z celkového počtu vrátených kandidačných listín a 1,6% z celkového počtu platiacich členov.

Prehľad o počte zaslaných a vrátených kandidátnych listín:

RKZaslané kand. listinyPočet členov k 31.12.2011Počet kandidátnych lístkov%
vrátenýchplatnýchneplatných
Bratislava2362259895343,56%
Banská Bystrica1101025453152,94%
Košice1221114947244,14%
Nitra1071035857156,31%
Prešov102975353054,64%
Trenčín1651508174754,00%
Trnava106976463165,98%
Žilina232225104103146,22%
SOPK spolu:118011105615451650,54%

Výsledky volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK tak ako sú uvedené nižšie overila dňa 3. februára 2012 ustanovená Komisia pre dohľad nad voľbami do ZD SOPK. Poverila predsedu komisie podpisom zápisnice po odpočítaní neplatných kandidačných listín.

Komisia pre dohľad nad voľbami do ZD SOPK konštatuje, že jednotliví kandidáti získali nasledovné počty platných hlasov:

 • Región Bratislava

  Volilo sa 20 delegátov z 27 kandidátov
  Z celkového počtu 236 zaslaných kandidátnych listín bolo vrátených 98 kandidátnych listín, t.j. 43,56% z počtu členov. 95 kandidátnych listín bolo platných a 3 neplatné - neoznačené a nepodpísané listiny.

  Poradiemenoorganizáciapočet hlasov%
  1.Slezák Vladimír, Ing.SIEMENS, s.r.o. Bratislava8286,3%
  2.Ondrejko Ľuboš, JUDr.Československá obchodná banka a.s. Bratislava7882,1%
  3.Malatinský Tomáš, Ing.SAG ELEKTROVOD, a.s. Bratislava7781,1%
  4.-6.Ďurček Adrian, Ing.TERNO Slovensko, s.d., Bratislava7680,0%
  4.–6.Michalík Boris, Ing.Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava7680,0%
  4.-6.Hurajová Mária, Ing.Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., BA7680,0%
  7.Vaškovič Ladislav,Ing. Exportno-importná banka SR, Bratislava7477,9%
  8.-9.Liseková Oľga, JUDr.Optocon technologies, s.r.o.Bratislava7275,8%
  8.-9.Zemková Zita, Ing.OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava7275,8%
  10.-11.Pivovárči JurajJUDr.TATRATOUR, a.s. Bratislava6871,6%
  10.-11.Világi Oszkár, JUDr.SLOVNAFT a.s. Bratislava6871,6%
  12.-13.Kestler Vladimír, Ing.OMNIA HOLDING, SE, organizačná zložka BA6770,5%
  12.-13.Bráblik Rastislav,Ing.Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava6770,5%
  14.Klamo Peter Ing.Vyskumný ústav zváračský-PI SR, Bratislava6669,5%
  15.Besedič Vojtech, JUDr.INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. Bratislava6265,3%
  16.-18.Csollár Gabriel, Ing.COOP Jednota Slovensko, s. d., Bratislava6063,2%
  16.-18.Kucharík Ján, Ing.,CSc.VÚIS Mosty , s.r.o., Bratislava6063,2%
  16.-18.Lelkes Juraj, Ing.KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG, Bratislava6063,2%
  19.-20.Miklós Vojtech Ing.ŠPORT PROGRESS , spol. s.r.o. Bratislava5962,1%
  19.-20.Tkáč Jozef Ing.J&T FINANCE GROUP, a.s. Bratislava5962,1%
  Náhradníci:
  21.Rada Zdenek, Ing.Stredná odborná škola technická, Bratislava5861,1%
  22.Zászlós Gábor, JUDr.TriGranit Centrum, a.s. Bratislava5658,9%
  23.Ťapuš František Ing.SINTRA, spol.s.r.o. Bratislava5557,9%
  24.Prímus Peter, Ing.GEBRÜDER WEISS s.r.o., Bratislava5456,8%
  25.-26.Gašparík Ján,Ing.ISTROKON FG, s.r.o. Bratislava4951,6%
  25.-26.Krajčovič Viliam, Ing.WESTAR, a.s. Bratislava4951,6%
  27.Rozin Alexander, Ing.,PhD.INCHEBA, a.s. Bratislava3941,1%

  Zvolených bolo 9 nových kandidátov.

 • Región Banská Bystrica

  Volilo sa 9 delegátov zo 16 kandidátov
  Z celkového počtu 110 zaslaných kandidátnych listín sa vrátilo 54 kandidátnych listín, t.j. 52,94% z celkového počtu členov. 53 kandidátnych listín bolo platných, 1 člen nezaplatil členský príspevok za rok 2011.

  Poradiemenoorganizáciapočet hlasov%
  1.Štubianová Ružena, Ing.Witzenmann Slovakia, s. r.o.,Vlkanová3871,7%
  2.Bočkay Ján, Ing.HOTEL LUX B&B, s.r.o., Banská Bystrica3769,8%
  3.-4.Gažúr Roman, Ing.Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava3667,9%
  3.-4.Horák Jozef, Ing.SHP Harmanec, a.s., Harmanec3667,9%
  5.Antalič Pavol, Ing.EXIMA, spol. s r.o., Banská Bystrica3056,6%
  6.-8.Gottas Alfréd, Ing.THERMO/SOLAR Žiar, s. r.o., Žiar n/Hronom2954,7%
  6.-8.Kurka Jaroslav, Ing.VZOR výrobné družstvo Zvolen2954,7%
  6.-8.Maceková Jaroslava, Ing.SLZ CHÉMIA, a.s., Hnúšťa2954,7%
  9.-10.Dováľ Martin, Ing.IPEĽSKÉ TEHELNE, a.s., Lučenec28 x)52,8%
  Náhradníci
  9.-10.Mužila Vladimír, Ing.AGRO CS Slovakia, a.s. Lučenec 28 x)52,8%
  11.Vida Ján, Ing.Johnson Controls Lučenec, s.r.o., Lučenec2649,1%
  12.-13.Kukula Michal, PhDr.nebotra s.r.o., Banská Bystrica2343,4%
  12.-13.Poór Ladislav, Ing.Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.2343,4%
  14.Pavlendová Stanislava, Ing.OP-TIM, spol. s r.o., Krupina2241,5%
  15.Kriška Jozef, Ing.Revúcke koberce syntetické, s. r. o. Revúca1834,0%
  16.Božik JánPRP s.r.o., Veľký Krtíš1426,4%
  x) Predstavenstvo SOPK dňa 14.2.2012 schválilo za delegáta Ing. Martina Dováľa.

  Zvolení boli 4 noví kandidáti.

 • Región Košice

  Volilo sa 9 delegátov zo 16 kandidátov
  Zo 122 zaslaných kandidátnych lístkov sa vrátilo 49 kandidátnych lístkov, t.j. 44,14% z celkového počtu členov. 47 kandidátnych listín bolo platných a 2 neplatné – chýbajú podpisy a pečiatka.

  Poradiemenoorganizáciapočet hlasov%
  1.Smaržík Imrich, Ing.SEZ Krompachy, a.s. Krompachy3880,9%
  2.-3.Chlebo Vladimír, Ing.,CSc.OTMS, s.r.o. Košice3166,0%
  2.-3.Grochová Mária, JUDr.IQ Servis, a.s., Košice3166,0%
  4.Lučkanič DanielLumarkt, s.r.o. Košice2961,7%
  5.Šnír Vladimír, Ing.Hotel Centrum Dom techniky ZSVTS KE2859,6%
  6.Jozefi Peter, Ing.Unitrans Trebišov, s.r.o. Trebišov2757,4%
  7.-8.Pezlár Ivan, Ing.Cassovia BIC, s.r.o. Košice2655,3%
  7.-8.Slobodová Katarína, Mgr.R.I.A., z.p.o. Košice2655,3%
  9.Bílek Ján, Ing. JUDr.KIMEX GROUP, s.r.o. Košice2451,1%
  Náhradníci:
  10.Cap Igor, JUDr.Wagon Slovakia Košice, a.s.2348,9%
  11.Jochmann Miloš, Ing.ANDRITZ-JOCHMANN, s.r.o., SNV2144,7%
  12.Kleinová Mária, Ing. Arch.Spiš - View -Trading, s.r.o. Spišská N.V.2042,6%
  13.-14.Kolesár Vasil, Ing.Stredná odborná škola, Spišská Nová Ves19 40,4%
  13.-14.Macko Robert, Ing.Diakol Strážske, s.r.o., Strážske19 40,4%
  15.Balco Vladimír, Ing.Complex, s.r.o. Košice1838,3%
  16.Svitanič Oskar, Ing.INTAS, s.r.o., Košice1327,7%

  Zvolení boli 3 noví kandidáti.

 • Región Nitra

  Volilo sa 9 delegátov z 13 kandidátov
  Z počtu 107 zaslaných kandidátnych listín bolo vrátených 58 kandidátnych listín, t.j. 56,31% z celkového počtu členov. 57 bolo platných kandidátnych listín a 1 x neplatný – označených bolo viac kandidátov.

  Poradiemenoorganizáciapočet hlasov%
  1.Mihók Peter, Doc.Ing.,CSc.HEINEKEN Slovensko, a. s., Hurbanovo5596,5%
  2.Paštika Martin, Ing., MBASES, a.s., Tlmače4884,2%
  3.Kuruc Peter, Ing.NITRASKLO, a.s., Nitra4782,5%
  4.Višňovský Peter, Ing.PASTORKALT, a.s., Nové Zámky4680,7%
  5.-6.Gál JozefMicrocomp – Computersystém,s.r.o. Nitra4477,2%
  5.-6.Zachar Miloš, Ing.VÚEZ, a.s., Levice4477,2%
  7.Hrdlík Milan, Ing., CSc.AMI, s.r.o., Nové Zámky4273,7%
  8.Laktiš Štefan, Ing.FENESTRA SK, s.r.o., Zlaté Moravce3459,6%
  9.Oravec Milan, Ing., CSc.AMO-Plus, s.r.o.,Topoľčany3256,1%
  Náhradníci:
  10.Moroz Ivan, JUDr.GIESECKE & DEVRIENT Slovakia Nitra3052,6%
  11.Rozsnyó František, Ing.HRIADEĽ, s.r.o., Komárno2950,9%
  12.Illés Ferenc, Ing.GUKOM, s.r.o., Kollárovo2238,6%
  Habala Ján, Ing.,TEXIPLAST, a.s. Ivánka pri Nitre39 x)68,4%
  x) Poznámka: Ing. Ján Habala ukončil činnosť vo firme, ktorú reprezentoval vo voľbách.

  Zvolení boli 4 noví kandidáti.

 • Región Prešov

  Volilo sa 9 delegátov z 12 kandidátov
  Zo 102 zaslaných kandidátnych listín sa vrátilo 53 kandidátnych listín, t.j. 54,64% z celkového počtu členov. Všetky kandidátne listiny boli platné.

  Poradiemenoorganizáciapočet hlasov%
  1.Murajda Matúš, Ing.GEMOR FASHION, s.r.o., Prešov4788,7%
  2.Ľach Michal, Ing.CHEMOSVIT FOLIE, a.s., Svit4686,8%
  3.-4.Hrobák Jozef, JUDr.SIGNUM, a.s., Poprad4177,4%
  3.-4.Telensky Ján, Bc.h.c.AQUAPARK Porad, s.r.o., Poprad4177,4%
  5.Senderák Ľubomír, Ing.EKOPAK TRADE, a.s., Prešov3973,6%
  6.Čop Vladimír, prof.Ing.DrSc.SPINEA, s.r.o., Prešov3871,7%
  7.Zima Juraj, Ing.ZIMLET, spol. s r.o., Stará Ľubovňa3769,8%
  8.Beljajev Alexej, Ing. ZTS Sabinov, a.s. Sabinov3667,9%
  9.Výrostko Miroslav, Ing.Applied Meters, a.s., Prešov3566,0%
  Náhradníci:
  10.Vaľko Jozef, Ing.POLYFORM, s.r.o., Podolínec3464,2%
  11.-12.Bidovský Anton, JUDr.Hotel Dukla, a.s. Prešov3362,3%
  11.-12.Hlavinka Vincent, Ing.KOVO, spol. s r.o., Raslavice3362,3%

  Zvolení boli 5 noví kandidáti.

 • Región Trenčín

  Volilo sa 15 delegátov z 20 kandidátov
  Zo 165 zaslaných kandidátnych listín sa vrátilo 81 kandidátnych listín, t. j. 54,00% z celkového počtu členov. 74 kandidátnych listín bolo platných, 7 kandidátnych listín bolo neplatných – 4 x označených viac kandidátov, 3 x od neplatiaceho člena komory.

  Poradiemenoorganizáciapočet hlasov%
  1.Blaško, Štefan, Ing., PhD., PSL, a.s., POVAŽSKÁ BYSTRICA6790,5%
  2.Radosa Miloš, Ing.Continental Matador Rubber,s.r.o.Púchov6385,1%
  3.Barcík, Anton, Dipl. Ing.Považská cementáreň, a.s., LADCE6283,8%
  4.Vrtel Vladimír, Ing.TRENS, a.s., TRENČÍN6081,1%
  5.Pecha Ľubomír, Ing.RONA, a.s., LEDNICKÉ ROVNE5979,7%
  6.Buday, Jozef, Doc., CSc.EVPÚ, a.s., NOVÁ DUBNICA5777,0%
  7.Vanková Eva Ing., VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o.Nemšová5675,7%
  8.MojtoVladimír, PhDr., Stredná odborná škola podnikania Trenčín5270,3%
  9.Duchovič, Peter, Ing., VIPO a.s., PARTIZÁNSKE5168,9%
  10.-11.Hort Ondrej, Ing.QEX, a.s. Trenčín5067,6%
  10.-11.Mertelová Alena, VIRAGO parts spol. s r.o., MYJAVA5067,6%
  12.-14.Bratko, Štefan, Ing., NOMA Trenčín, a.s.,TRENČÍN4966,2%
  12.-14.Dobrodenka Ladislav, Ing., CSc.PROGRAM, spol. s r.o., TRENČÍN,4966,2%
  12.-14.Lazarovič Tibor, Ing. MBA, BC TORSION s. r.o. Brezová pod Bradlom4966,2%
  15.Dobišová Eva Bc., Vulkan, a.s., PARTIZÁNSKE4864,9%
  Náhradníci:
  16.Filan Peter, Ing., Elster s.r.o., STARÁ TURÁ4662,2%
  17.-18.Kavala Miroslav, Ing.,CSc. VUP, a.s., PRIEVIDZA4459,5%
  17.-18.Mravec Vladimír, Ing.NOVA-S, a.s., Brezová pod Bradlom4459,5%
  19.Kmošena Ivan, Ing.Logman - Považan, a.s., PÚCHOV4155,4%
  20.Pinter Július, Ing., MAJOMAX, spol. s r.o.Považská Bystrica3243,2%

  Zvolení boli 9 noví kandidáti.

 • Región Trnava

  Volilo sa 9 delegátov zo 14 kandidátov
  Zo 106 zaslaných kandidátnych listín sa vrátilo 64 kandidátnych listín, t.j. 65,98% z celkového počtu členov. 63 kandidátnych listín bolo platných, 1 neplatná – označených viac kandidátov.

  Poradiemenoorganizáciapočet hlasov%
  1.Kováč MariánTrnavská NAD a.s., Trnava5587,3%
  2.Sabol Ján, JUDr., MEROCO a. s., Leopoldov5485,7%
  3.Pavlovič Vít, Ing., Agrofinal spol. s r. o. Hlohovec5384,1%
  4.Schultz Oto, Ing.,VUJE a. s., Trnava5282,5%
  5.Brhel Jozef, Ing., Patria Consulting & Development a.s. Bratislava5079,4%
  6.-7.Chovan Vladimír, Ing., EuroGen s. r. o., Plavecké Podhradie4977,8%
  6.-7.Wöllner Miroslav, Ing, MENERT-Therm s.r.o., Šaľa4977,8%
  8.Vajs Miroslav, Ing.Tauris a. s., Rimavská Sobota4876,2%
  9.Vicsápiová Natália,NAVI GRAF s. r. o., Vozokany–Galanta3555,6%
  Náhradníci:
  10.Gaža MariánGRAFOBAL, a. s., Skalica3047,6%
  11.Korček Tomáš, JUDr.,Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.2133,3%
  12.-13.Oppenbergerová Ingrid, MVDr.BIOMIN a. s. Cífer2031,7%
  12.-13.Pacalaj Peter, JUDr., Ing.,Pacalaj, Palla a partneri, s. r. o.,Trnava2031,7%
  14.Kollár Ľubomír,Ing.STM POWER a. s.,Trnava1625,4%

  Zvolení boli 7 noví kandidáti.

 • Región Žilina

  Volilo sa 20 delegátov z 27 kandidátov
  Z 232 zaslaných kandidátnych listín sa do stanoveného termínu vrátilo 104 kandidátnych listín, tj. 46,22% z celkového počtu členov. 103 kandidátnych listín bolo platných a 1 neplatná - neoznačený ani jeden kandidát.

  Poradiemenoorganizáciapočet hlasov%
  1.Hanzel Jaroslav, Ing.Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina8582,5%
  2.Michalec Rudolf, Ing. DOPRAVNÁ AKADÉMIA Žilina8279,6%
  3.Kováč Igor, Ing. KINEX BEARINGS, a.s. Bytča, 81 78,6%
  4.Choma Marián, Ing. FERONA SLOVAKIA, a.s. Žilina8077,7%
  5.Kostolný Július, Ing. MARTIMEX-HOLDING, a.s. Martin7774,8%
  6.Pálaj Roman, Ing.TESLA LIPTOVSKÝ HRÁDOK, a.s.7370,9%
  7.-9.Brňák Pavol, Ing.SLOVENA, a.s. Žilina7269,9%
  7.-9.Kato Ján, Ing.VÁHOSTAV-SK, a.s., Žilina, 7269,9%
  7.-9.Višňovský Ivan, Ing. KRASPLAST, s.r.o. Krasňany7269,9%
  10.Oršuliak Ján, Ing.AVEX ELECTRONICS, s.r.o. Dolný Kubín7168,9%
  11.-12.Klocok Vladimír, Ing.OFZ, a.s. Široká6866,0%
  11.-12.Dvořák Ladislav, Ing.MVE VÁH, s.r.o. Liptovský Mikuláš6866,0%
  13.-14.Kríž Ľubomír, Ing. VITAL, a.s. Žilina6765,0%
  13.-14.Janči Vladimír, Ing. AHP HYDRAULIKA, a.s. Turčianske Teplice6765,0%
  15.-16.Toman Vladimír, Ing.MIBA SINTER SLOVAKIA, s.r.o. Dolný Kubín6664,1%
  15.-16.Líška Ján, Ing. MONDI SCP, a.s., Ružomberok6664,1%
  17.Mihálik Jozef, Ing. PANORAMA ŠPORT HOTEL, a.s. Žilina6159,2%
  18.-20.Hajzuk Richard, Ing.ENRICO, s.r.o. Ružomberok6058,3%
  18.-20.Kuric Štefan, Ing. ELTEK VALERE, s.r.o., Liptovský Hrádok6058,3%
  18.-20.Šebo Ladislav, Ing. METSÄ TISSUE SLOVAKIA, s.r.o. Žilina 60 58,3%
  Náhradníci:
  21.Paškuliak Róbert, Ing. GGB SLOVAKIA, s.r.o. Sučany5957,3%
  22.-23.Míšek Jaroslav, Ing.TDC, s.r.o. Žilina5553,4%
  22.-23.Synak Bohuslav, Ing.CON-TECH, s.r.o. Námestovo5553,4%
  24.Trančík Ivan, Ing.I.TRAN,s.r.o.,Turzovka5452,4%
  25.Jakubjak Milan, Ing. COLORSPOL, s.r.o. Novoť5250,5%
  26.Muščík Ján, Ing.M&P, s.r.o. Žilina5149,5%
  27.Pagáč Ľubomír, Ing. LUKON, s.r.o. Liptovská Lužná4442,7%

  Zvolení boli 9 noví kandidáti.

Komisia pre dohľad nad voľbami do ZD SOPK konštatuje, že

 1. Voľby boli vykonané v súlade s platným volebným poriadkom a zúčastnilo sa ich 561 členov s právom voliť z celkového počtu 1 110 členov, t.j. 50,34 %, pričom platných kandidátnych listín bolo 545, t.j. 49,1% z celkového počtu 1 110 oprávnených voličov.
 2. Do Zhromaždenia delegátov SOPK bolo zvolených 100 delegátov, z toho 50 nových v 8-ich komorových regiónoch. Ostatní kandidáti v príslušnom poradí podľa počtu získaných hlasov sú ustanovení za náhradníkov.

Komisia pre dohľad nad voľbami do ZD SOPK uložila predsedovi komisie p. Ing. Jánovi Gabrielovi

 1. Podpísať zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK pre 5. volebné obdobie.
 2. Oznámiť výsledky volieb Predstavenstvu SOPK, ktorého zasadnutie sa koná 14. februára 2012 v Trnave a predsedom predstavenstiev regionálnych komôr SOPK zaslaním tejto zápisnice.
 3. Zaslať list všetkým zvoleným delegátom a náhradníkom Zhromaždenia delegátov SOPK pre 5. volebné obdobie a zároveň im oznámiť predbežný termín ustanovujúceho zasadania Zhromaždenia delegátov SOPK, ktoré sa uskutoční v termíne stanovenom Predstavenstvom SOPK a na ktorom sa uskutočnia voľby predstavenstva, predsedu, podpredsedov, generálneho tajomníka a dozornej rady.


V Bratislave, dňa 3. februára 2012
Pripravil a zapísal: Ing. Ján Vlčko


Výsledky volieb overili členovia Komisie pre dohľad na voľbami do ZD SOPK
Ing. Ján Gabriel
Viliam Ondrejka
Ing. Boris Paulen, PhD.
a splnomocnili predsedu komisie Ing. Jána Gabriela jej podpísaním.

Ing. Ján Gabriel
predseda Komisie pre dohľad nad voľbami

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora