Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
 
Časový a vecný harmonogram zabezpečenia volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK a do valných zhromaždení regionálnych komôr SOPK pre 6. volebné obdobie 2017 – 2022
Kategória: Volené orgány a voľby Vydané dňa:22.04.2016 (7542x prečítané)

Na základe určenia počtu delegátov a náhradníkov Predstavenstvom SOPK, na zasadnutí dňa 2. februára 2016 a na základe schválenia časového a vecného harmonogramu zabezpečenia volieb pre 6. volebné obdobie Zhromaždením delegátov SOPK, na zasadnutí dňa 19. apríla 2016, si Vás dovoľujeme informovať o postupe a príprave volieb do orgánov SOPK:

 • Počet volených delegátov a náhradníkov do Zhromaždenia delegátov SOPK:

  Regionálna komoraPočet delegátovMinimálny počet náhradníkovMinimálny počet kandidátov
  Bratislava20727
  Banská Bystrica10313
  Košice9312
  Nitra10313
  Prešov10313
  Trenčín12416
  Trnava9312
  Žilina20727
  Spolu10033133

 • Členovia SOPK, sekcie SOPK a odborné výbory SOPK majú právo do 31. augusta 2016 predložiť písomné návrhy na kandidátov do Zhromaždenia delegátov SOPK úradu komory a návrhy na kandidátov do zhromaždení delegátov regionálnych komôr regionálnym komorám SOPK.

 • V septembri 2016 sa uskutoční zasadanie Výkonného výboru SOPK a zasadania regionálnych predstavenstiev, ktorých výsledkom bude návrh kandidátov do príslušných štruktúr s prihliadnutím na návrhy členov, sekcií a odborných výborov komory a s prihliadnutím na zastúpenie kandidátov podľa profesií a podľa počtu členov z jednotlivých okresov.

 • Na októbrové rokovanie Predstavenstva a Dozornej rady SOPK bude predložený návrh kandidátov do Zhromaždenia delegátov SOPK a návrh členov volebnej komisie, ktorá bude dohliadať na priebeh volieb. Výsledkom rokovania Predstavenstva a Dozornej rady SOPK bude schválenie návrhov kandidačných listín do Zhromaždenia delegátov SOPK a návrhu členov volebnej komisie.

 • Na októbrových zasadnutiach regionálnych predstavenstiev budú schválené návrhy kandidátov do zhromaždení delegátov regionálnych komôr SOPK, ktoré majú viac ako 150 členov a návrhy členov volebných komisií, ktoré budú dohliadať na priebeh volieb na zasadnutiach regionálnych predstavenstiev.

 • V priebehu novembra 2016 budú vytlačené kandidačné listiny do Zhromaždenia delegátov SOPK a do zhromaždení delegátov regionálnych komôr.

 • V termíne do 15. decembra 2016 budú členom SOPK rozoslané kandidačné listiny a oznámené termíny konania Zhromaždenia delegátov SOPK a zhromaždení delegátov regionálnych komôr.

 • Voľby a zasielanie vyplnených kandidačných listín na Úrad SOPK a regionálne komory SOPK bude prebiehať do 31. januára 2017.

 • Do 15. februára 2017 sa na úrade komory a jednotlivých regionálnych komorách uskutoční sčítanie hlasov a vyhotovenie zápisnice o priebehu volieb do Zhromaždenia delegátov SOPK a do regionálnych zhromaždení delegátov.

 • Vo februári 2017 Predstavenstvo SOPK schváli návrh kandidátov do predstavenstva a dozornej rady, do funkcie predsedu, podpredsedov a generálneho tajomníka SOPK a členov volebnej komisie, ktorá bude dohliadať na priebeh volieb na ustanovujúcom Zhromaždení delegátov SOPK.

 • Do 15. februára 2017 budú na zasadnutiach regionálnych predstavenstiev schválené návrhy kandidátov do predstavenstiev regionálnych komôr SOPK pre 6. volebné obdobie.

 • Od 15. februára sa uskutočnia valné zhromaždenia alebo zhromaždenia delegátov regionálnych komôr a voľby predstavenstiev a predsedov regionálnych komôr SOPK.

 • Novozvolení delegáti Zhromaždenia delegátov SOPK budú pozvaní najneskôr 15 dní pred zasadaním na zasadanie ustanovujúceho Zhromaždenia delegátov SOPK pre 6. volebné obdobie, ktoré sa uskutoční najneskôr do 28. apríla 2017.

Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora