Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
13.02.
2019
Výzva na súťaž na experta pre Komunikačné kampane pre školy. Stanovenie PHZ a zároveň cenovej ponuky platnej na uzavretie zmluvy.
Kategória: Aktivity Vydané dňa:05.02.2019 (93x prečítané)
Výzva na súťaž na experta pre Komunikačné kampane pre školy. Stanovenie PHZ a zároveň cenovej ponuky platnej pre dodanie predmetu súťaže, teda uzavretie zmluvy. Termín posielania cenových ponúk s príslušnými dokumentmi e-mailom na ivana.kondasova@sopk.sk alebo osobne na sekretariát BRK SOPK je do 13.2.2019
sutaz_na_experta_2019.pdf
1.Predmet zákazky: Komunikačné kampane pre základné školy.
2. Miesto poskytnutia zákazky:
Bratislava, Bratislavský kraj
zákazky nie je organizačné zabezpečenie (prenájom, občerstvenie).

Špecifikácia predmetu zákazky

Cieľom projektu je zatraktívniť duálne vzdelávanie pre žiakov a budúcich študentov stredných škôl tak ako aj informovať o výhodách a novinkách vyplývajúcich z novelizácie zákona o odbornom vzdelávaní platnej od 1.9.2018.
Predmetom zákazky je realizácia štyroch Komunikačných kampaní pre základné školy.
Komunikačné kampane majú za cieľ zvýšiť informovanosť a povedomie žiakov základných škôl o duálnom vzdelávaní, informovať žiakov o možnostiach vstupu do duálneho vzdelávania, podmienkach a benefitoch duálneho vzdelávania pre žiakov.
Cieľom kampaní je zmeniť myslenie žiakov, pochopenie a prijatie systému duálneho vzdelávania a jeho využiteľnosť v prospech žiakov.
Komunikačné kampane sa budú realizovať vo vopred určených termínoch na vybraných školách v Bratislavskom kraji.
Cieľová skupina komunikačných kampaní sú: žiaci základných škôl, prevažne 8. a 9. ročníka, rodičia žiakov, výchovní poradcovia, riaditelia a zástupcovia škôl.
Predmetom súťaže v prípade komunikačných kampaní je poskytnutie nasledovných služieb:
1. Samotná príprava experta a príprava podkladov na prezentáciu prispôsobená cieľovej skupine,
2. Fasilitácia počas kampane
3. Diskusia
4. Spracovanie záverov z diskusie, sumarizácia navrhnutých riešení a odporúčania zo strany prítomných.
5. Počet kampaní: 4
6. Rozsah: Jedna komunikačná kampaň vrátane diskusie max. 3 hodiny.
7. Miesto: Bratislava, prípadne Bratislavský kraj.

Termíny Komunikačných kampaní:
5.3.2019 ( utorok) resp. 13.3.2019 (streda)
15.3.2019 ( piatok) resp. 18.3.2019 (pondelok)
22.3. 2019 (piatok) resp. 25.3.2019 (pondelok)
29.3.2019 (piatok).

Ponuková cena (bez DPH)
Cenu jednotlivých položiek žiadame vypracovať nasledovne:
Predmet cena bez DPH / cena za 1 podujatie (cena bez DPH) // cena spolu bez DPH
Komunikačné kampane pre školy
Cena spolu
Výber experta bude realizovaný na základe predloženej najnižšej ceny spolu. Bude uzavretá Zmluva o poskytnutí služieb.

Požiadavky na experta
Osoba (expert) na duálne vzdelávanie realizujúci komunikačné kampane musí spĺňať nasledovné požiadavky:
Kvalifikačné požiadavky k cenovej ponuke:
Dosiahnuté vzdelanie 2. stupňa,
Občianska a morálna bezúhonnosť,
Lektorská činnosť doložená Zoznam lektorskej činnosti.

Zoznam požadovaných dokumentov:
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• kópia dokladu o vzdelaní,
• Zoznam lektorskej činnosti,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Úlohy experta:
- Znalosť legislatívy upravujúcej systém duálneho vzdelávania
- Znalosť novelizácie upravujúcej systém duálneho vzdelávania platného od 1.9.2018
- Znalosť procesov vstupu subjektov do systému duálneho vzdelávania
- Znalosť podmienok poskytovania praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania
- Znalosť spracovania vzdelávacích programov pre systém duálneho vzdelávania
- Príprava prezentácií k aktivitám projektu
- Spolupráci pri organizácii aktivít projektu
- Lektorovanie Komunikačných kampaní
V prípade záujmu pošlite Vašu cenovú ponuku s predmetnými dokumentmi (viď Zoznam požadovaných dokumentov) do 13.2.2019 na email: ivana.kondasova@sopk.sk, prípadne ich do daného termínu doručte na sekretariát Bratislavskej RK SOPK na Jašíkovej 6. v Bratislave.

Bližšie informácie poskytne Ing. Ivana Kondášová, manažérka projektu Learning by Doing na čísle 02/4829 1247 alebo na email: ivana.kondasova@sopk.sk
Zdroj článku: SOPK, Úrad komoryInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Platforma
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora