Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
22.01.
2021
Brexit a colná problematika po 1.1.2021
Kategória: semináre Vydané dňa:30.12.2020 (143x prečítané)

22. január 2021, od 9:00 – cca 15:00

Cieľ seminára: Špecifiká colných postupov podľa Dohody o obchode a spolupráci z 24.12.2020 a jej predbežnej účinnosti od 1.1.2021. UK už je "treťou krajinou" od 1.1.2021. Prevedieme Vás špecifikami Dohody, oboznámime plnením formalít, spôsobu ich vykonávania. Tí, čo mali povinnosť vykazovať Intrastat hlásenia, budú musieť podávať colné vyhlásenia a obchodovanie sa skomplikuje, náklady sa zvýšia, čas prepravy a dodania sa predĺži, procesy budú zložitejšie a obchodovanie náročnejšie. Oboznámime Vás tými najpodstatnejšími prvkami a tým čo z Dohody medzi EU a UK vyplýva.

Pozývame Vás na celodenný webinár s expertom na colnú problematiku s názvom: Brexit a colná problematika po 1.1.2021.
Celodenný webinár sa bude konať od 9,00 – 15,00 s prestávkami prostredníctvom platformy zoom.
Prihlasovanie do: 15.1.2021
Elektronická prihláška: Elektronická prihláška na vzdelávacie akcie Bratislavskej regionálnej komory SOPK (google.com)

Program webinára:

 1. Dohoda o obchode a spolupráci medzi U a UK - predbežná platnosť, rozsah a vykonávanie od 1.1.2021
 2. Sloboda tranzitu a spoločný tranzitný režim s UK
 3. Hraničný režim v EÚ a UK pri prestupe hranice, predbežné vyhlásenie, dočasné uskladnenie, colný status
 4. Obmedzenia pri dovoze a vývoze – monopoly, dovozné a vývozné licencie
 5. Colné preferencie a colné kvóty WTO
 6. Pravidlá pôvodu– spracovanie, kumulácia, tolerancie, príslušenstvo, ND a súpravy
 7. Postupy pri pôvode tovaru – vyhlásenie o pôvode, nezrovnalosti, záznamy, overenie
 8. Sanitárne a fytosanitárne opatrenia
 9. Technické prekážky obchodu - označovanie tovaru, plnenie noriem kvality, balenia a uvádzania na trh
 10. Opatrenia na uľahčenie obchodu, zákaz dovozných ciel, vývozné clá, dane a iné poplatky
 11. Plnenie colných formalít a povinnosti pri dovoze a vývoze:
  • podľa smeru a druhu obchodnej transakcie a spôsobu jej realizácie (dovoz, vývoz, tranzit)
  • podľa postavenia a úlohy v medzinárodnom dodávateľskom reťazci (výr., IM/EX, dist., prepr., dopr., zasiel. a pod.)
  • podľa použitého colného režimu (vývoz, osobitné režimy, voľný obeh)
  • podľa druhu dopravy akým sa tovar prepravuje (cestná, železničná, letecká, námorná, kombinovaná, poštová)
 12. Vyhotovovanie colných vyhlásení a colné zastúpenie:
  • môžete podávať CV sami – ako colný deklarant, čo musím splniť
  • môžete využiť služby colného zástupcu – priame / nepriame zastúpenie iným subjektom, čo musím splniť
 13. Platnosť rozhodnutí a povolení colných orgánov v EÚ a v UK (ZIN, AEO, EORI)

Účastnícky poplatok: člen SOPK: 40+DPH = 48 Eur, nečlen: 55+DPH = 66 Eur

Bližšie informácie o webinári poskytne Ing. Ivana Kondášová, 02/4829 1247, e-mail: ivana.kondasova@sopk.sk.

Zdroj článku: Bratislavská RK SOPKInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora