Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Konzultačno-informačný deň je venovaný povinnostiam vyplývajúcich z platnej chemickej legislatívy (REACH, CLP, zákon č. 67/2010 Z.z.) pre výrobcov, dovozcov aj užívateľov chemických látok a zmesí. Prináša informácie o aktuálnych zmenách v oblasti klasifikácie, autorizácie a v oblasti prioritných chemických látok.

V Bratislavskej regionálnej komore SOPK sa uskutočnil seminár pod názvom:Ako za 5 minút povedať, čo robí naša firma, organizácia,vy.

Dňa 27.01.2016 sa v BRK SOPK uskutočnil seminár:Colný kódex únie a zmeny colných predpisov úplná účinnosť od 1. mája 2016-1. časť. 2. časť sa bude konať dňa 2. marca 2016, všetkých Vás srdečne pozývame.

Dňa 21.01.2016 sa v BRK SOPK uskutočnil seminár: Profesionálna asistentka.

Seminár je určený všetkým, ktorých zamestnanie vyžaduje znalosť základných kľúčových ekonomických a finančných pojmov, hlavných vzťahov a zákonitostí fungovania trhového mechanizmu, základov financovania a analýzy financií na úrovni podniku a tiež všetkým ostatným záujemcom.

Seminár predstaví právne povinnosti predávajúcich a konkrétne dopady ostatnej novelizácie na právne vzťahy so spotrebiteľom. V druhej časti seminára bude podrobne objasnený proces vybavovanie reklamácií, vrátane reklamácií v obchodnoprávnych vzťahov. Dostanete konkrétne návody, ako aplikovať zákon vo Vašom podnikaní, vrátane priblíženia judikatúry súdov, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v sporných prípadoch.

Seminár je určený najmä ekonomickým,účtovným a finančným pracovníkom. a tiež pre ostatným záujemcom.

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom,personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Dňa 2. decembra sa v priestoroch hotela Falkensteiner uskutočnil seminár Doing business with Switzerland o možnostiach hospodárskej spolupráce a príležitostiach obchodovania vo Švajčiarsku pre slovenské firmy.

Dňa 3. decembra sa v priestoroch BRK SOPK uskutočnil seminár Okrúhly stôl Bielorusko, ktorý mal za cieľ poskytnúť slovenským podnikateľským subjektom aktuálne informácie o možnostiach hospodárskej spolupráce s touto krajinou.

Vážení podnikatelia, členovia SOPK,radi by sme Vás pozvali na ADVENTNÝ SEMINÁR, ktorý sa bude konať 10.decembra 2015 od 9.30 hod. Seminár pripravila naša členská firma BMB Leitner a Vás ako členov SOPK na neho pozývame BEZPLATNE.

Vážené dámy, podnikateľky, budúce podnikateľky, srdečne Vás pozývame na „punčový„ predvianočný klub Klub Platformy Žena v podnikaní tento krát na tému: Vedomá žena a jej vnútorná rovnováha, sila a intuícia

V Bratislavskej regionálnej komore SOPK sa konal bezplatný workshop pod názvom: Ako osloviť nových zákazníkov a zároveň nestratiť existujúcich.

Dňa 5.11.2015 sa v BRK SOPK konal seminár INTRASTAT SK

Dňa 1.12.2015 sa konal seminár:Colný kódex únie a zmeny colných predpisov úplná účinnosť od 1. mája 2016.

Téma: Môžeme si privyrobiť počas materskej a rodičovskej dovolenky? Ak chceme začať podnikať ako na to?

Seminár predstaví právne povinnosti predávajúcich a konkrétne dopady ostatnej novelizácie na právne vzťahy so spotrebiteľom. V druhej časti seminára bude podrobne objasnený proces vybavovanie reklamácií, vrátane reklamácií v obchodnoprávnych vzťahov. Dostanete konkrétne návody, ako aplikovať zákon vo Vašom podnikaní, vrátane priblíženia judikatúry súdov, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v sporných prípadoch.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na stretnutie s obchodnou radkyňou Veľvyslanectva Brazílie

Získate návod, ako správne aplikovať projektový manažment v praxi a dosahovať ciele efektívnejšie a tiež úspory na projektoch: náklady o 20 – 30%, čas o 50%.

Dňa 20.11.2015 sa uskutočnil seminár:Nákladový kontroling v kocke.

Seminár je zameraný na všetky procesné úkony, práva a povinnosti v colnom konaní pri dovoze a vývoze vyplývajúce s platných colných predpisov.

8. októbra 2015 sa konala konferencia pod záštitou Ing. Livie Klausovej, CSc. veľvyslankyne Českej republiky na Slovensku.

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je informovať účastníkov o dôležitých aspektoch z pohľadu organizácie, interných procesov v spoločnosti a legislatívy pri prechode z papierovej kancelárie na elektronickú.

Dňa 24.09.2015 sa uskutočnil workshop:Prevratné objavy neurovedy a ich vplyv na život manažéra.

Cieľom je poskytnúť individuálnu právnu konzultáciu a poradenstvo týkajúce sa najmä oblasti: • občianske právo • obchodné právo • zabezpečenie a vymáhanie pohľadávok • vedenie súdnych sporov • právo týkajúce sa nehnuteľnosti Komunikačný jazyk: slovenčina / nemčina

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Na workshope získate návod, ako správne aplikovať projektový manažment v praxi a dosahovať ciele efektívnejšie. A tiež úspory na projektoch: náklady o 20 – 30%, čas o 50% projektové myslenie v súvislostiach spoznáte základné princípy projektového myslenia nadviažete nové kontakty návod na projekty. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Seminár je určený všetkým, ktorých zamestnanie vyžaduje znalosť základných kľúčových ekonomických pojmov, hlavných vzťahov a zákonitostí fungovania trhového mechanizmu

Bratislavská regionálna komora SOPK s firmou PFCEU VALUE & TRUST Vás srdečne pozýva na seminár:"Dá sa pripraviť ponuka do verejného obstarávania do 20 minúť ?" Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií, ktorí pripravujú ponuky do verejných obstarávaní. Cieľom je upozorniť na problematické oblasti, poskytnúť informácie a odpovede na najčastejšie otázky, ktoré vznikajú pri príprave ponúk. V praktickej časti prejdeme proces prípravy ponuky, na vybrané aktuálne vyhlásené verejné obstarávanie vo vestníku.

Seminár je určený pre: Top manažment firiem, obchodným manažérom a všetkým, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Seminár je určený pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie - dovozcov, vývozcov, výrobcov, distribútorov, obchodné zastúpenia, spracovateľov, dodávateľov, odberateľov, colných deklarantov, nákupcov, predajcov, manažérov, advokátov a zástupcov v colnom konaní.

Dňa 15.júna 2015 sa uskutočnil VIII. ročník stretnutia podnikateľov z regiónu Bratislavského kraja. Už tradične sme sa stretli v Klube RVS Studené, kde sme si pozvali okrem členov BRK SOPK, Maroša Šefčoviča podpredsedu EK a komisára EK pre Energetickú úniu a zástupcu Eustreamu a.s., Rastislava Ňukoviča, generálneho riaditeľa.

Dňa 10. júna 2015 sa v Bratislavskej regionálnej komore SOPK v spolupráci s firmou BMB Leitner konal seminár: Daňové kontroly v roku 2015. Cieľom seminára bolo pripraviť daňový subjekt na daňovú kontrolu a predísť tak sankciám.

Dňa 9. júna 2015 sa v BRK SOPK konal seminár pod názvom:Ekonomická situácia v Európe s výhľadom do budúcnosti a atraktívne obchodovanie v Číne.

Seminár je určený všetkým zamestnávateľom nad 50 zamestnancov, ich majiteľom, konateľom, HR manažérom a pod.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorým záleží na kvalite ich služieb.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorým záleží na kvalite ich služieb.

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás spoločne s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Moskve pozýva na „Okrúhly stôl“ (s diskusiou) Ruská federácia. Podujatie sa koná dňa 4.5.2015 od 9,00 hod.

Cieľ workshopu: Pozrieme sa spolu ako proces návratu po MD tak, aby sme na nič nezabudli a ako nám pri tomto procese môžu pomôcť nástroje projektového manažmentu. Podporme sa a inšpirujme! Počet miest je obmedzený na 40

Seminár je určený najmä pre obchodníkov a podnikateľov, ktorí obchodujú s krajinami mimo Európskej únie - dovozcov, vývozcov, výrobcov, distribútorov, obchodné zastúpenia, spracovateľov, dodávateľov, odberateľov, colných deklarantov, nákupcov, predajcov, manažérov, advokátov a zástupcov v colnom konaní.

Od 1. júna 2015: • sa musia látky klasifikovať len podľa ustanovení nariadenia CLP; • sa musia zmesi klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP, ale zmesi už klasifikované, označené, zabalené podľa ustanovení smernice o nebezpečných prípravkoch a uvedené na trh (t. j. vyskladnené) do 1. júna 2015 sa musia iba znovu označiť a znovu zabaliť do 1. júna 2017; • sa musí na karte bezpečnostných údajov uviesť klasifikácia látok a zmesí podľa ustanovení nariadenia CLP.

Cieľom uvedeného tréningu je, aby absolventi vystupovali dôveryhodne a aby zvládli brilantne komunikačné stratégie, techniky a ich implementáciu s viditeľným výsledkom – t.z. pri akejkoľvek komunikácii s externým klientom

Srdečne Vás pozývame Vás na trojdňový odborný kurz , začiatok kurzu je od 20.-21.5.2015 Ciele kurzu: • naučíme Vás pracovať s terminológiou pre colné konanie a základnými colnými predpismi, • naučíme Vás ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK, EÚ), správne aplikovať pravidlá pôvodu a colnej hodnoty, • vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázami, vyplňovanie colných vyhlásení (JCD, T1, T2L) a inými informáciami.

Seminár predstaví právne povinnosti predávajúcich a konkrétne dopady ostatnej novelizácie na právne vzťahy so spotrebiteľom. V druhej časti seminára bude podrobne objasnený proces vybavovanie reklamácií, vrátane reklamácií v obchodnoprávnych vzťahov. Dostanete konkrétne návody, ako aplikovať zákon vo Vašom podnikaní, vrátane priblíženia judikatúry súdov, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v sporných prípadoch.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny.

Seminár je určený mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop a konzultačný deň s právnou zástupkyňou zo SRN Dr. Marcellou Pawelka. Viac informácií v prílohe.

Seminár bol určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení, pracovníkov komunikačných oddelení, hovorcov a tiež pre ostatných záujemcov.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora