Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpadov, obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Seminár je určený pre majiteľov, riaditeľov, top manažérov spoločností.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných úúdajov.

Seminár je určený všetkým, ktorí sú zodpovední za celkovú finančnú situáciu v podniku.

Seminár je určený pracovníkom stavených úradov,stavebníkom a vlastníkom stavieb a pozemkov.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby, pracovníkom obchodných a reklamačných oddelení.

Seminár je určený personálnym manažérom.

Poskytnúť účastníkom prierezové poznatky o postavení firmy v trhovej ekonomike a definovanie základných ekonomických podmienok, v ktorých pôsobí firma v rámci trhového mechanizmu.

Pozývame Vás na odborný seminár, ktorý je organizovaný BA-RK SOPK pri príležitosti ukončenej revízie INCOTERMS 2000 zo stany Medzinárodnej obchodnej komory (ICC/ MOK) v septembri 2010 a publikovania nového bilingválneho vydania výkladových pravidiel obchodných podmienok ICC - INCOTERMS 2010 Na Slovensku.

Cieľom seminára je priblížiť účastníkom vzdelávacej aktivity praktické uplatňovanie jednotlivých ustanovení zákona, upozorniť na časté chyby, ktoré sa vyskytujú v praxi pri poskytovaní náhrad podľa tohto zákona.

Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o povinnostiach pôvodcov registratúr v súlade s legislatívou platnou pre túto oblasť.

Cieľ seminára je: Vysvetliť vznik, dokladovanie, oceňovanie a účtovania pohľadávok a záväzkov vyjadrených v mene euro a v cudzej mene.

Seminár je určený podnikateľom, konateľom, spoločníkom a manažérom firiem, ktorí plánujú podnikať zmeniť, alebo rozšíriť svoje podnikanie.

Cieľom seminára je umožniť účastníkom osvojiť si základné špecifické zručnosti pri rozpoznávaní typov klienta pri úspešnom rokovaní.

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom prehľad o súčasnej situácii na trhu a jej vplyve na predpokladaný vývoj odmeňovania. Účastníci získajú námety, ako nastaviť systém a model riadenia výkonnosti, rozvoja a odmeňovania. Zvoliť optimálnu a efektívnu štruktúru mzdy.

Cieľom seminára je vytvárať pozitívny image firmy.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpado, obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľom seminára je naučiť účastníkov robiť správnymi prostriedkami, kreatívnym spôsobom a účinne vytvárať pozitívny obraz o firme.

Seminár je určený pre asistentky/asistentov a sekretárky manažérov , ktorí potrebujú pre profesionálny výkon svojej práce vystupovanie.

Seminár je určený majiteľom, manažérom a vedúcim pracovníkom veľkých, stredných a malých podnikov, živnostníkom, právnikom a advokátom.

Seminár je určený všetkým podnikateľom – konateľom, majiteľom, top manažérom.

Seminár je určený personalistom,zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov a všetkým zamestnávateľom a záujemcom o aktuálne zmeny v pracovnom práve.

Seminár je určený podnikateľom,ktorí sa uchádzajú o účasť vo verejnom obstarávaní s cieľom získať zákazku.

Slovenská obchodná a priemyselná komora pre Vás pripravila NOVINKU - akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania „Manažment medzinárodného obchodu“. Vzdelávací program je určený pre zamestnancov podnikov pracujúcich v oblasti obchodu, nákupu, predaja, logistiky a marketingu. Obsahom komplexného vzdelávacieho programu je 6 samostatne akreditovaných modulov. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Cieľom je získať základné vedomosti o optimálnom vzťahu k dodávateľom spôsobom výhodným pre obidve strany a získať väčší prehľad o možných zdrojoch rizík zo strany dodávateľov a o metódach a spôsoboch eliminácie týchto rizík.

Cieľom je obohatiť repertoár správania sa účastníkov prístupmi, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu uspokojeniu potrieb zákazníkov a zákazníckej vernosti a naučiť sa prebrať zodpovednosť za spokojnosť zákazníka.

Konzultačno-informačný deň je určený pre výrobné a obchodné spoločnosti, dovozcov a výrobcov.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným pracovníkom.

Seminár je určený majiteľom, riaditeľom, top manažérom spoločnosti, marketingovým manažérom na všetkých stupňoch .

Vzdelávanie v oblasti osobného rozvoja – komunikácie a získanie vedomosti o najnovších trendoch a poznatkoch v oblasti komunikácie.

Seminár je určený podnikateľom, ktorí sa uchádzajú o účasť vo verejnom obstarávaní s cieľom získať zákazku.

Seminár je určený majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov aj zamestnávateľov.

Seminár / tréning je určený najmä pre personalistov a manažérov, ktorí potrebujú prehĺbiť svoje zručnosti posudzovania zákazníkov, spolupracovníkov, uchádzačov o zamestnanie vo výberových rozhovoroch.

Účastníci:Top manažment firiem, obchodní manažéri, právnici, pracovníci zahraničných oddelení.

Poskytnúť účastníkom prierezové poznatky o postavení firmy v trhovej ekonomika a definovanie základných ekonomických podmienok, v ktorých pôsobí firma v rámci trhového mechanizmu.

Seminár je určený obchodným zástupcom, vedúcim obchodných oddelení a všetkým tým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s konceptom systému práce obchodného zástupcu predajnej organizácie.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

cieľom seminára je: oboznámenie účastníkov seminára s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Na konzultačno-informačnom dni budú diskutované legislatívne otázky rovnako ako prehľad platných usmernení k uvedenej problematike.

Seminár je určený personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom, podnikovým právnikom.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a zmenách v roku 2011.

Umožniť účastníkom osvojiť si základné špecifické zručnosti pri rokovaní s klientom, zákazníkom.

Seminár je určený top manažmentu firiem, obchodným manažérom, samostatným asistentkám manažérov a všetým ,ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie u nás i v zahraničí.

Kurz je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o financiách podniku, vysvetlenie súvislostí účtovníctva a financií podniku s dôrazom na praktickú aplikovateľnosť poznatkov.

Cieľom seminára je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii.

Seminár je vhodný pre výrobné a obchodné organizácie, ľudom, ktorí sú schopní aplikovať overené postupy a skúsenosti úspešných vo svojich špecifických podmienkach.

Seminár je určený všetkým firmám, ktoré majú záujem presadiť sa na zahraničnom trhu, pracovníkom ich obchodných a marketingových oddelení.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom. aostatným záujemcom.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora