Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Zápisnica o výsledkoch volieb do Zhromaždenia delegátov BRK SOPK pre VI. volebné obdobie na roky 2017 - 2022
Kategória: Informácie Vydané dňa:21.02.2012 (2440x prečítané)
V súlade so zákonom SNR č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách, v znení zákona NR SR č. 121/1996 Z.z. a v súlade s Volebným poriadkom SOPK, Predstavenstvo SOPK určilo termín volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK, do Zhromaždenia delegátov regionálnych komôr a valných zhromaždení regionálnych komôr pre 6 volebné obdobie SOPK do 31.01.2017.

Kandidátov do týchto orgánov navrhlo Predstavenstvo regionálnej komory Bratislava a schválilo ich Predstavenstvo SOPK, pri zohľadnení návrhov členov SOPK, sekcií a výborov pri SOPK.
Voľba sa uskutočnila písomnou formou.
Kandidátne listiny do Zhromaždenia delegátov BRK SOPK boli spolu so sprievodným listom predsedu BRK SOPK zaslané 7. decembra 2016 celkom 192 členom SOPK regiónu Bratislava z okresov: Bratislava I-V, Senec, Pezinok, Malacky

Uvedený počet členov bol stanovený k 7.12.2016 Z 192 členov k 1.1.2017 stratilo právo hlasovať 1 člen (neuhradený členský príspevok za rok 2016) a t. j. počet oprávnených členov hlasovať bolo 191.

V stanovenom termíne (s pečiatkou pošty do 31.1.2017) právo voľby využilo 86 členov, čo predstavuje 44,75% z členskej základne regiónu.

Z počtu 86 kandidátnych listín, bolo 84kandidátnych listín platných a 2 kandidátne listiny neplatné (1x bez označenia kandidátov, 1x nečlen).

Komisia pre dohľad nad voľbami, ktorej úlohou bolo dohliadnuť na priebeh volieb a overiť výsledky volieb do Zhromaždenia delegátov BRK SOPK pracovala v zložení:
 • Ing. Margita Hašková,
 • Ing. Ivan Solovič,
 • Ing. Milan Nehaj

  Komisia pre dohľad nad voľbami do ZD BRK SOPK konštatovala, že 50-ti kandidáti získali platné hlasy a stali sa členmi Zhromaždenia delegátov BRK SOPK:
  (viac informácií nájdete v Zápisnici o výsledkoch volieb do ZD BRK SOPK).

 • Zdroj článku: BRK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
  :: Mesačník BRK SOPK
  :: Aktuálne informácie
  :: Platforma
  :: Projekty
  :: Novinky
  home web dotazník
  Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
  © Slovenská obchodná a priemyselná komora