Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Notice: Undefined index: rspodtema in /var/www/sopk.sk/web-sopk/search.php on line 183
Kategória: semináre

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

Konzultačno-informačný deň je určený širokému okruhu pracovníkov - manažmentu v malých a stredných podnikoch, pracovníkom zodpovedným za za výrobkovú politiku.

Seminár je určený všetkým, ktorých zamestnanie vyžaduje znalosť základných kľúčových ekonomických pojmov.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné právne znalosti pre úspešné napĺňanie pracovných kompetencií .

Konzultačno-informačný deň je určený širokému okruhu pracovníkov - manažmentu v malých a stredných podnikov, obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Seminár je určený všetkým podnikateľom a ich zamestnancom.

Seminár je určený najmä manažérom pre medzinárodný obchod, logistiku, prepravcom a zasielateľom aktívne sa podieľajúcim na uzatváraní a realizácií obchodných a prepravných kontraktov na báze dodacích doložiek INCOTERMS.

Účastníci seminára získajú informácie a vedomosti smerujúce k úspešnejším produktovým stratégiám, zmene pohľadu na zákazníka s cieľom podpory konkurencieschopnosti.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov o aktuálnych legislatívnych predpisoch platných pre systém INTRASTAT-SK a ostatné zmeny.

Seminár je určený pre manažérov na všetkých úrovniach, riaditeľov, konateľov a vedúcich oddelení a ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je získanie orientácie v problematike colného konania.

Seminár je určený najmä pracovníkom stavebných úradov, dotknutým orgánom verejnej správy a samosprávy, navrhovateľom, stavebníkom a vlastníkom stavieb a pozemkov, projektantom, stavebným dodávateľom, stavebnému dozoru tiež ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom základné právne znalosti pre úspešné napĺňanie pracovných kompetencií .

Seminár je určený najmä výrobcom, držiteľom, spracovateľom a prepravcom , obciam a všetkým, ktorých sa zákon týka.

Cieľom workshopu je naučiť účastníkov precvičovaním rôznych techník komunikácie zvládať riešenie problémových situácií v tíme s nadhľadom a čo najefektívnejšie pre jeho ďalší výkon a vytváranie dobrých vzťahov vysokej kvality.

Cieľom je vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii.

Cieľom informačného seminára je predstaviť možnosti predaja a kúpy spoločnosti a tiež problematiku oceňovania spoločnosti.

Cieľom workshopu je zdokonalenie vyjadrovacích schopností účastníkov.

Vážení podnikatelia, ako partner akcie, ktorú pre podnikateľov pripravila spoločnosť ABRA, Vás pozývame na BEZPLATNÝ informačno-prezentačný seminár informačných technológíí ABRA, ktorý sa bude konať dňa 23. apríla 2013 v Austria Trend Hotel Bratislava. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Cieľová skupina:majitelia firiem,marketingoví riaditelia, manažéri, špecialisti, CRM špecialisti.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Konzultačno-informačný deň je určený širokému okruhu pracovníkov - manažmentu v malých a stredných podnikov ako aj odborníkom z oblasti ochrany životného prostredia.

Kurz je zameraný na zrozumiteľné vysvetlenie zásadných poznatkov o financiách podniku, vysvetlenie súvislostí účtovníctva a financií podniku s dôrazom na praktickú aplikovateľnosť poznatkov.

Seminár je určený najmä pre spoločníkov, konateľov, top manažérov, riaditeľov a vedúcich oddelení.

Seminár je určený podnikateľom, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby zákazníkom, odberateľom,dodávateľom.

Seminár je určený junior personalistom,začínajúcim zamestnancom na útvaroch riadenia ľudských zdrojov, podnikovým právnikom, zamestnávateľom, konateľom jednoosobových obchodných spoločnosti, živnostníkom.

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť získať praktické zručnosti s prácou v systéme EVO pre účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek zadávaných v systéme EVO.

Seminár je určený najmä pre asistentky/asistentov a sekretárky manažérov , ktorí potrebujú pre profesionálny výkon svojej práce vystupovanie a znalosti v zmysle profesionálneho imidžu.

Seminár je určený najmä majiteľom a konateľom firiem, vrcholovému a strednému manažmentu, zástupcom zamestnancov aj zamestnávateľov, pracovníkom HR oddelení a tiež pre ostatným záujemcom.

Cieľová skupina: Marketingoví riaditelia, manažéri, špecialisti, CRM špecialisti, manažéri pre stratégiu a business development, riaditelia starostlivosti o zákazníkov, majitelia firiem.

Konzultačno-informačný deň je určený širokému okruhu pracovníkov - manažmentu v malých a stredných podniky ako aj odborníkom z oblasti ochrany životného prostredia a všetkým, ktorých zaujíma uvedená problematika.

Cieľom seminára je predstaviť systémové riadenie zmien (Change Management) ako účinný nástroj, pomocou ktorého je možné dosahovať vo firme vyššiu efektivitu, stabilitu a rast. Pre členov SOPK je seminár bezplatný!

Cieľ: Získanie vedomostí o prístupe k tvorbe marketingového plánu a faktoroch úspechu.

Cieľom seminára je poskytnúť možnosť získať praktické zručnosti s prácou v systéme EVO pre účasť vo verejnom obstarávaní zákaziek zadávaných v systéme EVO.

Seminár je určený pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovary alebo poskytujú služby.

Seminár je určený najmä personalistom, zamestnancom útvarov riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom podnikov a obchodných spoločností, podnikovým právnikov.

Konzultačno-informačný deň je určený obchodníkom zodpovedným za plnenie povinností pre oblasť chemickej legislatívy.

Bratislavská regionálna komora SOPK spolu s Národnou bankou Slovenska Vás srdečne pozývajú na odborný seminár SEPA - pripravenosť podnikov, ktorý sa bude konať dňa 27.3.2013 v NBS. Seminár je bezplatný!

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom.

Seminár je určený manažérom pre medzinárodný obchod, logistiku, prepravcom a zasielateľom aktívne sa podieľajúcim na uzatváraní a realizácií obchodných a prepravných kontraktov na báze dodacích doložiek INCOTERMS a všetkým exportujúcim podnikateľským subjektom.

Cieľom seminára je: oboznámiť účastníkov s aktuálnymi zmenami colných predpisov EÚ a SR po 1.1.2013, vysvetlenie dopadu zmien na aplikačnú prax, naučiť účastníkov správne uplatňovať zmeny predpisov v praxi.

Seminár je určený top manažérom, riaditeľom, konateľom firiem a spoločností a ostatným záujemcom.

Seminár je určený pre asistentky/asistentov a sekretárky manažérov , ktorí potrebujú pre profesionálny výkon svojej práce vystupovanie a znalosti v zmysle profesionálneho imidžu a biznis etikety.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným a finančným pracovníkom a ostatným záujemcom.

Cieľom seminára je: poskytnúť účastníkom ucelené informácie o novelách zákonov o spotrebnej dani, o vplyvoch zmien na daňové subjekty a ich činnosť. Účastníci sa dozvedia informácie od dôvodu a potreby novely, až po jej dosah pre subjekty s uceleným výkladom každej zmeny.

Seminár je určený výrobcom, držiteľom, spracovávateľom a prepravcom odpadov.

Seminár je určený pre všetky subjekty, ktoré uzatvárajú obchodné záväzkové vzťahy.

Účastníci:Top manažment firiem, obchodní manažéri a všetci, ktorí absolvujú obchodné a pracovné rokovania a uzatvárajú medzinárodné zmluvy.

Seminár je určený ekonomickým, účtovným, finančným pracovníkom.

Seminár je určený všetkým podnikateľom, ktorí predávajú tovary, alebo poskytujú služby.

|0-50|50-100|100-150|150-200|200-250|250-300|300-350|350-400|400-450|450-500|500-550|550-600|600-650|650-700|700-750|750-800|800-826|

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora