Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Služby: Overovanie obchodných dokladov

Certifikačné služby SOPK o právnych skutočnostiach dôležitých v medzinárodnom obchode medzi privátnymi spoločnosťami

ÚVOD

SOPK od svojho vzniku (1992) až do dnešných dní (viac ako 28 rokov) všestranné podporovala a podporuje slovenská podnikateľov, mimo iných obchodnými misiami, vzdelávaním o a konzultáciami k pravidlám regulácie medzinárodného obchodu (Dohoda o SOO/WTO, SCO/WCO), najme colným predpisom a obchodným preferenčným dohodám (Zmluvy o voľnom obchode /FTA, resp. Colnej únií, Všeobecný systém preferencií (GSP UNCTAD/) a technické prekážky obchodu, ktorými sa riadi medzinárodný obchod /extra komunitárny/ medzi EÚ(SR) tretími štátmi, ako aj obchod (intra komunitárny) na jednotnom trhu EÚ (27).

Súčasťou podpory medzinárodného obchodu, najmä exportu sú je aj služby SOPK, „OSVEDČOVANIE DOKLADOV“, ktoré sa týkajú osvedčovania právnych skutočností dôležitých v medzinárodnom obchode medzi privátnymi podnikateľskými subjektmi ( právnické a fyzické osoby).

Autorizácia SOPK ako národnej certifikačnej autority vyplýva z jej postavenia ako verejne právnej inštitúcie zo zákona SNR č. 9/1992 Zb. v platnom znení, ako aj členskej organizácie Svetovej federácie obchodných komôr, Medzinárodnej obchodnej komory (WCF-ICC) a jej pracovných výborov pre karnety ATA a osvedčenia (nepreferenčného) pôvodu.

Aké obchodné doklady vydáva a osvedčuje SOPK?

Do tohto pomerne širokého portfólia služieb patria:

 1. Osvedčenia/ Certificates:
  1. Osvědčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru (Certificate of Origin; ONP/CO);
   • Osvedčenie o voľnom predaji (Free Sale Certificate, OVP/FSC),
   • Osvedčenie o výrobe a voľnom predaji (Manufacture & Free Sale Certificate, OVaVP/M&FSC),
   • Osvedčenie o voľnom prdaji na export do ALŽÍRSKA (Free Marketing Certificate, FMC);
  2. Osvedčenie o vyššej moci (Certificate of Force Majeure (CVM/ CFM);
 2. osvedčenie formou „vidimácie“ t. j opatrením pečiatkou "videné - Seen" a následným osvedčením certifikačnou pečiatkou a podpisom certifikačného pracovníka SOPK na obchodnom doklade (faktúra, objednávka, vyhlásenie o zhode alebo kvalite tovaru a služieb, dodací list, cenník, obchodná zmlúva -kúpna, distribútorská, agentúrna; plnomocenstvo a autorizácia obchodného zástupcu, žiadosť o biznis víza) a/alebo vyhlásení podnikateľských subjektov o skutočnostiach dôležitých v medzinárodnom obchode, ktoré dokumentyvydali privátne podnikateľské subjekty so sídlom na území SR.

Aké doklady SOPK neosvedčuje?

SOPK nie je autorizovanou osobou na osvedčovanie verejných listín vydávaných organmi štátnej a verejnej správy, súdov (napr. výpisu z Obch. registra). To sa týka aj prípadov, že zahraničný subjekt požaduje vyššie overenie týchto listín (kompetencia MZVaEZ SR) a/alebo konzulárnu legalizáciu zastupiteľským úradom krajiny určenia akreditovanom v SR.

Kde sa podáva žiadosť o osvedčenie obchodných dokladov?

Úrad komory SOPK a vydávajúce pracoviská na úradoch regionálnych komôr SOPK (RK SOPK) osvedčujú (I) pôvod tovaru, voľný predaj a/alebo „Vyššiu moc“ ako aj „vidimácia“ (II) obchodných dokladov od r. 2021 len na základe elektronickej žiadosti o ich vydanie (e-ŽoV), ktoré sú na stiahnutie, vyplnenie a doručenie elektronickou poštou (email) alebo na nahratie na webovské sídlo SOPK.

Žiadateľ má právo si zvoliť vydávajúce pracovisko SOPK na podanie jeho e-ŽoV, najlepšie podľa miestnej príslušnosti daného pracoviska SOPK k jeho prevádzke.

Kde sa podáva zadosť o „vidimáciu“ obchodných dokladov?

Úrad komory SOPK a vydávajúce pracoviská regionálnych komôr SOPK (RK SOPK) poskytujú „vidimáciu“ (II) obchodných dokladov vo svojich sídlach vo všetkých krajských mestách SR, a to formou (a) doručenia (kurier, pošta) alebo vom výnimočných prípadoch aj (b) osobným doručením originálu predmetných dokladov. Nakoľko osvedčenie VIDIMÁCIOU sa vykonáva len na originále obchodného dokladu. Druhú formu – osobné doručenie originálu vyžaduje predchádzajúcu tlf. Alebo emailovú akceptáciu vydávajúceho pracoviska SOPK.

Kontakty na vydávajúce pracovíská SOPK

Aké poplatky sa platia za „OSVEDČOVANIE DOKLADOV?

SOPK poskytuje služby „osvedčovanie DOKLADOV“ pre celú podnikateľskú verejnosť SR, bez ohľadu na členstvo v komore.

Výška poplatkov za osvedčovanie a/alebo „vidimáciu“ obchodných dokladov je uvedená v Cenníku, pričom na vybrané služby SOPK poskytuje členom komory zľavy až do 50% poplatku.

Aké sú pravidlá SOPK pre „osvedčovanie DOKLADOV“

Poskytovanie služieb „osvedčovanie DOKLADOV“ sa riadi nasledujúcimi všeobecnými pravidlami, ktoré sú povinní dodržiavať vydávajúce pracoviská a žiadatelia o vydanie osvedčenia alebo o „vidimáciu“ medzinárodných obchodných dokumentov vydaných privátnymi podnikateľskými subjektmi so sídlom na území SR.

Pre jednotlivé typy osvedčení platia aj Špecifické pravidlá SOPK a ich vzory, ktoré vydala SOPK a sú zverejnené v príslušnej časti webovej sídla SOPK - daného typu osvedčenia (tlačivá, návody a vzory sú konci ako doklady na stiahnutie).

I. a) Osvědčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru (Certificate of Origin; ONP/CO);

Pôvod tovaru- prečo a ako?

Pôvod tovaru je základná charakteristika tovaru pre colné účely z hľadiska identifikácie miesta jeho proveniencie - vzniku na území danej jednotlivej krajiny alebo regiónu, tzv. ekonomická štátna príslušnosť tovaru.

Čo je osvedčenie o pôvode tovaru?

ONP/CO je medzinárodný colný doklad osvedčujúci "pôvod tovaru", t. j., že tovar bol vyťažený/suroviny/, vypestovaný/rastlinný pôvod/, vychovaný/živočíšny pôvod/ alebo vyrobený v danej krajine alebo na colnom území.

Na čo slúži ONP/CO?

Ako doklad pre colné konanie pri dovoze tovaru v krajine určenia a /alebo doklad pre akreditívne formy platby za dovezený tovar a pre licenčné konanie. Napríklad na jeho základe stanovuje dovozný colný orgán výšku colnej sadzby ( tzv. zmluvná sadzby cla) pri dovoze podľa colných koncesii UK GATT´94.

Kto vydáva ONP/CO v SR?

Slovenská obchodná a priemyselná komora ako verejnoprávna inštitúcia je poverená touto činnosťou na základe zákona NR SR č. 9/92 Zb. v znení neskorších predpisov1. Vydávajúce pracoviska SOPK sú na úrade komory a na všetkých úradoch regionálnych komôr SOPK (vo všetkých krajských mestách SR).

SOPK poskytuje certifikačné služby pre celú podnikateľskú verejnosť SR, bez ohľadu na členstvo v komore.

Na základe akých pravidiel sa vydáva ONP/CO?

SOPK uplatňuje pri osvedčovaní pôvodu tovaru nepreferenčné pravidlá pôvodu podľa colných predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov (WTO, Annex K of the Revised Kyoto Convention), a v súlade so štandardmi ICC-WCO, podľa ktorých je SOPK od r.2014 akreditovaná ICC v Paríži.

Ako sa určuje nepreferenčný pôvodu tovaru v EÚ?

Nepreferenčné pravidla EÚ ustanovujú dva spôsoby na získanie pôvodu tovaru v jednej krajine alebo na jedinom (colnom) území EÚ:

 1. Prvý spôsob sa týka tovaru, ktorý bude v jedinej krajine (1) úplne získaný alebo (2) vyrobený výhradne z materiálov úplne získaných v tejto krajine
 2. Druhý spôsob sa uplatní, ak na výrobe tovaru sa zúčastní viac ako jedna krajina, t.j. tovar bude vyrobený z  materiálov pochádzajúcich z dvoch alebo viacerých krajín alebo území.

Aká je platnosť ONP/CO?

ONP/CO je platný na dobu jedného kalendárneho roka odo dňa jeho vydania.

Osobitné pravidlá:

Osobitné pravidlá určovania a osvedčovania pôvodu

Viac informácií o pravidlách pôvodu a ich uplatňovaní v medzinárodnom obchode:
Sprievodca pravidlami pôvodu EÚ 2016

I. b) Osvedčenie o voľnom predaji (Free Sale Certificate, OVP/FSC),
Osvedčenie o výrobe a voľnom predaji (Manufacture & Free Sale Certificate, OVaVP/M&FSC),
Osvedčenie o voľnom prdaji na export do ALŽÍRSKA (Free Marketing Certificate, FMC)

Čo je Osvedčenie o voľnom predaji?

Osvedčenie o voľnom predaji (OVP/FSC) (definícia podľa medzinárodných obchodných pravidiel: Dokument požadovaný v určitých krajinách dovozu pre určité komodity (napr. liečivá, zdravotnícke pomôcky, výživové doplnky, technické výrobky podliehajúce CE predpisom), ktoré potvrdzujú, že uvedený dovážaný tovar sa bežne a voľne predáva na otvorených trhoch vyvážajúcej krajiny a sú schválené na vývoz.) je dokument, ktorým autorizovaná inštitúcia (v danom prípade SOPK) osvedčuje, že určené výrobky uvedené v zozname k osvedčeniu, ako sú napr. technické výrobky spadajúce pod CE legislatívu, potraviny, lieky, medicínske zariadenia alebo kozmetika, spĺňajú technické, hygienické, environmentálne predpisy a normy na ich výrobu, zloženie a voľný predaj  na jednotnom trhu Európskej únie, vrátane ČŠ EÚ, z ktorej pochádzajú, alebo z ktorej sú vyvážané do tretích krajín mimo EÚ.

Aké druhy osvedčenie o voľnom predaji vydáva SOPK?

SOPK vydáva 3 druhy osvedčení o voľnom predaji, ide o nasledovné osvedčenia:

 1. Osvedčenie o výrobe a voľnom predaji / Certificate of Manufacture and Free Sale (OVaVP/M&FSC) – ak žiadateľom je slovenský výrobca a súčasne aj exportér uvedených výrobkov do tretích krajín, mimo EÚ. Podmienkou je, že už uvádza uvedené výrobky na vnútorný trh EÚ, môže predložiť osvedčenia a/alebo vyhlásenia o zhode s predpismi platnými pre voľný obeh a uvedenie daného druhu tovaru na vnútorný trh EÚ.
 2. Osvedčenie o voľnom predaji / Certificate of Free Sale (OVP/FSC) - ak žiadateľom nie je slovenský výrobca ale len:
  1. splnomocnený zástupca v EÚ zahraničného výrobcu, ktorý uvádza tovar na vnútorný trh EÚ v súlade s predpismi EÚ. alebo
  2. exportér (re-seler)so sídlom v SR tovaru, ktorý bol uvedený na vnútorný trh EÚ v súlade s predpismi EÚ
 3. OSVEDČENIE O VOĽNOM PREDAJI na export výrobkov do ALŽÍRSKA (FMC) SOPK, vydáva osvedčenia o voľnom predaji ( OVP/FSC) a osvedčenia o výrobe a voľnom predaji (OVaVP/MFSC) na export do Alžírska podľa požiadaviek Alžírska pre tento typ osvedčenia (FMC). Tieto požiadavky sú úplne obsahove zhodné s medzinárodnými požiadavkami a praxou. Nepodstatný rozdiel je len v tom, že Alžírsko predpisuje vlastný formulár FMC kde požaduje uviesť aj colnú nomenklatúru (HS kód – 6- miestny colný kód) výrobkov a obchodné meno a adresu prijemcu/ dovozcu v Alžírsku.

Kto vydáva osvedčenie o voľnom predaji?

SOPK vydáva tieto osvedčenie na základe e-Žiadosti o vydanie osvedčenia o voľnom predaji (e-ŽoV FSC), ktorú môže podať výrobca /schválený zástupca zahraničného výrobcu/ dovozca v EÚ alebo vývozca/ exportér so sídlom v SR na základe  ním predložených osvedčení, test reportov alebo atestácie kvality uvedených výrobkov, ktoré sú vyrábané a uvádzané na jednotný trh EÚ v súlade s technickými predpismi a normami, ako aj v súlade s predpismi o ochrane života a zdravia ľudí/spotrebiteľov, zvierat a životného prostredia SR a EÚ.

Aká je lehota na vydanie osvedčení o voľnom predaji?

SOPK vydáva OVP/FSC v štandardnej lehote do 5 dní od doručenia ŽoV FSC sa skenu kompletných dokladov preukazujúcich legálne uvádzanie daného tovaru na trh EÚ.

I. c) Osvedčenie SOPK o vyššej moci / SCCI´s Certificate of Force Majeure

SOPK vydáva toto osvedčenie na žiadosť podnikateľa a na základe predložených dokladov preukazujúcich vznik a trvanie udalosti vyššej moci („vis major“), t.j. v prípade vzniku mimoriadnych nepredvídateľných udalostí alebo okolností, ktoré majú za dôsledok nemožnosť plnenia alebo neuskutočniteľnosť splnenia zmluvných záväzkov v medzinárodnom obchode.

Aké sú to udalosti „vis major“?

Ide o také mimoriadne náhodné okolnosti a udalosti, ktorých vznik zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú mimo ich dosahu a kontroly. Klasifikácia udalostí alebo okolností ako „vis major“ vychádza z príslušnej doložky o vyššej moci v obchodných zmluvách, ktorými sú podnikateľské subjekty viazané.

Vis major (lat. –„vyššia moc“) - prírodná katastrofa, extrémne počasie, požiar, vojna a vojnové operácie, národnostné nepokoje, štrajky, embargo, zákaz vývozu a dovozu, alebo akékoľvek iné okolnosti, ktoré sú úplne mimo kontroly ktorejkoľvek zo zmluvných strán, ale ktorých dôsledkom je, že daná strana nemôže splniť záväzky voči druhej strane podľa obchodnej zmluvy.

Force Majeure (French for "superior force") - an extraordinary event or circumstance beyond the control of the parties, such as a war, strike, riot, crime, or act of God (e.g., flooding, earthquake, volcano), prevents one or both parties from fulfilling their obligations under the contract.

SOPK vydáva OVM/CFM v štandardnej lehote do 5 dní od doručenia kompletných dokladov preukazujúcich existenciu a trvanie udalosti vis- major.

II. osvedčenie formou „vidimácie“

 • obchodná a konzulárna faktúra

 • obchodné zmluvy (kúpna, agentúrna, sprostredkovateľská, distribútorská atď)

 • nákladový alebo baliaci list

 • splnomocnenie distribútora/ agenta/ sprostredkovateľa

 • referenčný list ( atest, test report, vlastnosti, kvalita)

 • cenníky výrobkov a služieb

 • vysielací list a žiadosť o biznis víza pre zastupiteľské úrady

Uvedené doklady, ktoré v origináli vydali privátne spoločnosti na účely medzinárodného obchodu alebo v jeho spojitosti, osvedčí SOPK tzv. vidovaním (pečiatka „videné – Seen“). K ich osvedčeniu vyžaduje vydávajúce pracovisko predložiť platný výpis z obchodného registra a originál listiny na overenie, podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa.

Vidovanie týchto dokladov slúži na potvrdenie o ich registrácii na SOPK, ako listiny podpísanej oprávneným (štatutárnym zástupcom) privátnej spoločnosti, ktorá reálne existuje, je zapísaná v obchodnom registri a je legálnym podnikateľom s vymedzeným predmetom činnosti v SR. SOPK nezodpovedá za správnosť obsahu danej listiny.

Vydávajúce pracovisko osvedčí doklady vidovaním buď v štandardnej lehote ( t.j. do 3 dní) alebo prednostne (t.j. do 24 hod), vždy po predložení všetkých potrebných podkladov.

Dokumenty: Vzory SOPK vidovaných obchodných listín

4) Sprievodné služby SOPK v súvislosti s certifikáciou obchodných dokladov

SOPK zabezpečuje, na základe žiadosti a za úplatu, aj sprievodné služby pre žiadateľov, ktorým vydala osvedčenia alebo osvedčenie listiny vidovaním, a to:

 • vyššie overenie (super legalizácia) listín na konzulárnom odbore MZVaEZ SR v Bratislave,
 • konzulárna legalizácia listín na konzulátoch zahraničných zastupiteľských úradov v Bratislave, Viedni, Prahe, Budapešti na základe a podmienok podľa dohody so SOPK.


Pracoviská Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

 • Útvar medzinárodnej spolupráce(ÚMS SOPK), úrad komory SOPK, budova Incheby, 15. poschodie, Viedenská cesta 2-7, Ba – Petržalka
  Aktuálne zmeny pracovného času v dôsledku pandémie COVID-19
  Ing. Juraj Knopp, CSc., č.tel.: +421 2 62411763, e-mail: juraj.knopp@sopk.sk

 • Bratislavská regionálna komora SOPK
  Ing. Branislav Koukal, pracovisko: Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: +421 2 48291524, e-mail: branislav.koukal@sopk.sk

 • Banskobystrická regionálna komora SOPK
  Ing. Mária Dvořáčková, pracovisko: Nám. Š. Moysesa 4, 974 01 Banská Bystrica, č.tel.: +421 48 4125 635, e-mail: maria.dvorackova@sopk.sk
  kancelária Lučenec
  Anna Čemanová, pracovisko: Námestie republiky 315/26, 984 01 Lučenec, č.tel.: +421 47 4333 938, e-mail: anna.cemanova@sopk.sk

 • Košická regionálna komora SOPK
  Ing. Katarína Vitkovská, pracovisko: Bencúrova 13, 040 01 Košice, č.tel.: +421 55 6220 640, e-mail: katarina.vitkovska@sopk.sk

 • Nitrianska regionálna komora SOPK
  Ing. Jana Machatová, pracovisko: Akademická 4, 949 01 Nitra, č.tel.: +421 37 7336 730, e-mail: jana.machatova@sopk.sk

 • Prešovská regionálna komora SOPK
  Andrea Chromá, pracovisko: Vajanského 10, P.O.BOX 246, 080 01 Prešov, č.tel.: č.tel.: +421 51 7731 230, e-mail: andrea.chroma@sopk.sk

 • Trenčianska regionálna komora SOPK
  Katarína Martišková, pracovisko: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, č.tel.: +421 32 6523 834, e-mail: katarina.martiskova@sopk.sk

 • Trnavská regionálna komora SOPK
  Ing. Natália Štrbíková, pracovisko: Trhová 2, 917 01 Trnava, č.tel.: +421 33 5512 745, e-mail: natalia.strbikova@sopk.sk

 • Žilinská regionálna komora SOPK
  Katarína Machovičová, pracovisko: Hálkova 31, 010 01 Žilina, č.tel.: +421 41 7646 966, e-mail: colneza@za.scci.sk
  kancelária Ružomberok
  Anna Kohútová, pracovisko: Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok, č.tel.: +421 44 4321 606, e-mail: sopkrbk@za.scci.sk

:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora