Jašíková 6, 826 73 Bratislava, č.tel.: 02/48291257, č.faxu: 02/48291260, email: sopkrkbl@sopk.sk
:: Regionálne komory SOPK

Zoznam platných technických pravidiel plynu (TPP) vydaných Slovenským plynárenským a naftovým zväzom (SPNZ)

Slovenský plynárenský a naftový zväz vydáva technické pravidlá plynu (TPP) v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 11, ods. 16, písm. d) zákona o energetike v odvetví plynárenstva musia byť technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti v súlade s technickými pravidlami pre plyn, ktoré sú registrované pri príslušnej komore zriadenej zákonom, okrem tých zariadení, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy z oblasti štátnej banskej správy.

Technické pravidlo plynu je podľa STN EN 45020 normatívny dokument, ktorý vyjadruje stav techniky, stupeň rozvoja technických schopností, ktorý je založený na overených poznatkoch vedy, techniky a praxe. Dokument je vytvorený na základe rokovaní a dohôd prijatých na úrovni odvetvia nezávislou schvaľovacou komisiou, v ktorej sú zastúpené zainteresované orgány a organizácie.
Platné TPP Slovenským plynárenským a naftovým zväzom

číslo TPPNázov TPProk vydaniadátum registrácieregistračné číslo
TPP 702 02 Plynovody a prípojky z ocele 2002 11.06.2013SOPK/2013/003
TPP 609 01 Regulátory tlaku zemného plynu na vstupný tlak do 0,5 MPa 2002 11.06.2013SOPK/2013/005
TPP 702 51 Prechodová spojka medzi kovovým a plastovým potrubím 2002 11.06.2013SOPK/2013/006
TPP 701 02 Plynovody zo sklolaminátu 2003 11.06.2013SOPK/2013/008
TPP 927 01 Kvalifikácia zváračov pre zváranie plynovodov a prípojok z polyetylénu 2005 11.06.2013SOPK/2013/011
TPP 702 07 Zásady pre navrhovanie distribučných sietí 2006 11.06.2013SOPK/2013/012
TPP 605 03 Technologické schémy regulačných staníc 2006 11.06.2013SOPK/2013/013
TPP 902 01 Vlastnosti zemného plynu 2006 11.06.2013SOPK/2013/014
TPP 935 02 Zásady umiestňovania hlavného uzáveru plynu 2007 11.06.2013SOPK/2013/016
TPP 920 02 Ochrana kovových objektov proti atmosférickým vplyvom 2008 11.06.2013SOPK/2013/017
TPP 946 02 Oceľové chráničky vysokotlakových plynovodov – meranie, údržba a rekonštrukcie 2008 11.06.2013SOPK/2013/018
TPP 702 09 Prerušenie prietoku plynu v plynovodoch uzatváracími balónmi 2009 11.06.2013SOPK/2013/019
TPP 702 08 Metódy pre rekonštrukciu a opravy plynovodov z polyetylénu (+ CD Ax Sila) 2009 11.06.2013SOPK/2013/020
TPP 704 01 Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách 2009 11.06.2013SOPK/2013/021
TPP 702 06 Plynovody v kolektoroch 2009 11.06.2013SOPK/2013/022
TPP 605 01 Regulačné stanice plynu umiestnené pod úrovňou terénu 2010 11.06.2013SOPK/2013/024
TPP 702 11 Opravy VTL plynovodov z ocele s najvyšším prevádzkovým tlakom do 40 barov vrátane 2011 11.06.2013SOPK/2013/027
TPP 702 13 Kontrola tesnosti plynovodov distribučnej siete 2012 11.06.2013SOPK/2013/029
TPP 702 14 Dočasné pripojenie odberateľov v prípade mimoriadnych situácií 2012 11.06.2013SOPK/2013/030
TPP 700 02 Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distr. siete subjektmi tretej strany 2012 11.06.2013SOPK/2013/031
TPP 923 01 Kvalifikačné kritériá pre organizácie pre výstavbu plynovodov 2012 11.06.2013SOPK/2013/033
TPP 983 01 Požiadavky na kvalitu biometánu odovzdávaného do distribučných sietí 2012 11.06.2013SOPK/2013/034
TPP 904 01 Označovanie plynárenských zariadení 2012 11.06.2013SOPK/2013/035
TPP 921 01 Tvorba WPS a rozsahy WPQR pre zváranie termoplastov v plynárenstve 2013 11.06.2013SOPK/2013/036
TPP 609 02 Regulačné zostavy pre uličné plynovody 2013 11.06.2013SOPK/2013/037
TPP 304 02 Plniace stanice CNG pre motorové vozidlá 2013 11.06.2013SOPK/2013/038
TPP 701 03 Technické a bezpečnostné podmienky pre práce a činnosti vykonávané v ochrannom pásme VTL plynovodov 2013 11.06.2013SOPK/2013/039
TPP 935 01 Trasové uzávery plynovodov z oceľových rúr 2013 25.11.2013SOPK/2013/040
TPP 811 01 Kogeneračné jednotky na plynné palivá 2013 03.12.2013SOPK/2013/041
TPP 702 15 Čuchačky na plynovody a prípojky 2014 25.04.2014SOPK/2014/001
TPP 702 01 Plynovody a prípojky z polyetylénu 2014 25.04.2014SOPK/2014/002
TPP 702 12 Domové prípojky z ocele a PE 2014 05.05.2014SOPK/2014/003
TPP 916 01 Prevádzka a údržba plynárenských zariadení - Všeobecné zásady 2014 05.05.2014SOPK/2014/004
TPP 702 04 Opravy plynovodov s prevádzkovým tlakom do 400 kPa vrátane 2014 04.07.2014SOPK/2014/005
TPP 605 02 Regulačné stanice plynu na distribučných sieťach 2015 03.03.2015SOPK/2015/001
TPP 704 04 Použitie vlnovcových ohybných potrubí z nehrdzavejúcej ocele na rozvody plynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 50 kPa vrátane 2016 07.07.2016SOPK/2016/002
TPP 605 04 Regulačné stanice plynu pre kompresorové stanice prepravnej siete 2016 12.10.2016SOPK/2016/003
TPP 906 01 Podmienky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a/alebo zásobníkov 2017 15.05.2017SOPK/2017/002
TPP 920 03 Pasívna protikorózna ochrana vysokotlakových prepravných oceľových plynovodov uložených v zemi 2018 17.04.2018SOPK/2018/001
TPP 934 01 Zariadenia na meranie objemu plynu 2018 12.12.2018SOPK/2018/002
TPP 920 04 Aktívna protikorózna ochrana prepravných a distribučných plynovodov 2019 15.04.2019SOPK/2019/001
TPP 702 10-R3 Plynovody a prípojky s vysokým tlakom 2019 10.12.2019SOPK/2019/002
TPP 918 01-R3 Odorizácia zemného plynu 2020 15.06.2020SOPK/2020/001
TPP 907 01 Zemné práce pri výstavbe a rekonštrukcii vysokotlakových plynovodov prevádzkovateľa prepravnej siete 2020 09.12.2020SOPK/2020/002

Pripravované TPP Slovenským plynárenským a naftovým zväzom

číslo TPPNázov TPPPoznámka
TPP 702 02-R1 Plynovody a prípojky z ocele revízia TPP
TPP 609 02-R1 Regulačné zostavy pre uličné plynovody revízia TPP

Zrušené TPP bez náhrady

číslo TPPNázov TPProk vydaniaregistračné číslopoznámka
TPP 403 02 Motorové vozidlá na pohon stlačeným zemným plynom (CNG) 2001SOPK/2013/001 zrušené TPP k 1.1.2017
:: Mesačník BRK SOPK
:: Aktuálne informácie
:: Projekty
:: Novinky
home web dotazník
Táto webstránka bola vytvorená aj pomocou redakčného systému phpRS.
© Slovenská obchodná a priemyselná komora