Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Cieľom seminára je rozpoznávanie špecifických motivačných faktorov rôznych typov pracovníkov a možnosti manažovania výkonnosti.

Seminár je určený najmä pracovníkom zodpovedným za zabezpečenie súladu s chemickou legislatívou, bezpečnosti výrobkov, BOZP, manažérom, strednému manažmentu zabezpečenia výroby, živnostníkov a tiež pre ostatných záujemcov.

Cieľom seminára je vzdelávanie v oblasti strategického riadenia organizácie.

Seminár je určený:Top manažmentu firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

NOVINKA Vydávanie všetkých typov certifikátov potrebných na komunikáciu s Colnou správou SR, aktuálne v nadväznosti na novú službu Colnej správy SR - elektronické podávanie vývozného colného vyhlásenia.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom úplné informácie ako využiť reštrukturalizáciu ako nástroj pri ochrane firmy pred dopadmi hospodárskej krízy.

Seminár je určený najmä majiteľom, konateľom, managerom a právnikom firiem, ktoré podnikajú/obchodujú alebo plánujú podnikať/obchodovať v SRN a tiež pre ostatných záujemcov. Popoludní sú naplánované individuálne konzultácie v trvaní 30 min.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je prakticky orientovaný. Zameraný je predovšetkým na aktivizačné metódy ako je nacvičovanie situácií bez použitia kamery formou hrania rolí, za použitia riadenej diskusie, individuálnych a skupinových cvičení, didaktického rozhovoru a brainstormingu, pričom tieto metódy sú priebežne dopĺňané odborným výkladom a teoretickými vstupmi. Každý účastník obdrží osvedčenie o absolvovaní seminára.

Pozývame Vás na akreditovaný seminár Ministerstvom školstva SR. Seminár je určený najmä vrcholovému, strednému a strategickému managementu v oblasti finančného riadenia, marketingu, predaja, výroby aj nákupu a riadenia ľudských zdrojov a tiež pre ostatným záujemcom.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na "Individuálne poradenstvo a konzultácie s právnou zástupkyňou zo SRN Marcellou Pawelka".

Seminár je určený najmä vedúcim úsekov obchodu a predaja, manažmentu podnikov, pracovníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Máte záujem o štúdium podnikovej ekonómie, ale ekonómiu ste nikdy neštudovali ? Medzinárodný certifikovaný vzdelávací program European Business Competence Licence / EBC*L – lahôdka vo vzdelávaní – moderný spôsob štúdia podnikovej ekonomiky, ktorý ponúka systematické vzdelávanie v oblasti podnikovej ekonomiky. EBC*L nie je o ekonomickej teórii, ale o pochopení vzťahov, súvislostí a bežne používaných termínov v podnikovej ekonómii. Učebné ciele sú navrhnuté tak, aby prepojili know how ekonomiky z praxe s teoretickými znalosťami ekonomickej vedy.

Seminár je určený najmä pre sekretárky, asistentky, manažérov a všetkých pracovníkov, pre ktorých je obchodná korešpondencia nevyhnutnou súčasťou práce .

Cieľom seminára je umožniť účastníkom osvojiť si základné špecifické zručnosti pri rokovaní s klientom, zákazníkom.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve ES pri obchodovaní s tretími krajinami.

Seminár je určený najmä riaditeľom, vrcholovým manažérom, strednému manažmentu, manažérom kvality, projektovým manažérom.

Seminár je určený všetkým zamestnávateľom, najmä personalistov, zamestnancov útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, ako aj ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Seminár je určený: Komerčným a finančným manažérom firiem, začínajúcim podnikateľským subjektom v zahraničnom obchode, pracovníkom z oblasti medzinárodnej prepravy a logistiky .

Cieľom seminára je poskytnúť praktické rady a inštrukcie pri jednotlivých krokoch a úkonoch v procese verejného obstarávania, príprava a predloženie ponuky, žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní, žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietky zo zameraním na zákazky na práce.

Seminár je určený najmä pre manažérov ale i ostatných zamestnancov, ktorí potrebujú zvýšiť úroveň svojich prezentačných zručností v situáciách prezentovania svojich ideí, svojej firmy, útvaru, projektu a tiež pre ostatným záujemcom.

Účelom seminára je poskytnúť aktuálne informácie o problematike evidencie majetku, odpisovania majetku, oceňovania, leasingových operácií a tvorby rezerv .

Cieľom je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii. Tematické zameranie kurzu je úzko späté s požiadavkami obchodnej praxe. Po absolvovaní kurzu zvládnu jeho účastníci formálnu úpravu úradnej a obchodnej korešpondencie podľa platných novelizovaných noriem (STN 88 6101, STN 01 6910), ktoré boli prijaté v rámci priblíženia sa legislatívy Slovenskej republiky k legislatíve Európskej únie, s cieľom zjednotenia formy písomností a obchodnej korešpondencie.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás srdečne pozýva na prvé stretnutie CLUBU MLADÝCH PODNIKATEĽOV.

Kolokvium je určené pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú na trh, predávajú spotrebné tovary, resp. poskytujú služby konečným spotrebiteľom a pracovníkom obchodných prevádzok zodpovedným za vybavovanie spotrebiteľských reklamácií.

Cieľom je rozpoznávanie špecifických motivačných faktorov rôznych typov pracovníkov a možnosti manažovania výkonnosti.

Seminár je určený všetkým subjektom, ktoré vystavujú štatistické hlásenia v rámci intrakomunitárneho obchodu s členskými krajinami EÚ a tiež pre všetkým ostatných záujemcov.

Na seminári sa dozviete najnovšie trendy a poznatky v oblasti komunikácie, ktorá je veľmi dôležitá najmä teraz v čase krízy. Precvičíme si mnohé komunikačné techniky, uvedieme príklady z praxe.

Umožniť účastníkom osvojiť si základné špecifické zručnosti pri rokovaní s klientom, zákazníkom.

Cieľom seminára je poskytnúť praktické rady a inštrukcie pri jednotlivých krokoch a úkonoch v procese verejného obstarávania, príprava a predloženie ponuky, žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní, žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietky zo zameraním na zákazky na služby.

Zúčastnené osoby môžu obdržať potvrdenie o preškolení zodpovedných osôb v zmysle § 19 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Cieľom seminára je vzdelávanie v oblasti výrobkovej a obchodnej politiky

Seminár je určený všetkým zamestnávateľom, najmä personalistov, zamestnancov útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov, funkcionárom odborových organizácií a členom zamestnaneckých rád, ako aj ďalším záujemcom o pracovnoprávnu problematiku.

Pozývame podnikateľky, manažérky a živnostníčky na 1. seminár o podmienkach podnikania v Rakúsku, ktorý sa uskutoční v rámci projektu cezhraničnej spolupráce REGIONFEMME.

Forma seminára: Pri každej téme si precvičíme Vaše sociálne a manažérske zručnosti. Seminár je obohatený o mnohé skúsenosti z praxe a MUS (minútová - prečítate za minútu, učebná - niečo sa naučíte) kníh významných svetových manažérov - Jack Welch, Jim Collins, Stephen R.Covey .. Seminár bude moderovaný formou workshopu. Maximálny počet účastníkov je 15. Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní seminára.

Cieľom seminára je poskytnúť praktické rady a inštrukcie pri jednotlivých krokoch a úkonoch v procese verejného obstarávania, príprava a predloženie ponuky, žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní, žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietky zo zameraním na zákazky na tovary.

Seminár je určený: Top manažmentu firiem, obchodným manažérom, samostatným asistentkám manažérov a všetkým,ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovanie u nás i v zahraničí a je pre nich nevyhnutné sa sebaisto pohybovať a správať v medzikultúrnom spoločenskom a pracovnom prostredí.

Seminár je určený najmä pre personálnych manažérov, asistentov a pre všetkých, ktorí potrebujú pre výkon svojej práce znalosti, skúsenosti a zručnosti personálno- manažérskej práce, a tiež pre ostatným záujemcom. AKTUÁLNE: Ukončenie pracovného pomeru ako dôsledok hospodárskej krízy

Bratislavská regionálna komora v spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie a práva pre vás pripravili odborný tréning: Etické prepúšťanie v čase krízy,ktorý Vám pomôže minimalizovali negatívne dopady na odchádzajúcich i na zostávajúcich zamestnancov a tiež na celú firmu. Dôležitú rolu v tomto nie príjemnom procese zohráva najmä komunikácia a jednanie s ľuďmi. Bližšie informácie k pripravenému semináru nájdete v prílohe. V prípade, ak Vás naša ponuka zaujala, radi Vám poskytneme ďalšie informácie na kontaktných číslach, ktoré sú uvedené v prílohe.

Cieľom seminára je poskytnúť prierezové poznatky o postavení firmy v trhovej ekonomika a definovanie základných ekonomických podmienok, v ktorých pôsobí firma v rámci trhového mechanizmu. Vysvetliť podstatu fungovanie konkurenčného prostredia a vplyvy jednotlivých trhových faktorov (ako práca, kapitál), tiež základné makroekonomické väzby, základné makroekonomické ukazovatele a možnosti a zdroje ekonomického rastu. Objasniť úlohu peňazí a peňažného trhu, fungovania bankového systému, úlohu centrálnej banky. V závere priblížiť možné dôsledky rozhodnutí v hospodárskej politike na ekonomické prostredie.

Cieľom seminára je vzdelávanie v oblasti zavádzania systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Semináre sú vedené formou tímovej práce. Na seminároch riešime aj cvičenia, prípadové štúdie a uvádzame skúsenosti a príklady z praxe.

Po skončení vzdelávacej aktivity budú účastníci poznať rozdiel medzi obchodným a spoločenským protokolom, naučia sa základné prednosti poradia pri pozdrave, podaní rúk, prednosti poradia. Budú poznať rituál práce s vizitkami. Budú vedieť štandardnú formu vedenia obchodného rozhovoru v jeho štruktúre, rešpektujúc formálne prvky. Budú mať ucelenú informáciu o etikete správania sa a oblečenia na vybraných druhoch spoločenských podnikov. Získajú informácie o biznis oblečení a vytváraní pozitívneho image.

Cieľom seminára je získať základné informácie typu: čo je koučing, ako ho uplatniť v manažérskej praxi, ako nájsť potenciál v podriadených a správne ich koučovať, ako identifikovať súčasný stav a želateľné správanie podriadených prostredníctvom správne stanovených cieľov.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Cieľom seminára je poskytnúť praktické rady a inštrukcie pri jednotlivých krokoch a úkonoch v procese verejného obstarávania v systéme EVO, príprava a predloženie ponuky.

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za nákup a predaj chemických látok a prípravkov, výrobcom, dovozcom, stavebníkov a obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy aj v priemyselných, potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch

Seminár je určený najmä riaditeľom organizácií,vrcholovým manažérom, manažérom kvality,vedúcim projektov, majstrom, strednému manažmentu a tiež pre ostatným záujemcom.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora