Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Cieľom uvedeného tréningu je, aby absolventi vystupovali dôveryhodne a aby zvládli brilantne komunikačné stratégie, techniky a ich implementáciu s viditeľným výsledkom – t.z. pri akejkoľvek komunikácii s externým klientom.

Individuálny konzultačný termín pre každú firmu.

Cieľom je poskytnúť účastníkom odbornú prednášku o marketingu ako systéme podnikateľskej činnosti, marketingu ako komplexu vzájomne prepojených prvkov obchodnej aktivity, marketingu ako filozofie podnikania, marketingu ako procesu vybilancovania ponuky a dopytu alebo marketingu ako komplexnej ekonomickej činnosti na trhu.

Seminár je určený podnikateľom, konateľom, spoločníkom, manažérom a všetkým ostatným záujemcom, ktorí plánujú podnikať, zmeniť alebo rozšíriť svoje podnikanie .

Seminár poskytne účastníkom znalosti, ktoré využijú pri zostavovaní retrospektívneho a perspektívneho prehľadu peňažných tokov podľa právnej úpravy účtovníctva podnikateľov v SR.

Pozývame Vás na seminár "Obchodná spolupráca so SRBSKOM", ktorý sme pre Vás pripravili v spolupráci so Srbským veľvyslanectvom v Bratislave a Slovensko-Srbskou obchodnou komorou a hosťami s bohatými skúsenosťami s obchodovaním v Srbsku.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné právne znalosti pre úspešné napĺňanie pracovných kompetencií .

Cieľom seminára je v zhustenej forme poskytnúť informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy.

Seminár je určený: Top manažmentu firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť získať praktické zručnosti s prácou v systéme EVO pre účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek zadávaných v systéme EVO.

V spolupráci s AUSTRADE sme pripravili seminár Obchod a investície s Austráliou, ktorý je určený pre investorov, ktorý majú záujem investovať v Austrálií.... - Účasť bezplatná.

Seminár je určený všetkým odberateľom elektrickej energie.

Seminár je určený asistentkám, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, správcom registratúry, archivárom, zamestnancom hospodárskych správ, ako aj ďalším odborným zamestnancom a všetkým ostatným záujemcom.

Mate záujem o štúdium podnikovej ekonómie, ale ekonómiu ste nikdy neštudovali? Potom máme PONUKU práve pre Vás!!! Bližšie informácie nájdete v prílohe

V rámci projektu REGIONFEMME Vás pozývame na 9. seminár s názvom Prezentačné zručnosti alebo efektívna prezentácia pri obchodnom rokovaní aj v Rakúsku.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom a ostatnej odbornej verejnosti.

Seminár je určený majiteľom, manažérom a vedúcim pracovníkom veľkých, stredných aj malých podnikov, živnostníkom, právnikom a advokátom, pracovníkom štátneho sektoru a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpadov, obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľom je: Oboznámiť účastníkov s cieľmi, princípmi štíhleho myslenia. Postupne predstaviť techniky zavádzania štíhleho myslenia na úrovni pracoviska, podniku a dodávateľského reťazca. Prezentovať spomínané techniky na príkladoch z prostredia organizácií pôsobiacich na Slovensku.

Seminár je určený Top manažmentu firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Cieľom seminára je budovanie profesionálneho sebavedomia a základov profesionálnej komunikácie

Cieľom je poskytnúť účastníkom odbornú prednášku o internetovom marketingu ako aktívnom marketingovom nástroji v podnikateľskej praxi.

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o aplikácii zákona o verejnom obstarávaní v súčasnosti s prihliadnutím na rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie.

Seminár je určený pracovníkom stavebných úradov, orgánom verejnej správy a samosprávy, navrhovateľom, stavebníkom a vlastníkom stavieb a pozemkov,stavebným dodávateľom, stavebnému dozoru a ostatným záujemcom

Súčasťou seminára je aj diskusia a riešenie otázok účastníkov.

Cieľom je poskytnúť účastníkom úplné informácie ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je určený najmä výrobcom, spracovateľom, obciam a všetkým fyzických a právnických osobám, ktorých sa týka zákon o ochrane ovzdušia a tiež pre ostatných záujemcov.

Seminár je určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcim oddelení a pre ostatných záujemcov.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom a ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä pre manažérov kvality a pracovníkov v priamom alebo nepriamom kontakte s dodávateľmi, poddodávateľmi a pracovníkmi, ktorí priamo, alebo nepriamo ovplyvňujú kvalitu produkcie, ale tiež aj ostatným záujemcom

Seminár je určený top manažmentu firiem, obchodným manažérom, samostantým asistentkám manažérov a všetkým ostatným záujemcom

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom, ekonomickým pracovníkom a všetkým ostatným záujemcom.

Cieľ seminára: Zdokonaliť manažment výkonnosti a pomôcť prekonať úskalia motivačných programov v súčasnej zložitej situácii firmy.

Seminár je určený :Top manažmentu firiem, obchodým manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Seminár je určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení, obchodníkom, členom predajných tímov a tiež pre ostatných záujemcov.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom a ostatnej odbornej verejnosti.

Seminár je určený najmä výrobcom, spracovateľom, obciam a všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktorých sa týka zákon o ochrane ovzdušia a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľom je poskytnúť účastníkom odbornú prednášku o marketingu ako systéme podnikateľskej činnosti, marketingu ako komplexu vzájomne prepojených prvkov obchodnej aktivity, marketingu ako filozofie podnikania, marketingu ako procesu vybilancovania ponuky a dopytu alebo marketingu ako komplexnej ekonomickej činnosti na trhu.

Seminár je určený najmä personalistom,zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov a všetkým zamestnávateľom a tiež ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a pripravovaných zmenách v roku 2011.

Seminár je určený najmä vrcholovému a strednému manažmentu, štatutárnym zástupcom, vedúcim zamestnancom - pracovné pozície v oblasti ekonomiky, personalistiky, obchodu a marketingu a tiež pre ostatných záujemcov.

Seminár poskytne účastníkom znalosti, ktoré využijú pri zostavovaní retrospektívneho a perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov aj zamestnávateľov a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľ: Umožniť účastníkom osvojiť si základné špecifické zručnosti pri rokovaní s klientom, zákazníkom.

Cieľom uvedeného tréningu je, aby absolventi vystupovali dôveryhodne a aby zvládli brilantne komunikačné stratégie, techniky a ich implementáciu s viditeľným výsledkom – t.z. pri akejkoľvek komunikácii s externým klientom (všetci, ktorí sú mimo firmu) poskytnúť informácie čo najpresnejšie, zrozumiteľne, presvedčivo, dôveryhodne bez spochybniteľných podtónov, jasne a stručne – pretože šanca vystúpiť opakovane nemusí prísť, resp. vystúpiť opakovane znamená ďalšie finančne náklady. Rovnako sa účastníci tréningu naučia formálne štandardy vystupovania vrátane image, komunikácie, rétoriky, presviedčania a argumentácie.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom je získať základné vedomosti o optimálnom vzťahu k dodávateľom spôsobom výhodným pre obidve strany a získať väčší prehľad o možných zdrojoch rizík zo strany dodávateľov a o metódach a spôsoboch eliminácie týchto rizík.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom ucelený pohľad na nový elektronický systém EMCS na kontrolu pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, ktorý bude od 1. januára 2010 plne funkčný v celej Európskej únii.

Pozývame Vás na seminár OBCHODOVANIE V SÝRSKEJ REPUBLIKE, ktorý pripravujeme v spolupráci s Honorárnym konzulátom Sýrskej republiky na Slovensku, Sýrskym veľvyslanectvom vo Viedni, Sýrskou agentúrou pre obchod a investície a Obchodno-ekonomickým oddelením Slovenského veľvyslanectva v Damasku.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora