Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Seminár je určený všetkým podnikateľom, orgánom štátnej správy a územnej samosprávy, zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, ktorí spracúvajú osobné údaje a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Účastníci : Top manažment firiem, obchodní manažéri, právnici, pracovníci zahraničných oddelení a všetci, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Cieľom je rozpoznávanie špecifických motivačných faktorov rôznych typov pracovníkov a možnosti manažovania výkonnosti.

Seminár je určený každému, kto má záujem oboznámiť sa s konceptom odstraňovania neefektívností v organizácií opatreniami neinvestičnej povahy.

Seminár je určený všetkým personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, všetkým zamestnávateľom a ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpadov, obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľom seminára je pripraviť účastníkov na zvládnutie daňovej kontroly v praxi a na odbornú a účinnú komunikáciu s kontrolnými orgánmi.

Cieľom je poskytnúť účastníkom odbornú prednášku o marketingu ako systéme podnikateľskej činnosti, marketingu ako komplexu vzájomne prepojených prvkov obchodnej aktivity, marketingu ako filozofie podnikania, marketingu ako procesu vybilancovania ponuky a dopytu alebo marketingu ako komplexnej ekonomickej činnosti na trhu.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom seminára je poskytnúť v zhustenej forme účastníkom informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy.

Seminár je určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení a tiež pre ostatným záujemcom.

Dňa 21.9.2010 sa konal v poradí 6. seminár v rámci projektu REGIONFEMME - Obchodné rokovanie v Rakúsku a interkulturálne odlišnosti.

Seminár je určený všetkým podnikateľom, konateľom, spoločníkom, manažérom a tiež všetkým ostatným záujemcom, ktorí plánujú podnikať, zmeniť alebo rozšíriť svoje podnikanie .

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom úplné informácie ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy pred dopadmi hospodárskej krízy.

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, advokátom, predstaviteľom územnej samosprávy a tiež ostatným záujemcom. Počas seminára budú mať účastníci možnosť získať elektronický podpis v externej registračnej autorite - Bratislavskej regionálnej komore SOPK.

Cieľom seminára je komplexná informácia o všetkých mzdárskych zákonoch, ich nadväznosti a novelách a tiež ich aplikácia v praxi.

Seminár je určený najmä vrcholovému a strednému manažmentu, štatutárnym zástupcom, firemným právnikom, vedúcim zamestnancom a tiež pre ostatným záujemcom.

Bratislavská regionálna komora SOPK v októbri opäť otvárame nový kurz EBC*L - medzinárodný certifikovaný vzdelávací program. EBC*L moderný spôsob štúdia podnikovej ekonomiky.* Je určený pre rôzne cieľové skupiny, ktoré chcú získať *profesionálne a praktické znalosti* z podnikovej ekonomiky, ktorí zastávajú rôzne pozície, ale často krát nemajú dostatočné ekonomické znalosti. Sú to majitelia a manažéri veľkých a stredných podnikov, tí ktorí by si svoje technické, prírodovedné, humanitné ale aj ekonomické vzdelanie chceli rozšíriť o vedomosti z reálnej podnikovej ekonomiky.

Bratislavská regionálna komora SOPK ponúka podnikateľom v 2. polroku 2010 v rámci svojich vzdelávacích aktivít tieto semináre a tréningy : viac informácií nájdete v prílohe.

Dovoľujeme si Vás pozvať na konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Marcellou Pawelka

Účastníci: Top manažment firiem, obchodní manažéri, samostatné asistentky manažérov a všetci, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie u nás i v zahraničí a je pre nich nevyhnutné sa sebaisto pohybovať a správať v medzikultúrnom spoločenskom a pracovnom prostredí.

Cieľ seminára je oboznámiť účastníkov s existujúcou legislatívou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stavebníctve a jej aplikáciou v praxi.

Cieľom je obohatiť repertoár správania sa účastníkov prístupmi, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu uspokojeniu potrieb zákazníkov a zákazníckej vernosti a naučiť sa prebrať zodpovednosť za spokojnosť zákazníka.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Cieľom je získať znalosti o základných princípoch manažérstva kvality a o praktických metódach rozvoja týchto princípov.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK.

Počas seminára budú mať účastníci možnosť získať elektronický podpis v externej registračnej autorite - Bratislavskej regionálnej komore SOPK.

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov aj zamestnávateľov a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený pre pracovníkov na všetkých úrovniach, ktorí potrebujú zlepšiť výkonnosť svojich pracovných tímov a organizácií, posilnením zručnosti, znalosti či profesionálnej sebadôvery seba aj celého tímu.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, orgány štátnej správy a územnej samosprávy, najmä zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, ktorí spracúvajú osobné údaje a všetkým ostatným záujemcom.

V rámci cyklu seminárov projektu Regionfemme Vás pozývame na 5. seminár o podnikaní v Rakúsku zameraný na Daňový systém v Rakúsku. Seminár sa koná dňa 17.6.2010 v zasadacej miestnosti Kerametalu na Jašíkovej 2, Bratislava. Prednášateľkou je skúsená lektorka s dlhoročnou praxou, pani Mag. Edith Baumgartner-Schwarz, z Hospodárskej komory Viedeň.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov colných deklarácií, špedícií, obchodných pracovníkov a manažérov, ktorí pôsobia v oblasti zahraničnoobchodnej činnosti a sú zodpovední za vstup a výstup tovarov z colného územia a pre všetkých ostatných záujemcov.

Cieľom seminára je oboznámenie účastníkov so zmenami zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon ) v znení zákona č. 304/2009 Z.z. a zákona č. 103/2010 Z.z. Tiež budú riešené konkrétne prípady z praxe (zápis práv k bytom a nebytovým priestorom na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe domu stavebníkmi).

Seminár poskytne účastníkom znalosti, ktoré využijú pri zostavovaní retrospektívneho a perspektívneho prehľadu peňažných tokov.

Medzinárodný certifikovaný vzdelávací program European Business Competence Licence / EBC*L – lahôdka vo vzdelávaní – moderný spôsob štúdia podnikovej ekonomiky, ktorý ponúka systematické vzdelávanie v oblasti podnikovej ekonomiky.

Cieľom je poskytnúť účastníkom úplné informácie ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy pred dopadmi hospodárskej krízy.

Seminár je určený top manažmentu firiem, obchodným manažérom, samostatným asistentkám manažérov a všetkým, ktorí obchdujú so zaharaničím

Seminár je určený pre manažérov firiem, riadiacich pracovníkov a pracovníkov, udržujúcich systémy manažérstva, ktorí vykonávajú údržbu systémov kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podobných a majú za cieľ zlepšovanie týchto systémov. Seminár je určený aj referentom zlepšovania a všetkým tým, ktorí majú záujem o uvedenú problematiku

Cieľom je v zhustenej forme poskytnúť informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy.

Seminár je určený všetkým najmä personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, všetkým zamestnávateľom a ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku

Seminár je určený najmä majiteľom, konateľom, managerom a právnikom firiem, ktoré podnikajú/obchodujú alebo plánujú podnikať/obchodovať v SRN a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je vysvetliť vznik, dokladovanie, oceňovanie a účtovania pohľadávok a záväzkov vyjadrených v mene euro a v cudzej mene, výpočet a účtovanie kurzových rozdieloch pri pohľadávkach a záväzkoch v cudzej mene; účtovanie opravných položiek k pohľadávkam, tvorbu použitie a zrušenie rezerv; účtovanie pri nakladaní s pohľadávkami a záväzkami ako aj postup účtovania pri uplatňovaní zabezpečovacích nástrojov pohľadávok a záväzkov.

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom odpadov, obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Seminár je určený najmä vrcholovému a strednému manažmentu, štatutárnym zástupcom, vedúcim zamestnancom - pracovné pozície v oblasti ekonomiky, personalistiky a obchodu a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený top manažmentu firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora