Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK
* Veľká cena SOPK - pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže „Veľká cena SOPK“

Článok I.
Všeobecné podmienky súťaže

 1. Súťaž Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní bola zriadená, v súlade so zákonom č. 9/2002 Zb., v znení neskorších predpisov o obchodných a priemyselných komorách, za účelom ocenenia korektného správania a vzťahov podnikateľských subjektov vo väzbe na kvalitu cieľov, činností, výrobkov a služieb, kde nosným je bonita plnenia záväzkov a propagácia dobrého mena firmy v podnikateľskej a občianskej verejnosti doma i v zahraničí.
 2. Pravidlá súťaže „Veľká cena SOPK“, kritériá súťaže a vzor prihlášky do súťaže s účinnosťou od roku 2014 potvrdilo Predstavenstvo SOPK dňa 11. júna 2014.
 3. Do súťaže sa môže písomne prihlásiť každý člen komory, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach alebo službách najmenej tri roky, je registrovaný na území SR a má zaplatený členský príspevok za daný kalendárny rok.
 4. Veľkú cenu SOPK udeľuje predseda SOPK na návrh hodnotiacej komisie súťaže.
 5. Udeľovanie ceny za príslušný rok sa uskutoční nasledujúci rok v mesiaci apríli počas konania zhromaždenia delegátov komory.
 6. Na slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie Veľkej ceny SOPK budú pozvané všetky podnikateľské subjekty, ktoré sa prihlásia do súťaže a splnia podmienky a kritériá súťaže a bude im udelené Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.

Článok II.
Vyhlásenie súťaže

 1. Súťaž Veľká cena SOPK pre daný rok vyhlasuje Predstavenstvo SOPK na základe poverenia zhromaždenia delegátov komory.
 2. Vyhlásenie súťaže, kritériá a prihlášku do súťaže zverejní komora v mesačníku komory „Obchod, priemysel, hospodárstvo“ a na web stránke SOPK /www.sopk.sk/ najneskôr do konca septembra. Výzvu na podávanie prihlášok do súťaže zverejní komora podľa svojich možností aj v médiách mediálnych partnerov.
 3. Subjekty sú do súťaže zaraďované na základe úplne a pravdivo vyplnenej prihlášky, doplnenej komentárom, prípadne sprievodnou dokumentáciou hodnotiacou výsledky za predchádzajúci rok, ktorú treba zaslať na komoru /SOPK, Grösslingová 4, 816 03 Bratislava/.
 4. Prihlášky možno zasielať ihneď po zverejnení výzvy, teda od septembra bežného roka. Uzávierka súťaže je 28. februára nasledujúceho roka. Prihlášky odoslané po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.

Článok III.
Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže

 1. Výber kandidáta/kandidátov na ocenenie vykoná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Ministerstva financií SR, Ministerstva hospodárstva SR, Finančného riaditeľstva SR, sekcie daňovej, Finančného riaditeľstva SR sekcie colnej, Slovenskej obchodnej inšpekcie, Sekcie bánk a poisťovní pri SOPK a troch zástupcov podnikateľskej sféry na základe stanovených podmienok a kritérií súťaže.
 2. Udeľuje sa jedna maximálne dve Veľké ceny SOPK pre všetky kategórie prihlásených spoločností podľa návrhu hodnotiacej komisie.
 3. Vyhodnotenie a schválenie výsledkov súťaže na základe návrhu hodnotiacej komisie vykoná predseda SOPK, ktorý aj odovzdá ocenenia. V prípade rovnosti počtu bodov hodnotených spoločností na 1. mieste, prípadne i 2. mieste prihliadne na stanovisko hodnotiacej komisie.
 4. O vyhodnotení súťaže bude každý účastník informovaný písomne. Zároveň budú štatutárni zástupcovia ocenených organizácií pozvaní na odovzdávanie a prevzatie ocenenia Veľká cena SOPK a čestných uznaní za uplatňovanie etických princípov v podnikaní.
 5. Vyhlásenie výsledkov súťaže a publicita zo slávnostného odovzdávania ceny bude oznámená vo vnútrokomorovom časopise „Obchod, priemysel, hospodárstvo“, na internetovej stránke SOPK, v médiách mediálnych partnerov, podľa možností i v ďalších médiách.
 6. Náklady spojené s vyhodnotením súťaže a ocenením budú hradené z prostriedkov komory.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

 1. Člen komory môže požiadať o vydanie prihlášky, kritérií a pravidiel súťaže úrad komory, regionálnu komoru SOPK, alebo ich môže získať z internetovej stránky SOPK.
 2. Vyplnená prihláška organizácií prihlásených do súťaže nebude poskytnutá tretím osobám a chránené individuálne údaje v nej uvedené môžu byť zverejnené len so súhlasom prihlásenej organizácie.


Predstavenstvo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Štós, 23. júna 2015

Zdroj článku: SOPK, tajomník predseduInformácia o ochrane osobných údajov
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora