Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Seminár určený odbornej klientele, ktorá obchoduje so zahraničnými partnermi.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na bezplatný seminár: Ako zvýšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom projektového manažmentu. Viac informácií nájdete v prílohe. Cieľová skupina: projektoví manažéri a riadiaci pracovníci

...

Platforma Žena v podnikaní pripravila dňa 9.marca 2015 pre ženy inšpiratívne marcové klubové stretnutie na tému Životný štýl podnikateliek so psychologičkou a psychoterapeutkou PhDr. Danielou Čechovou, PhD. z Adlerovskej psychoterapeutickej spoločnosti .

Máme už desiatky úspešných absolventov, pridajte sa aj Vy k nim ! European Business Competence Licence / EBC*L – Medzinárodný certifikovaný vzdelávací program je moderný spôsob štúdia podnikovej ekonomiky, ktorý ponúka systematické vzdelávanie v oblasti podnikovej ekonomiky. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby – čiže majú zákazníkov, odberateľov a dodávateľov,pracovníkom obchodných a reklamačných oddelení a ostatným záujemcom.

Cieľ seminára: Poskytnúť informácie o princípoch priestupkového konania, oboznámiť s praktickým postupom začatia priestupkového konania, rozhodovania a sankciách v priestupkovom konaní podľa zákona č. 372/1990 Zb.

Bratislavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na BUSINESS BREAKFAST s prezentáciou Online elektronické aukcie, ktoré sa konajú dňa 19.2. 2015 (štvrtok) v Café Pausa – Biznis Centrum Kerametal , Jašíkova 2, Bratislava. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Téma EU programov a ich financovanie je veľmi aktuálna a prakticky denne rezonuje v rôznych médiách. Ponúkané zdroje môžu napomôcť pri reštarte spoločností ako i pre rozšírenie podnikateľských resp. nepodnikateľských aktivít. •Ako uspieť s konkurenciou o tieto zdroje? •Ako vymyslieť projekt ktorý by uspel a čo všetko je potrebné urobiť aby sme si mohli realizovať náš zámer? Na tieto a iné otázky sa pokúsime odpovedať počas prakticky zameraného workshop.

Seminár je určený pre všetkých žiadateľov, ktorí chcú získať štatút schváleného hospodárskeho subjektu, ktorí vykonávajú svoje aktivity s krajinami EÚ.

Dňa 9.2.2015 sa uskutočnil v Bratislavskej regionálnej komore klub Platformy "Žena v podnikaní", na tému: Daňové priznanie za rok 2014.

Cieľ školenia: Poskytnúť účastníkom ucelené informácie o novelách zákonov o spotrebnej dani, o vplyvoch zmien na daňové subjekty a ich činnosť. Účastníci sa dozvedia informácie od dôvodu a potreby novely, až po jej dosah pre subjekty s uceleným výkladom každej zmeny.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií (spĺňajúci definíciu malé a stredné podniky v zmysle podmienok EU pre Horizont 2020), ktorí podávajú, alebo plánujú podávať projekty v rámci Horizontu 2020. Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020. Cieľom doobedňajšej časti je upozorniť na problematické oblasti, poskytnúť informácie na najčastejšie otázky, ktoré vznikajú pri príprave projektových návrhov. Poobede v praktickej časti účastníci získajú od hodnotiteľa informácie, ako a kde zvýšiť kvalitu žiadostí a v ktorých častiach získať cenné body. Praktická časť bude doplnená o ukážku vzorového projektu.

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Seminár určený odbornej klientele, ktorá obchoduje so zahraničnými partnermi.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom a ostatnej odbornej verejnosti.

Seminár je určený pre marketingových riaditeľov, manažérov, špecialistov, majiteľov stredných a malých firiem, priaznivcov marketingu a tiež pre všetkých ostatným záujemcom.

Seminár je určený všetkým, ktorých zamestnanie vyžaduje znalosť základných kľúčových ekonomických pojmov

Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s firmou BMB Leitner Vás srdečne pozýva na seminár :"Aktuálne zmeny v oblasti daní od 2015", kde budú okrem iného odprednášané významné zmeny v oblasti dane z príjmov, odpisy majetku, obmedzovanie daňovej uznateľnosti úrokov atď. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Seminár je určený najmä pre top manažérov, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení a tiež pre ostatným záujemcom.

Bratislavská regionálna komora SOPK s Ekotoxikologickým centrom v Bratislave Vás srdečne pozývajú na seminár REACH & CLP, ktorý sa bude konať dňa 27.11.2014 v BRK SOPK. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so zadávaním podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska a informovanie o postupnom sprístupňovaní funkcionalít elektronického kontraktačného systému (EKS) na adrese: https://www.eks.sk.

Bratislavská regionálna Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora v spolupráci so spoločnosťou IB Grant Thornton Consulting, k.s., Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Viedni a Slovak Business Agency si Vás dovoľuje srdečne pozvať na raňajkový seminár na tému: „Doing business v Rakúsku – na čo si dávať pozor pri daniach, aby ste sa v podnikaní nepotkli“

Viac informácií v prílohe:

JUDr. Libuša Kollárová
e-mail: libusa.kollarova@sopk.sk
tel: 02/48291247
fax: 02/48291260

Bratislavská regionálna komora SOPK a Veľvyslanectvo Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku Vás spoločne pozývajú na seminár: Rozšírenie Slovensko – Vietnamskej hospodárskej a obchodnej spolupráce 29.októbra 2014 v Bratislavskej regionálnej komore SOPK Cena za seminár je pre členov je 15 euro+DPH=18EUR Cena za seminár pre nečlenov je 25 euro+DPH=30EUR

Cieľ: Tréning zameraný na priame precvičenie komunikácie a správanie sa so zákazníkom.

Seminár je zameraný na inovácie koncepcie CRM – riadenie vzťahov so zákazníkmi na trhoch podnikateľských subjektov (Business-to-Business), s dôrazom na rozvoj obchodných vzťahov s kľúčovými zákazníkmi.

Seminár určený odbornej klientele, ktorá realizuje export výrobkov "MADE IN SLOVAKIA" a absolvuje obchodné rokovania so zahraničnými odberateľmi.

Cieľom seminára je: efektívne využívanie preferenčných výhod,získanie colných úľav pri dovoze,zefektívniť obchod,správna aplikácia pravidiel pôvodu tovaru v praxi.

Bratislavská regionálna Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky vo Viedni, Slovensko-rakúskou obchodnou komorou a Austrian Business Agency ABA si Vás dovoľuje srdečne pozvať na prvý workshop zo série „Podnikanie v Rakúsku“. 7.10.2014, 9:00-11:30 hod. Hotel Park Inn Danube, Rybné námestie 1, Bratislava

Bratislavská regionálna komora SOPK a Veľvyslanectvo Kazašskej republiky na Slovensku Vás spoločne pozývajú na seminár: Možnosti podnikania a spolupráce v Kazachstane 20.októbra 2014 v Bratislavskej regionálnej komore SOPK

Konzultačno-informačný deň je určený všetkým podnikateľom a ich zamestnancom, ale najmä pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby...

Cieľom seminára je: oboznámiť účastníkov predovšetkým o právach, povinnostiach a zodpovednosti pri spracúvaní osobných údajov, vyplývajúcich z novej legislatívnej úpravy Zákona o ochrane osobných údajov, ktorá je účinná dňom 01. júla 2013.

Seminár je určený najmä mzdovým účtovníkom, personálnym pracovníkom, samostatne zárobkovo činným osobám a všetkým ostatným záujemcom.

Workshop je určený pre majiteľov, konateľov spoločníkov a manažérov firiem.

Seminár je určený najmä pre pracovníkov v logistike, zasielateľov, prepravcov, koordinátorov, dispečerov, produktových manažérov v doprave a logistike, ale aj obchodníkov, pre nákup a predaj.

Na seminári Vám predstavíme novú právnu úpravu vyplývajúcu z novelizácie predpisov upravujúcich spotrebiteľské právo, ktoré nadobúdajú účinnosť postupne od mája až septembra 2014. Seminár predstaví nové právne povinnosti predávajúcich a konkrétne dopady novelizácie na právne vzťahy so spotrebiteľom.

Cieľom odbornej konzultácie je poskytnúť relevantné poradenstvo pri individuálnych problémoch týkajúcich sa spotrebiteľských práv.

Seminár je určený marketingovým riaditeľom, manažérom, špecialistom, majiteľom stredných a malých firiem, priaznivcom marketingu.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny.

Seminár je určený najmä ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom a odbornej verejnosti.

Cieľová skupina:Majitelia, konatelia a pracovnici firiem, ktorí zabezpečujú správu dokumentov v súlade s legislatívou.

Seminár je určený všetkým majiteľom, konateľom, manažérom firiem.

Seminár je určený všetkým majiteľom, konateľom, manažérom firiem, ktorí by chceli zvýšiť svoj zisk.

Individuálne poradenstvo s ekonomickým diplomatom pánom Milanom KURUCZom o možnostiach vstupu na maďarský trh.

Účastníci: Top manažment firiem, obchodní manažéri a všetci, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Konzultačno-informačný deň je určený všetkým podnikateľom a ich zamestnancom, ale najmä pracovníkom zodpovedným za výrobkovú politiku, manažérom predaja, riadiacim pracovníkom, odborníkom zabezpečujúcim kvalitu výrobkov, komunikáciu v dodávateľskom reťazci, vedúcim pracovníkom výroby...

Workshop je určený pre podnikateľky, začínajúce podnikateľky, majiteľky, konateľky, manažérky - Platforma Žena v podnikaní

Seminár je určený pracovníkom stavebných úradov, dotknutým orgánom verejnej správy a samosprávy, navrhovateľom, stavebníkom a vlastníkom stavieb a pozemkov.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora