Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: Projekty

|0-50|50-58|

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 01.04.2009 zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2009 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Slovenská obchodná a priemyselná komora realizuje prostredníctvom Bratislavskej regionálnej komory SOPK projekt REGIONFEMME v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko - Rakúsko 2007-2013. Partnermi projektu sú Hospodárska komora Viedeň a Združenie žien v podnikaní.

Cieľom programu je podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií s cieľom rozšírenia výskumno-inovačnej základne a využitia výsledkov výskumu, vývoja a inovácií v Spoločenstve, zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe, obchode a službách...

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, ako ďaľšia generácia financovania zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2007-2013, vstúpil do platnosti 20. decembra 2007, kedy ho Európska komisia schválila rozhodnutím c. C/2007/6488. Program nahrádza predchádzajúci Program susedstva Madarská republika – Slovenská republika – Ukrajina 2004-2006 zavedený v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG

Program cezhraničnej spolupráce Madarská republika – Slovenská republika, ako dalšia generácia financovania zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2007-2013, vstúpil do platnosti 20. decembra 2007, kedy ho Európska komisia schválila rozhodnutím c. C/2007/6488. Program nahrádza predchádzajúci Program susedstva Madarská republika – Slovenská republika – Ukrajina 2004-2006 zavedený v rámci Iniciatívy Spolocenstva INTERREG.

Cieľom programu je rozvoj prirodzenej atraktivity regiónu, jeho prístupnosti a infraštruktúry založený na princípe environmentálnej udržateľnosti

Cieľom programu je vybudovať región so živými a na znalostiach založenými ekonomikami, sociálne a enviromentálne atraktívny, ktorý bude zohrávať dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi.|0-50|50-58|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora