Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy

Cieľom je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii. Tematické zameranie kurzu je úzko späté s požiadavkami obchodnej praxe. Po absolvovaní kurzu zvládnu jeho účastníci formálnu úpravu úradnej a obchodnej korešpondencie podľa platných novelizovaných noriem (STN 88 6101, STN 01 6910), ktoré boli prijaté v rámci priblíženia sa legislatívy Slovenskej republiky k legislatíve Európskej únie, s cieľom zjednotenia formy písomností a obchodnej korešpondencie.

Cieľom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o povinnostiach právnických osôb vo vzťahu k ich dokumentov, informácie a návod ako dosiahnuť maximálnu efektivitu a racionalitu pri práci s nimi v súlade s legislatívou platnou pre túto oblasť. Ako zamedziť zbytočnému zhromažďovaniu dokumentov, ako ich prijímať, kedy a ako ich evidovať, triediť, manipulovať s nimi a vyraďovať ich. Cieľom je tiež poskytnúť informácie o tom, ako predísť sankčnému konaniu za neplnenie povinností stanovených zákonom o archívoch a registratúrach. Riadna správa dokumentov je podmienkou zavedenia ISO 9001, ako aj ďalších medzinárodných noriem.

Cieľom tréningu je posilniť manažérsku spôsobilosť pri vedení porád u zástupcov všetkých riadiacich úrovní. Rozširovať a rozvíjať vedomosti, znalosti a zručnosti a posilňovať profesionálnu sebadôveru v náročnej situácii pracovnej porady. Ukážkami nácviku jednotlivých druhov porád poukázať na nutnosť rozličného štýlu vedenia pracovnej porady.

Cieľom seminára je získať základné vedomosti o optimálnom vzťahu k dodávateľom spôsobom výhodným pre obidve strany a získať väčší prehľad o možných zdrojoch rizík zo strany dodávateľov a o metódach a spôsoboch eliminácie týchto rizík.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov colných deklarácií, špedícií, obchodných pracovníkov a manažérov, ktorí pôsobia v oblasti zahraničnoobchodnej činnosti a sú zodpovední za vstup a výstup tovarov z colného územia a pre všetkých ostatných záujemcov.

Individuálne poradenstvo a konzultácie s právnou zástupkyňou Marcellou Pawelka

Seminár je určený pre top manažment firiem, obchodní manažéri,samostatné asistentky manažérov a všetci,ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie u nás i v zahraničí a je pre nich nevyhnutné sa sebaisto pohybovať a správať v medzikultúrnom spoločenskom a pracovnom prostredí.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom uvedeného tréningu je, aby absolventi vystupovali dôveryhodne a aby zvládli brilantne komunikačné stratégie, techniky a ich implementáciu s viditeľným výsledkom – t.z. pri akejkoľvek komunikácii s externým klientom (všetci, ktorí sú mimo firmu) poskytnúť informácie čo najpresnejšie, zrozumiteľne, presvedčivo, dôveryhodne bez spochybniteľných podtónov, jasne a stručne – pretože šanca vystúpiť opakovane nemusí prísť, resp. vystúpiť opakovane znamená ďalšie finančne náklady. Rovnako sa účastníci tréningu naučia formálne štandardy vystupovania vrátane image, komunikácie, rétoriky, presviedčania a argumentácie.

Seminár je určený najmä vrcholovému, strednému a strategickému manažmentu, ostatným predstaviteľom obchodných spoločnosti a právnikom vo firmách a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený vrcholovým manažérom a akcionárom, ktorí hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa zlepšenia výkonnosti svojich organizácií pomocou progresívnych manažérskych techník ako sú napr. SWOT, Porter, Ansoff, BCG, štíhle myslenie, vedomostný manažment zasadených do univerzálneho strategického rámca Balanced scorecard. Teórie sú ilustrované množstvom príkladov z praxe. Semináre sú vhodné aj pre neziskové organizácie.

Individuálne poradenstvo a konzultácie s právnou zástupkyňou Marcellou Pawelka -Právne prostredia v SRN a v Rakúsku -Pracovné povolenia v SRN a v Rakúsku -Príprava zmlúv s obchodnými partnermi -Právne zastupovanie pred nemeckými a rakúskymi súdmi -Vymáhanie pohľadávok zo SRN a z Rakúska -Individuálne konzultácie na súvisiace témy / obchodné a právne /

Dovoľte nám pozvať Vás na odborný seminár ZMENKA A JEJ VYUŽITIE V OBCHODNEJ PRAXI predsedu senátu Najvyššieho súdu v Prahe a špecialistu na zmenkové právo - JUDr. Zdeněka Kovaříka, ktorý sa bude konať v City hotely Bratislava dňa 19.2.2010

Seminár je určený najmä vrcholovému a strednému manažmentu, štatutárnym zástupcom, vedúcim zamestnancom - pracovné pozície v oblasti ekonomiky, personalistiky, obchodu a marketingu a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Cieľom semninára je získať odborné znalosti v oblasti ochrany pohľadávok a uplatňovania svojich práv.

Seminár je určený všetkým najmä personalistov, zamestnancov útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, všetkým zamestnávateľom a ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Účastníci: Top manažment firiem, obchodní manažéri, samostatné asistentky manažérov a všetci,ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie u nás i v zahraničí.

Cieľom seminára je budovanie profesionálneho sebavedomia a základov profesionálnej komunikácie

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov aj zamestnávateľov a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä vrcholovému, strednému a strategickému manažmentu v oblasti zahraničného obchodu, marketingu a tiež pre ostatným záujemcom. Účastníci seminára obdržia pracovné materiály a osvedčenie o absolvovaní seminára a budú si môcť na mieste konania zakúpiť publikácie

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom. a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je dokázať odhadnúť nutnosť zmien, rozoznať jednotlivé kroky procesov zmeny, a takisto preniesť získané poznatky do aktuálnej situácie v spoločnosti / organizácii.

Cieľom seminára je vzdelávanie v oblasti výrobkovej a obchodnej politiky

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, orgány štátnej správy a územnej samosprávy, najmä zamestnancom na úseku ľudských zdrojov, ktorí spracúvajú osobné údaje a všetkým ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov colných deklarácií, špedícií, obchodných pracovníkov a manažérov, ktorí pôsobia v oblasti zahraničnoobchodnej činnosti a sú zodpovední za vstup a výstup tovarov z colného územia a pre všetkých ostatných záujemcov.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom a všetkým ostatným záujemcom.

Účastníci dostanú nasledovné študijné a pracovné materiály k téme seminára: cenová kalkulácia pre export/import typový vývozný kontrakt v anglickej mutácií stručné poznámky k téme seminára malý komerčný slovník AJ/NJ k problematike seminára a budú si môcť na mieste konania zakúpiť tieto ďalšie publikácie : Základy exportu a importu ( Guillermo Jiménez ) Incoterms 2000 Kľúčové slová v medzinárodnom obchode / 5-jazyčný slovník / Vzorová medzinárodná kúpna zmluva MOK Vzorová zmluva MOK o medzinárodnom obchodnom zastúpení

REACH znamená povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (okrem výnimiek), či už sa týka výroby či dovozu, hodnotenie látok, pričom väčšina povinností prechádza na plecia súkromného sektora a autorizáciu, pre veľmi nebezpečné látky (látky vzbudzujúce vážne obavy).

Zámer seminára: Profesionalizácia pracovného výkonu zamestnancov.

Seminár je zameraný na inovácie koncepcie CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi na trhoch podnikateľských subjektov (Business-to-Business) s dôrazom na rozvoj obchodných vzťahov s kľúčovými zákazníkmi, ďalej využitie nových technológii, analytický pohľad na zákazníkov, posudzovanie investícií do obchodných vzťahov, hodnotenie atraktivity zákazníkov, vytváranie zákazníckych tímov, finančný pohľad na vzťahy so zákazníkmi – cez sledovanie nákladov a meranie výkonnosti CRM. Toto sú oblasti obchodných vzťahov, ktoré by mali riadiť vo svojom podnikaní i malé a stredné firmy.

Seminár je určený najmä vrcholovému, strednému a strategickému manažmentu manažérom kvality projektovým manažérom a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je obohatiť repertoár správania sa účastníkov prístupmi, ktoré prispejú ku kvalitnejšiemu uspokojeniu potrieb zákazníkov a zákazníckej vernosti a naučiť sa prebrať zodpovednosť za spokojnosť zákazníka.

Cieľom je vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

REACH znamená povinnú registráciu všetkých chemických látok na trhu EÚ (okrem výnimiek), či už sa týka výroby či dovozu, hodnotenie látok, pričom väčšina povinností prechádza na plecia súkromného sektora a autorizáciu, pre veľmi nebezpečné látky (látky vzbudzujúce vážne obavy).

Nadácia Pontis a Business Leaders Forum zorganizujú v utorok 27. októbra 2009 v hoteli Dubná Skala v Žiline seminár pre malé a stredné podniky na tému Zodpovedné podnikanie - Ekonomika, Ekológia, Spoločnosť.

Cieľom seminára je vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie.

Cieľom je v zhustenej forme poskytnúť informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy.

Cieľom seminára je prispieť k lepšiemu poznaniu súčasného chápania nákupu a predaja v podnikoch na trhu výrobnej sféry, ich hlbších súvislostí, k vymedzeniu podstatných faktorov koncepcií nákupu, hlavných procesov nákupu, možnostiach aplikácii v podmienkach konkrétnych podnikov.

Voľné pokračovanie kurzu „Čo odlišuje úspešného obchodníka od menej úspešného“ zo dňa 30.10.2009.

Bratislavská regionálna komora SOPK zorganizovala 23. septembra 2009 už tretie v poradí stretnutie Klubu mladých podnikateľov pri BRK SOPK.

Workshop je určený najmä pre riadiacich pracovníkov, majiteľov firiem, manažérov, obchodníkov a pre všetkých ostatných záujemcov.

Seminár je určený najmä vrcholovému, strednému a strategickému managementu v oblasti finančného riadenia, marketingu, predaja, výroby aj nákupu a riadenia ľudských zdrojov a tiež pre ostatných záujemcov.

Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkým ostatných záujemcov.

V spolupráci s rakúskym partnerom projektu REGIONFEMME - Hospodárskou komorou Viedeň sme pripravili druhý seminár o podnikaní v Rakúsku. Pozývame naň podnikateľky a manažérky, ktoré majú záujem rozšíriť svoje podnikateľské aktivity na územie Rakúska

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom a všetkým ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je poskytnutie komplexných informácií s dôrazom na pripravované resp. už schválené zmeny k 1.1.2010.

Seminár je určený všetkým najmä personalistov, zamestnancov útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, všetkým zamestnávateľom a ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora