Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Cieľom je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Seminár je určený ekonomickým účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený manažérom pre medzinárodný obchod, exportérom, ktorí sa aktívne podieľajú na uzatváraní a realizácií obchodných kontraktov.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom.

Kurzom získate skutočnú predstavu o tom, v čom spočíva prínos a hodnota dobrého zákazníckeho servisu, usmernenia ako si vytvárať dobré vzťahy so zákazníkom.

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť záskať praktické zručnosti s prácou v systéme EVO pre účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek zadávaných v systéme EVO.

Naučiť sa robiť účinné RP so srpávnymi prostriedkami kreatívnym spôsobom.

Seminár je určený ekonomickým, účtovnýcm a finančným pracovníkom.

Cieľom seminára je: rozvinúť vedomosti a zručnosti o zákonitostiach profesionálneho obchodného rokovania a vyjednávania.

Seminár je určený pre asistentky, asistentov a sekretárky manažérov.

Seminár je určený majiteľom, riaditeľom, konateľom, manažérom, právnikom firiem.

Účastníci sa oboznámia s teoretickými i praktickými poznamtkami v danej problematike, ktoré im pomôžu k zlepšeniu verbálneho prejavu svojej osobnosti.

Seminár je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o financiách podniku.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť.

Seminár je určený pre manažérov kvality a pracovníkom v priamom, alebo nepriamom kontakte s dodávateľmi.

Seminár je určený personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, podnikovým právnikom.

Seminár je určený pajiteľom, riaditeľom, top manažérom spoločností.

Seminár je určený správcom registratúry, archivárom, zamestn.hospodárskych správ a IT zamestnancom.

Seminár je určený ekenomickým, účtovným, finančným pracovníkom.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť.

Seminár je určený manžérom pre medzinárodný obchod, logistiku a prepravcom.

Seminár je určený manažérom a obchodným pracovníkom malých a stredných podnikov , ktoré vyrábajú, exportujú či importujú tovar.

Seminár je určený podnikateľom, konateľom, manažérom a všetkým ktorí plánujú podnikať, zmeniť, alebo rozšírič svoje podnikanie.

Seminár je určený pre výrobné a obchodné spoločnosti, dovozcov a výrobcov, obchodníkom zodpovedným za plnenie povinnosti pre oblasť chemickej legislatívy.

Dovoľujeme si Vás pozvať na konzultačný deň s právnou zástupkyňou z Nemecka Dr. Marcellou Pawelka. Pre každého záujemcu budú konzultácie individuálné.

Seminár je určený podnikateľom, ktorí sa uchádzajú o účasť vo VO s cieľom získať zákazku.

Seminár je určený pre top manažérov, riaditeľov,konateľov, obchodníkom, pracovníkom médií, reklamným agentúram.

Seminár je určený mzdovým účtovníkom, ekonomickým pracovníkom.

Na školení získate aktuálne informácie o zmenách, ktoré prináša novela zákonov o sociálnom a zdravotnom poistení s účinnosťou od 1.1.2013.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako aj pre širokú verejnosť.

Seminár je určený top manažérom, riaditeľom, konateľom a vedúci oddelení firiem.

Seminár je určený konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov a zamestnávateľov.

Seminár je určený pre výrobcov, dovozcov, distribútorov, predajcov alkoholických nápojov a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený majiteľom, riaditeľom top manažérom spoločnosti a marketingovým manažérom.

Cieľom je v zhustenej forme poskytnúť informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy.

Seminár je určený pre pokladníkov účtovnej jednotky, účtovníkov, vedúcich ekonomických útvarov a odborov.

Cieľom modelovej hodiny je odhaliť tajomstvo úspešnej transformácie organizácie na dlhodobo efektívnu spoločnosť, oboznámiť s podstatou transformačného vedenia ľudí a poukázať na to, že práve transformačné vedenie je alfou a omegou efektívne fungujúcej organizácie.

Seminár je určený všetkým, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpadov.

Seminár je určený pre všetky subjekty, ktoré uzatvárajú obchodné záväzkové vzťahy.

Seminár je určený pre manažérov na všetkých úrovniach podniku.

Konzultačno-informačný deň je určený pre malé a stredné podniky ako a´j pre širokú verejnosť.

Seminár je určený pre všetkých zamestnávateľov – ich majiteľov, personálnych manažérov a iných, ktorý s danou problematikou pracujú.

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť získať praktické zručnosti s prácou v systéme EVO pre účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek zadávaných v systéme EVO. Prihlásenie sa do zákazky prostredníctvom školiaceho systému EVO s možnosťou zúčastniť sa e-aukcie.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom.

Seminár je určený personalistom, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikom a ostatným zájemcom.

Cieľom je definovať nespokojného zákazníka, verného zákazníka, objasniť si pojem „okamih pravdy“ a jeho priamy vplyv na vernosť zákazníka, spoznať časté chyby v správaní sa voči zákazníkovi/klientovi a osvojiť si overené postupy pre udržanie si verných a spokojných zákazníkov.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora